Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκρισή «Τεχνικής περιγραφής Συμμετοχής με αυτόνομο περίπτερο σε Έκθεση τουρισμού Βουλγαρίας – Σόφια HOLIDΑY AND SPA 2019».

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκρισή «Τεχνικής περιγραφής Συμμετοχής με αυτόνομο περίπτερο σε Έκθεση τουρισμού Βουλγαρίας – Σόφια HOLIDΑY AND SPA 2019».
Ημ/νια: 08/02/2019 16:36:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΞΝΩΡΚ-ΩΑΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ημ/νια: 08/02/2019 16:34:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω78ΡΩΡΚ-ΛΤΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2019

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2019
Ημ/νια: 08/02/2019 14:40:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΚΔΩΡΚ-8ΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/6,Ζ/7

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/6,Ζ/7
Ημ/νια: 08/02/2019 12:12:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΓΖΩΡΚ-ΡΘΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/6,Ζ/7,Ζ/8,Ζ/9,Ζ/10,Ζ/11,Ζ/12,Ζ/13,Ζ/14,Ζ/15

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/6,Ζ/7,Ζ/8,Ζ/9,Ζ/10,Ζ/11,Ζ/12,Ζ/13,Ζ/14,Ζ/15
Ημ/νια: 08/02/2019 12:12:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΩΗΩΡΚ-Σ4Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/7

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/7
Ημ/νια: 08/02/2019 12:12:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 683ΕΩΡΚ-ΜΙΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/9,Ζ/10,Ζ/12

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/9,Ζ/10,Ζ/12
Ημ/νια: 08/02/2019 12:11:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΓΞΩΡΚ-37Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/6,Ζ/7,Ζ/8,Ζ/9,Ζ/10,Ζ/11,Ζ/12,Ζ/13,Ζ/14,Ζ/15

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/6,Ζ/7,Ζ/8,Ζ/9,Ζ/10,Ζ/11,Ζ/12,Ζ/13,Ζ/14,Ζ/15
Ημ/νια: 08/02/2019 12:11:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω09ΧΩΡΚ-4Ψ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/9

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/9
Ημ/νια: 08/02/2019 12:11:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΗΖΩΡΚ-Κ14
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/6,Ζ/7

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/6,Ζ/7
Ημ/νια: 08/02/2019 12:11:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΞ1ΩΡΚ-Σ4Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 4

Θέμα: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 4
Ημ/νια: 07/02/2019 10:47:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΞΥΨΟΕΠΖ-0Ν1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 1

Θέμα: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 1
Ημ/νια: 07/02/2019 10:46:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΡΣ7ΟΕΠΖ-9ΘΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 2

Θέμα: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 2
Ημ/νια: 07/02/2019 10:45:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 66ΩΝΟΕΠΖ-9Ν6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 3

Θέμα: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 3
Ημ/νια: 07/02/2019 10:42:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΥΘΡΟΕΠΖ-ΟΔΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 229,90

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 229,90
Ημ/νια: 07/02/2019 09:59:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω0ΜΝΟΕΠΖ-ΘΕ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 990,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 990,00 €
Ημ/νια: 07/02/2019 09:58:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 67ΦΝΟΕΠΖ-ΑΩΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 107,50

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 107,50
Ημ/νια: 07/02/2019 09:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω900ΟΕΠΖ-ΨΑΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η., συνολικού ποσού 176,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η., συνολικού ποσού 176,00 €
Ημ/νια: 07/02/2019 09:53:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΔΝΨΟΕΠΖ-ΕΙ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης πληρωμών τρεχουσών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού

Θέμα: Πρακτικό έγκρισης πληρωμών τρεχουσών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού
Ημ/νια: 07/02/2019 09:45:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Σ0ΜΟΕΠΖ-ΓΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 07/02/2019 13:53:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΨΒΩΡΚ-ΥΤΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com