Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΚΗΥ 9253

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΚΗΥ 9253
Ημ/νια: 09/07/2018 15:02:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ98ΠΩΡΚ-42Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 09/07/2018 13:57:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7Υ4ΩΡΚ-Η4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 09/07/2018 13:48:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ2ΙΩΡΚ-ΛΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 09/07/2018 13:40:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΖΙΩΡΚ-ΣΚΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουλίου 2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουλίου 2018
Ημ/νια: 09/07/2018 11:11:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΡΧΩΡΚ-5ΑΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουλίου 2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουλίου 2018
Ημ/νια: 09/07/2018 11:05:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 72Ρ5ΩΡΚ-ΨΧΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που προκλήθηκαν απο θεομηνίες

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που προκλήθηκαν απο θεομηνίες
Ημ/νια: 09/07/2018 11:02:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΑΖΩΡΚ-ΟΡΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιουλίου 2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιουλίου 2018
Ημ/νια: 09/07/2018 11:00:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΖΙΩΡΚ-5ΒΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιουλίου 2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιουλίου 2018
Ημ/νια: 09/07/2018 10:53:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠ7ΣΩΡΚ-ΘΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
Ημ/νια: 06/07/2018 14:45:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0Ω6ΩΡΚ-ΕΡ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης Δημοτικού Κτιρίου στην Δ. Ε. Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης Δημοτικού Κτιρίου στην Δ. Ε. Μουρεσίου
Ημ/νια: 06/07/2018 13:27:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΨ1ΩΡΚ-ΛΛΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 37m κιγκλιδώματος παραδοσιακού τύπου για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Μουρεσίου.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 37m κιγκλιδώματος παραδοσιακού τύπου για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Μουρεσίου.
Ημ/νια: 06/07/2018 12:59:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω345ΩΡΚ-ΕΓΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Ωρίμανση του έργου : Αποκατάσταση τοξωτού γεφυριού Τσαγκαράδας – θέση Κακοσκάλι, για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Ωρίμανση του έργου : Αποκατάσταση τοξωτού γεφυριού Τσαγκαράδας – θέση Κακοσκάλι, για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 06/07/2018 12:53:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 73Ξ1ΩΡΚ-ΛΕΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης Δημοτικού Κτιρίου στην Δ. Ε. Ζαγοράς.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης Δημοτικού Κτιρίου στην Δ. Ε. Ζαγοράς.
Ημ/νια: 06/07/2018 12:37:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΑΕΩΡΚ-ΑΣΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της 1/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Μούρεσι, με θέμα: Συζήτηση - λήψη απόφασης περί αιτήσεως κ. Ιατρίδη Σταύρου.

Θέμα: Συζήτηση επί της 1/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Μούρεσι, με θέμα: Συζήτηση - λήψη απόφασης περί αιτήσεως κ. Ιατρίδη Σταύρου.
Ημ/νια: 06/07/2018 12:23:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΝΩΩΡΚ-ΙΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΥ 9253

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΥ 9253
Ημ/νια: 06/07/2018 12:15:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ87ΩΡΚ-ΡΧ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Ωρίμανση του έργου : «Μετατροπή του Αρχοντικού Σφέτσου σε χώρο άσκησης πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Ωρίμανση του έργου : «Μετατροπή του Αρχοντικού Σφέτσου σε χώρο άσκησης πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 06/07/2018 11:46:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΛΙΩΡΚ-ΔΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6524/04-06-2018 αιτήσεως κ. Στιβαχτή Κωνσταντίνου, με την οποία ζητά την κοπή πλατάνου, στον οικισμό Αγίου Ιωάννη του Δήμου μας.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6524/04-06-2018 αιτήσεως κ. Στιβαχτή Κωνσταντίνου, με την οποία ζητά την κοπή πλατάνου, στον οικισμό Αγίου Ιωάννη του Δήμου μας.
Ημ/νια: 06/07/2018 11:03:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ70ΩΡΚ-ΔΨ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6899/12-06-2018 αιτήσεως κατοίκων της περιοχής «ΚΙΟΣΙΑ» Χορευτού για ασφαλτόστρωση δρόμου.

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6899/12-06-2018 αιτήσεως κατοίκων της περιοχής «ΚΙΟΣΙΑ» Χορευτού για ασφαλτόστρωση δρόμου.
Ημ/νια: 06/07/2018 10:48:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΓΜΩΡΚ-ΜΡΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο "Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο "Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 05/07/2018 14:49:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ559ΩΡΚ-ΙΥΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com