Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/02/2018 14:26:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΧΨΩΡΚ-ΕΟ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/02/2018 14:26:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 640ΔΩΡΚ-ΕΩΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/02/2018 14:26:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΜΨΩΡΚ-ΜΥΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/02/2018 14:26:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΖ7ΩΡΚ-ΝΝΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/02/2018 14:26:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΤΓΩΡΚ-259
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/02/2018 14:26:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΝΞΩΡΚ-Ε5Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 05/02/2018 13:36:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 72Θ1ΩΡΚ-ΘΡΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προκήρυξη (Περίληψη διακήρυξης) για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε.Μουρεσίου"

Θέμα: Προκήρυξη (Περίληψη διακήρυξης) για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε.Μουρεσίου"
Ημ/νια: 02/02/2018 14:08:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΥΜΩΡΚ-Μ00
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«α)Περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού σχετικά με την: κατασκευή τεχνικών έργων, για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στην Δ.Ε. Μουρεσίου β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, γ)έγκριση των όρων δημοπράτησης και όρων διακήρυξης και...

Θέμα: «α)Περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού σχετικά με την: κατασκευή τεχνικών έργων, για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στην Δ.Ε. Μουρεσίου β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, γ)έγκριση των όρων δημοπράτησης και όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού»
Ημ/νια: 02/02/2018 14:07:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΦΑΩΡΚ-ΤΦΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης του κ. Δημάρχου, να κατατεθεί αίτημα προς τα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ανοίξει εκ νέου το σύστημα των Δασικών Χαρτών για τον Δήμο Ζαγοράς -Μουρεσίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης του κ. Δημάρχου, να κατατεθεί αίτημα προς τα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ανοίξει εκ νέου το σύστημα των Δασικών Χαρτών για τον Δήμο Ζαγοράς -Μουρεσίου.
Ημ/νια: 02/02/2018 12:37:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ1ΕΩΡΚ-3ΨΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση: μίσθωση περιπτέρου του ΕΟΤ για την έκθεση στο Τελ Αβιβ του Ισραήλ – IMTM – TOYRISM FAIR INTERNATIONAL

Θέμα: Απευθείας ανάθεση: μίσθωση περιπτέρου του ΕΟΤ για την έκθεση στο Τελ Αβιβ του Ισραήλ – IMTM – TOYRISM FAIR INTERNATIONAL
Ημ/νια: 02/02/2018 12:27:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ7ΥΩΡΚ-ΛΩΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ελέγχου πόσιμου νερού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ελέγχου πόσιμου νερού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 02/02/2018 10:17:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΠ8ΩΡΚ-ΗΘ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 01/02/2018 14:32:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 735ΡΩΡΚ-ΕΧΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών
Ημ/νια: 01/02/2018 13:35:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΙ1ΩΡΚ-ΡΡΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση των προβλεπόμενων επιτροπών για το έτος 2018.

Θέμα: Συγκρότηση των προβλεπόμενων επιτροπών για το έτος 2018.
Ημ/νια: 01/02/2018 13:20:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΩΑΩΡΚ-ΚΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 01/02/2018 13:01:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω5ΙΩΡΚ-6Ω9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια είδών ελαιοχρωματισμού

Θέμα: Προμήθεια είδών ελαιοχρωματισμού
Ημ/νια: 01/02/2018 13:01:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΞ0ΩΡΚ-ΜΤΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

Θέμα: Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
Ημ/νια: 01/02/2018 13:01:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΠΡΩΡΚ-70Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λοιπού υλικού

Θέμα: Προμήθεια λοιπού υλικού
Ημ/νια: 01/02/2018 13:01:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6469ΩΡΚ-Ω8Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

Θέμα: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
Ημ/νια: 01/02/2018 13:01:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΥΓΩΡΚ-ΑΝΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com