Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή κατανομής ποσού ύψους 222.800,00€ από το ΥΠΕΣΔΔΑ, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3628/26-03-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Αποδοχή κατανομής ποσού ύψους 222.800,00€ από το ΥΠΕΣΔΔΑ, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3628/26-03-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 10/05/2018 13:09:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ2ΗΩΡΚ-Μ15
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Υδραυλικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου – Δ.Ε. Ζαγοράς », σύμφωνα με εισήγηση του...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Υδραυλικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου – Δ.Ε. Ζαγοράς », σύμφωνα με εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 10/05/2018 13:00:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΓΡΩΡΚ-ΞΒ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Υδραυλικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου – Δ.Ε. Μουρεσίου », σύμφωνα με εισήγηση του...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Υδραυλικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου – Δ.Ε. Μουρεσίου », σύμφωνα με εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 10/05/2018 12:50:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 672ΑΩΡΚ-472
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Εργασίες για την ομαλή πρόσβαση οχημάτων και πεζών σε σημεία που προκλήθηκαν ζημιές από τις πρόσφατες θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου », σύμφωνα με εισήγηση του αρμόδιου τμήματος...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Εργασίες για την ομαλή πρόσβαση οχημάτων και πεζών σε σημεία που προκλήθηκαν ζημιές από τις πρόσφατες θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου », σύμφωνα με εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 10/05/2018 12:43:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΟ6ΩΡΚ-Τ4Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ενημέρωση και συζήτηση επί του σχεδίου Νόμου με τίτλο : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα ...

Θέμα: Ενημέρωση και συζήτηση επί του σχεδίου Νόμου με τίτλο : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας ΦΟ.ΔΣ.Α»- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», κατόπιν των υπ’ αριθμ. πρωτ. 1537/27-04-2018 & 1606/02-05-2018 εγγράφων της ΚΕΔΕ.
Ημ/νια: 09/05/2018 12:50:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ917ΩΡΚ-ΡΕΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 4ης αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2018 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 4ης αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2018 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 09/05/2018 12:32:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ4ΚΩΡΚ-94Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018.
Ημ/νια: 09/05/2018 11:00:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΞΨΩΡΚ-ΥΤ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018.
Ημ/νια: 09/05/2018 10:55:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ4ΘΩΡΚ-Ψ10
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 09/05/2018 10:49:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΥΓΩΡΚ-ΕΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ 8/ΜΗΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ 8/ΜΗΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018.
Ημ/νια: 09/05/2018 10:44:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΙ0ΩΡΚ-ΜΟΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 09/05/2018 10:39:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΜ9ΩΡΚ-5ΡΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018.
Ημ/νια: 09/05/2018 10:34:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63Σ8ΩΡΚ-1Μ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

“Περί έγκρισης ψήφισης και διάθεσης πιστώσεων”

Θέμα: “Περί έγκρισης ψήφισης και διάθεσης πιστώσεων”
Ημ/νια: 09/05/2018 10:33:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΜΖΩΡΚ-ΖΕΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018.
Ημ/νια: 09/05/2018 10:29:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΠΕΩΡΚ-ΞΒ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4118/10-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4118/10-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 07/05/2018 13:11:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΩΚΩΡΚ-69Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3954/03-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3954/03-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 07/05/2018 12:55:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 755ΚΩΡΚ-ΩΟΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3958/03-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3958/03-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 07/05/2018 12:30:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6Ε2ΩΡΚ-ΔΧΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3895/02-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3895/02-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 07/05/2018 11:56:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩ4ΜΩΡΚ-9ΙΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3972/03-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3972/03-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 07/05/2018 11:17:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Β9ΩΡΚ-ΜΩΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3811/29-03-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3811/29-03-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 07/05/2018 10:42:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6797ΩΡΚ-8ΗΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com