Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής συντήρηση και επισκευή κτιρίων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής συντήρηση και επισκευή κτιρίων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 26/06/2020 11:09:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΛΦΩΡΚ-ΩΘΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής για συντήρηση και επισκευή καυστήρων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής για συντήρηση και επισκευή καυστήρων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 26/06/2020 11:02:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΧΖΩΡΚ-01Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας βιβλίων για κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας βιβλίων για κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς
Ημ/νια: 26/06/2020 11:00:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ9ΤΩΡΚ-ΨΗ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας καταβολής δικαιωμάτων πνευματικών ιδιοκτησίας στα έργα του λόγου και της τέχνης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας καταβολής δικαιωμάτων πνευματικών ιδιοκτησίας στα έργα του λόγου και της τέχνης
Ημ/νια: 25/06/2020 13:04:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6757ΩΡΚ-ΘΨ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"
Ημ/νια: 25/06/2020 11:32:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ4ΘΩΡΚ-84Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης Οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης Οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 25/06/2020 11:02:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Ρ4ΩΡΚ-29Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αγ. Ιωάννη)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αγ. Ιωάννη)"
Ημ/νια: 25/06/2020 10:59:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΣΦΩΡΚ-226
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ημ/νια: 25/06/2020 09:57:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΥΟΩΡΚ-ΧΓ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αη Ιωάννη)

Θέμα: Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αη Ιωάννη)
Ημ/νια: 25/06/2020 09:55:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΙ4ΩΡΚ-Μ3Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές συνδρομές (ΔήμοςData, enimerosi)

Θέμα: Λοιπές συνδρομές (ΔήμοςData, enimerosi)
Ημ/νια: 24/06/2020 14:39:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΒΗΩΡΚ-ΒΟΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 24/06/2020 14:38:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΨ5ΩΡΚ-ΟΞ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 24/06/2020 14:34:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛ5ΡΩΡΚ-ΔΝΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 24/06/2020 14:21:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ18ΣΩΡΚ-ΟΗΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 13ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 13ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 24/06/2020 14:19:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 974ΠΩΡΚ-5ΚΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 24/06/2020 14:17:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΓΛΩΡΚ-ΘΕΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης Οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Αποδέσμευση. Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης Οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 24/06/2020 14:01:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΕΟΩΡΚ-Β1Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αη Ιωάννη)

Θέμα: Αποδέσμευση. Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αη Ιωάννη)
Ημ/νια: 24/06/2020 14:01:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΟΩΩΡΚ-83Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"
Ημ/νια: 24/06/2020 11:51:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7Ω1ΩΡΚ-8ΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 24/06/2020 11:26:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΔΥΩΡΚ-ΘΚΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.
Ημ/νια: 23/06/2020 15:57:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕ8ΤΩΡΚ-Ρ0Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com