Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ «F.RE.E. 2019» (fair for leisure and travel)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ «F.RE.E. 2019» (fair for leisure and travel)
Ημ/νια: 14/02/2019 14:38:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΕΠΩΡΚ-Ο9Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ «F.RE.E. 2019» (fair for leisure and travel)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ «F.RE.E. 2019» (fair for leisure and travel)
Ημ/νια: 14/02/2019 12:30:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω07ΦΩΡΚ-ΨΚΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 14/02/2019 11:43:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΖΞΩΡΚ-ΠΦΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Κισσού)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Κισσού)"
Ημ/νια: 14/02/2019 11:29:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΑΑΩΡΚ-ΞΔ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 14/02/2019 10:34:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ4ΕΩΡΚ-9ΛΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών - (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών - (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)».
Ημ/νια: 14/02/2019 09:59:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΗ0ΩΡΚ-0ΩΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 14/02/2019 09:39:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΕΠΩΡΚ-3ΓΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/16,Ζ/17,Ζ/18,Ζ/19,Ζ/20

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/16,Ζ/17,Ζ/18,Ζ/19,Ζ/20
Ημ/νια: 14/02/2019 09:11:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΘ0ΩΡΚ-ΦΩΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/20

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/20
Ημ/νια: 14/02/2019 09:11:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΝΩΩΡΚ-8ΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/16,Ζ/17,Ζ/18,Ζ/19,Ζ/20

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/16,Ζ/17,Ζ/18,Ζ/19,Ζ/20
Ημ/νια: 14/02/2019 09:11:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΙ0ΩΡΚ-89Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ Η ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ Η ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 13/02/2019 14:49:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΘ4ΩΡΚ-ΦΞΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3036

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3036
Ημ/νια: 13/02/2019 14:35:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Η6ΚΩΡΚ-ΑΓΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 13/02/2019 14:30:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78Ρ9ΩΡΚ-ΥΘ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «HOLIDΑY AND SPA 2019», ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «HOLIDΑY AND SPA 2019», ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ημ/νια: 13/02/2019 13:58:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΛ5ΩΡΚ-2ΩΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285
Ημ/νια: 13/02/2019 13:53:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΨ4ΩΡΚ-ΨΔ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχή γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχή γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».
Ημ/νια: 13/02/2019 13:47:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Τ7ΩΡΚ-Ω05
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01/12/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/01/2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01/12/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/01/2019
Ημ/νια: 13/02/2019 13:37:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 629ΝΩΡΚ-Ψ47
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6056

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6056
Ημ/νια: 13/02/2019 13:10:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΧΛΩΡΚ-Ζ4Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αναβάθμιση συστημάτων ύδρευσης Δ.Ε.Μουρεσίου(προμήθεια υλικών ύδρευσης)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αναβάθμιση συστημάτων ύδρευσης Δ.Ε.Μουρεσίου(προμήθεια υλικών ύδρευσης)"
Ημ/νια: 13/02/2019 12:43:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η2ΕΩΡΚ-ΥΥΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΒΟΧ 2483

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΒΟΧ 2483
Ημ/νια: 12/02/2019 14:01:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Ρ0ΩΡΚ-Δ3Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com