Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης 2ου πρακτικού ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού της «προμήθειας μπετόν»

Θέμα: «Περί έγκρισης 2ου πρακτικού ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού της «προμήθειας μπετόν»
Ημ/νια: 12/10/2018 13:55:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68Κ2ΩΡΚ-ΜΣΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 8ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 8ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2018
Ημ/νια: 12/10/2018 13:52:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΑΧΩΡΚ-ΚΨΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Θέμα: Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Ημ/νια: 12/10/2018 13:51:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΟΠΩΡΚ-ΞΡΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 12/10/2018 13:42:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΩΤΩΡΚ-ΗΡ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 12/10/2018 13:33:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΝΩΩΡΚ-Σ9Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 12/10/2018 13:26:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΤΦΩΡΚ-Ρ4Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Δημοσιεύσεις», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10799/17-09-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Δημοσιεύσεις», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10799/17-09-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 11/10/2018 14:40:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΚΖΩΡΚ-Ψ5Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Προμήθεια υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 11/10/2018 14:08:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ7ΩΩΡΚ-1ΑΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9390/03-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9390/03-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 11/10/2018 14:08:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 73ΘΞΩΡΚ-ΘΥΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Ημ/νια: 11/10/2018 13:16:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔ3ΟΩΡΚ-ΖΝΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 11/10/2018 13:09:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΔΥΩΡΚ-ΧΗΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 11/10/2018 13:03:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ25ΒΩΡΚ-09Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας αποτύπωσης και διαχείρισης δεδομένων δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζαγοράς– Μουρεσίου.

Θέμα: Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας αποτύπωσης και διαχείρισης δεδομένων δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζαγοράς– Μουρεσίου.
Ημ/νια: 11/10/2018 11:40:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΓ3ΩΡΚ-6ΜΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9419

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9419
Ημ/νια: 11/10/2018 11:37:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩ5ΧΩΡΚ-673
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 1169/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 1169/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».
Ημ/νια: 11/10/2018 11:01:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω739ΩΡΚ-ΛΜΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί προέγκρισης δαπανών εκδηλώσεων, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10982/21-09-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί προέγκρισης δαπανών εκδηλώσεων, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10982/21-09-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 11/10/2018 10:58:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 601ΒΩΡΚ-9ΨΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Ημ/νια: 10/10/2018 15:11:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ25ΩΡΚ-Γ46
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ειδικότητας : ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Θέμα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ειδικότητας : ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Ημ/νια: 10/10/2018 15:09:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΧΣΩΡΚ-ΤΦΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Ημ/νια: 10/10/2018 15:06:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 75ΩΑΩΡΚ-ΖΓΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών(Εκδήλωση για τα μανιτάρια και τα βότανα του Πηλίου)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών(Εκδήλωση για τα μανιτάρια και τα βότανα του Πηλίου)
Ημ/νια: 10/10/2018 14:36:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ67ΗΩΡΚ-119
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com