Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΧ 2483

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΧ 2483
Ημ/νια: 06/11/2018 10:05:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΠΒΩΡΚ-ΡΚΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9419

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9419
Ημ/νια: 06/11/2018 09:34:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΒΤΩΡΚ-ΝΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 05/11/2018 10:53:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖΚΙΟΕΠΖ-4ΞΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας φρέσκου γάλακτος στο προσωπικό κοινωφελούς χαρακτήρα

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας φρέσκου γάλακτος στο προσωπικό κοινωφελούς χαρακτήρα
Ημ/νια: 05/11/2018 16:29:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΓ2ΩΡΚ-Π8Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικώ προδιαγραφών προμήθειας φρεσκού γάλακτος στο προσωπικό του Δήμου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικώ προδιαγραφών προμήθειας φρεσκού γάλακτος στο προσωπικό του Δήμου
Ημ/νια: 05/11/2018 15:56:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ47ΩΡΚ-Γ2Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/11/2018 14:09:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Μ3ΩΡΚ-1Υ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/11/2018 14:09:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΑΟΩΡΚ-ΡΩ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΔ 7/2017 ΕΩΣ 12/2017

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΔ 7/2017 ΕΩΣ 12/2017
Ημ/νια: 05/11/2018 14:01:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΗΒΩΡΚ-ΨΚ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
Ημ/νια: 05/11/2018 13:38:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ3ΧΩΡΚ-Υ29
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
Ημ/νια: 05/11/2018 13:22:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΑΗΩΡΚ-70Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
Ημ/νια: 05/11/2018 12:30:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΧΨΩΡΚ-ΩΟ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
Ημ/νια: 05/11/2018 12:14:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ9ΠΩΡΚ-80Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.800,00€ που αφορά την επισκευή και συντήρηση των Σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»

Θέμα: ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.800,00€ που αφορά την επισκευή και συντήρηση των Σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 01/11/2018 15:13:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 698ΘΩΡΚ-ΗΓΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

Θέμα: Αποδέσμευση. Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
Ημ/νια: 01/11/2018 14:24:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΧ5ΩΡΚ-ΝΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

Θέμα: Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
Ημ/νια: 01/11/2018 14:24:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΘΡΩΡΚ-ΙΝΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α

Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α
Ημ/νια: 01/11/2018 14:24:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΑΥΩΡΚ-51Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α

Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α
Ημ/νια: 01/11/2018 14:24:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΗ0ΩΡΚ-0ΕΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α

Θέμα: Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α
Ημ/νια: 01/11/2018 14:24:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α25ΩΡΚ-Κ6Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 01/11/2018 14:24:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ98ΓΩΡΚ-ΚΔΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 01/11/2018 14:24:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΡΩΩΡΚ-ΙΞ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com