Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μεταφοράς αγαθών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μεταφοράς αγαθών
Ημ/νια: 12/09/2018 12:01:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΤΒΩΡΚ-6ΝΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 12/09/2018 11:03:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 75ΡΦΩΡΚ-3Ε9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 12/09/2018 10:28:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Μ5ΤΩΡΚ-4ΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 12/09/2018 10:04:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΟΘΩΡΚ-3ΗΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων
Ημ/νια: 11/09/2018 12:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω970ΟΕΠΖ-Τ4Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων
Ημ/νια: 11/09/2018 12:46:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΓΡΠΟΕΠΖ-2Γ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Ημ/νια: 11/09/2018 12:36:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΕΑ9ΟΕΠΖ-8ΔΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Ημ/νια: 11/09/2018 12:34:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΘΘ6ΟΕΠΖ-Φ7Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Ημ/νια: 11/09/2018 12:21:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΥΛΘΟΕΠΖ-ΔΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος
Ημ/νια: 11/09/2018 11:59:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΦΔ5ΟΕΠΖ-5ΛΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την πληρωμή δαπάνης υπηρεσιών καθαριότητας εσωτερικών χώρων

Θέμα: Αίτημα για την πληρωμή δαπάνης υπηρεσιών καθαριότητας εσωτερικών χώρων
Ημ/νια: 11/09/2018 11:58:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Γ97ΟΕΠΖ-ΒΥΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την πληρωμή δαπάνης υπηρεσιών καθαριότητας εξωτερικών χώρων

Θέμα: Αίτημα για την πληρωμή δαπάνης υπηρεσιών καθαριότητας εξωτερικών χώρων
Ημ/νια: 11/09/2018 11:57:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΠΖ5ΟΕΠΖ-ΠΦΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 11/09/2018 11:55:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΣΙΟΟΕΠΖ-5Ι9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 11/09/2018 11:54:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΡΡΒΟΕΠΖ-1Ω8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 11/09/2018 13:30:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΖ9ΩΡΚ-Ο3Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚ.ΖΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚ.ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚ.ΖΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚ.ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 11/09/2018 13:00:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΓ9ΩΡΚ-ΨΘ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 11/09/2018 12:12:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΒ8ΩΡΚ-8ΓΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

“Περί: έγκρισης 1ου Πρακτικού της διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, προμήθειας λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου”

Θέμα: “Περί: έγκρισης 1ου Πρακτικού της διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, προμήθειας λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου”
Ημ/νια: 11/09/2018 11:40:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΜΒΩΡΚ-ΜΧΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καλλωπισιτκών φυτών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καλλωπισιτκών φυτών
Ημ/νια: 11/09/2018 11:10:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΜΡΩΡΚ-Μ7Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προγραμματική σύμβαση με τι Ι.Γ.Μ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: "Τεχνικογεωλογική έρευνα οριοθέτησης πληγείσων περιοχών του Δήμου από τις κατολισθήσεις του 2018

Θέμα: Προγραμματική σύμβαση με τι Ι.Γ.Μ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: "Τεχνικογεωλογική έρευνα οριοθέτησης πληγείσων περιοχών του Δήμου από τις κατολισθήσεις του 2018
Ημ/νια: 11/09/2018 10:56:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΑΑΩΡΚ-ΔΩ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com