Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΟΥ + ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/233,Ζ/235,Ζ/236,Ζ/238

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΟΥ + ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/233,Ζ/235,Ζ/236,Ζ/238
Ημ/νια: 10/01/2020 12:49:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΒΧΩΡΚ-Β7Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΟΥ + ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/233,Ζ/234,Ζ/235,Ζ/236,Ζ/237,Ζ/238,Ζ/239,Ζ/240,Ζ/241,Ζ/242,Ζ/243,Ζ/244,Ζ/250

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΟΥ + ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/233,Ζ/234,Ζ/235,Ζ/236,Ζ/237,Ζ/238,Ζ/239,Ζ/240,Ζ/241,Ζ/242,Ζ/243,Ζ/244,Ζ/250
Ημ/νια: 10/01/2020 12:49:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡ2ΑΩΡΚ-ΝΒΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΟΥ + ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/233

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΟΥ + ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/233
Ημ/νια: 10/01/2020 12:49:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΥΤΩΡΚ-Ω56
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΟΥ + ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/250,Ζ/251

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΟΥ + ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/250,Ζ/251
Ημ/νια: 10/01/2020 12:49:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΔΥΩΡΚ-Τ8Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής».
Ημ/νια: 09/01/2020 14:36:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω36ΠΩΡΚ-ΤΝΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 01ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 01ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 09/01/2020 13:58:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΚΗΩΡΚ-Γ59
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού-παραλίας ως πολυσύχναστων».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού-παραλίας ως πολυσύχναστων».
Ημ/νια: 09/01/2020 13:43:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Ο2ΩΡΚ-41Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2881/2001 για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2881/2001 για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων».
Ημ/νια: 09/01/2020 13:39:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕΕ4ΩΡΚ-3ΚΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Ημ/νια: 09/01/2020 11:40:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 606ΚΩΡΚ-6Χ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 09/01/2020 10:44:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΘΣΩΡΚ-ΚΨΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 09/01/2020 10:43:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΦΗΩΡΚ-Υ49
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 09/01/2020 10:42:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ3ΩΩΡΚ-Τ5Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης.
Ημ/νια: 08/01/2020 12:55:31
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Ρ6ΟΞΩΓ-ΤΩ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΜΕΣΩ VOLTON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΜΕΣΩ VOLTON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 08/01/2020 13:06:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8Ε8ΩΡΚ-ΨΒΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 08/01/2020 13:06:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΞΝΩΡΚ-ΥΔ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 08/01/2020 12:37:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΚ9ΩΡΚ-ΨΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 08/01/2020 11:29:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΥΕΩΡΚ-ΕΦ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 08/01/2020 11:29:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω9ΥΑΩΡΚ-ΚΘΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 08/01/2020 11:29:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΝΝΩΡΚ-ΦΤΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Ημ/νια: 08/01/2020 11:29:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω158ΩΡΚ-ΒΟ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com