Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάροχυ για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Απόφαση Δημάροχυ για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 13/09/2018 14:42:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΧΞΩΡΚ-Π2Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσιών κτηνιατρού

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσιών κτηνιατρού
Ημ/νια: 13/09/2018 14:15:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΤΖΩΡΚ-Λ2Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί προέγκρισης δαπανών εκδηλώσεων.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί προέγκρισης δαπανών εκδηλώσεων.
Ημ/νια: 13/09/2018 14:07:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΞΠΩΡΚ-Γ3Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την αποακτάσταση ζημιών του δικτύου ύδρευσης της Δ. Ε. Μουρεσίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την αποακτάσταση ζημιών του δικτύου ύδρευσης της Δ. Ε. Μουρεσίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 13/09/2018 12:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΧΚΩΡΚ-Κ86
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο 'Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο 'Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 13/09/2018 11:47:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛ5ΜΩΡΚ-83Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας κάδων απορριμμάτων

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας κάδων απορριμμάτων
Ημ/νια: 13/09/2018 11:18:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΡΡΩΡΚ-ΩΗ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 13/09/2018 10:07:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΙΝΩΡΚ-ΔΙΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την πληρωμή υπηρεσιών καθαριότητας στους εξωτερικούς χώρους της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την πληρωμή υπηρεσιών καθαριότητας στους εξωτερικούς χώρους της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 12/09/2018 13:10:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΗ0ΗΟΕΠΖ-ΖΞΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την πληρωμή υπηρεσιών καθαριότητας στους εσωτερικούς χώρους της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την πληρωμή υπηρεσιών καθαριότητας στους εσωτερικούς χώρους της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 12/09/2018 13:08:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ2ΧΤΟΕΠΖ-ΖΙ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 12/09/2018 12:15:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΘΔΤΟΕΠΖ-Φ29
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την πληρωμή υπηρεσιών καθαριότητας στους εσωτερικούς χώρους στην Κοιν. Σ. Ε. Π. Ζαγοριανά Καράβια

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την πληρωμή υπηρεσιών καθαριότητας στους εσωτερικούς χώρους στην Κοιν. Σ. Ε. Π. Ζαγοριανά Καράβια
Ημ/νια: 12/09/2018 12:13:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8ΕΡΟΕΠΖ-ΑΥΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την πληρωμή υπηρεσιών καθαριότητας στους εξωτερικούς χώρους στην Κοιν. Σ. Ε. Π. Ζαγοριανά Καράβια

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την πληρωμή υπηρεσιών καθαριότητας στους εξωτερικούς χώρους στην Κοιν. Σ. Ε. Π. Ζαγοριανά Καράβια
Ημ/νια: 12/09/2018 12:11:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΡΜΒΟΕΠΖ-ΥΞ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος από τα ΕΛΤΑ

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος από τα ΕΛΤΑ
Ημ/νια: 12/09/2018 12:09:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΘΖΧΟΕΠΖ-7ΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 12/09/2018 12:07:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ1ΔΑΟΕΠΖ-0ΗΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2018 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2018 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217
Ημ/νια: 12/09/2018 13:55:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΛΦΩΡΚ-Ο0Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μεταφοράς αγαθών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μεταφοράς αγαθών
Ημ/νια: 12/09/2018 13:45:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΟΩΩΡΚ-0ΦΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το όχημα ΚΗΙ 8492

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το όχημα ΚΗΙ 8492
Ημ/νια: 12/09/2018 13:44:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΗΟΩΡΚ-ΔΕΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/09/2018 13:35:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ7ΩΩΡΚ-ΣΛΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)

Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)
Ημ/νια: 12/09/2018 13:22:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΣ1ΩΡΚ-ΓΓΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/09/2018 12:04:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΧΕΩΡΚ-ΒΛΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com