Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκ νέου δημοπράτηση δημοτικού ελαιοπεριβόλου στην θέση «Άγιος Νικόλαος» Τ.Κ. Τσαγκαράδας , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9519/09-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκ νέου δημοπράτηση δημοτικού ελαιοπεριβόλου στην θέση «Άγιος Νικόλαος» Τ.Κ. Τσαγκαράδας , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9519/09-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 17/09/2018 14:35:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9990ΩΡΚ-ΣΦΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκ νέου δημοπράτηση δημοτικού ελαιοπεριβόλου στην θέση «Πούντα» Τ.Κ. Μούρεσι , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9518/09-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκ νέου δημοπράτηση δημοτικού ελαιοπεριβόλου στην θέση «Πούντα» Τ.Κ. Μούρεσι , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9518/09-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 17/09/2018 14:21:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗ05ΩΡΚ-9ΩΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 (ΣΥΜΒ:20/06-19/08/2018)..

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 (ΣΥΜΒ:20/06-19/08/2018)..
Ημ/νια: 17/09/2018 13:32:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Ν4ΩΡΚ-ΑΞΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018. (ΣΥΜΒ:20/06-19/08/2018).

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018. (ΣΥΜΒ:20/06-19/08/2018).
Ημ/νια: 17/09/2018 13:25:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΑΒΩΡΚ-ΞΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών ύδρευσης για την αμέση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκα απο θεομηνίες

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών ύδρευσης για την αμέση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκα απο θεομηνίες
Ημ/νια: 17/09/2018 13:22:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΙΖΩΡΚ-ΕΛΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2018 13:21:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΦ6ΩΡΚ-ΘΣΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/09/2018 13:18:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΣΖΩΡΚ-ΛΤΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/09/2018 13:13:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΚ3ΩΡΚ-ΥΟΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ 2 ΣΥΜΠΛ. ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ 2 ΣΥΜΠΛ. ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/09/2018 12:57:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Υ9ΩΡΚ-92Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/09/2018 12:29:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΕΗΩΡΚ-Ψ94
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τροποποίησης Διαχειριστικής Μελέτης του Δάσους Τ.Κ. Τσαγκαράδας, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3621/126305/07-09-2018 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών.

Θέμα: Έγκριση τροποποίησης Διαχειριστικής Μελέτης του Δάσους Τ.Κ. Τσαγκαράδας, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3621/126305/07-09-2018 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών.
Ημ/νια: 14/09/2018 14:51:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΥΞΓΩΡΚ-02Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459
Ημ/νια: 14/09/2018 14:44:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Ω6ΩΡΚ-Σ9Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ολοκλήρωσης διαδικασίας νομιμοποίησης Δημοτικού Σχολείου Πουρίου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί ολοκλήρωσης διαδικασίας νομιμοποίησης Δημοτικού Σχολείου Πουρίου.
Ημ/νια: 14/09/2018 14:39:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Π2ΩΡΚ-ΣΧΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί διόρθωσης του συμβολαιογραφικού τίτλου κυριότητας του Δημοτικού Σχολείου Πουρίου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί διόρθωσης του συμβολαιογραφικού τίτλου κυριότητας του Δημοτικού Σχολείου Πουρίου.
Ημ/νια: 14/09/2018 14:28:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΓΔΩΡΚ-ΦΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10279/30-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10279/30-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 14/09/2018 14:18:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΖΤΩΡΚ-ΦΨΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252
Ημ/νια: 14/09/2018 14:08:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΧΜΩΡΚ-ΧΕΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2018», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10406/05-09-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου...

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2018», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10406/05-09-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 14/09/2018 13:44:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΙΚΩΡΚ-ΖΩ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθειας ανάθεση προμήθειας αναψυκτικών κι γλυκών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθειας ανάθεση προμήθειας αναψυκτικών κι γλυκών
Ημ/νια: 14/09/2018 13:42:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ2ΟΩΡΚ-3ΛΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9363

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9363
Ημ/νια: 14/09/2018 13:26:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6544ΩΡΚ-Ζ3Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285
Ημ/νια: 14/09/2018 12:59:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΚΓΩΡΚ-3ΒΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com