Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 03/07/2018 12:57:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΨΥΩΡΚ-ΦΦ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού υποδομής ΑΜΕΑ για πρόσβαση στις παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου .

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού υποδομής ΑΜΕΑ για πρόσβαση στις παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου .
Ημ/νια: 03/07/2018 12:51:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Ι8ΩΡΚ-9Β2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φρέσκου γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φρέσκου γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου
Ημ/νια: 03/07/2018 12:28:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΩΨΩΡΚ-Ν0Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων"
Ημ/νια: 03/07/2018 12:19:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ72ΩΡΚ-ΧΟ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας φρέσκου γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας φρέσκου γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.
Ημ/νια: 03/07/2018 12:13:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε7ΝΩΡΚ-ΓΥΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση του υπ΄αριθμ. 6954/12-06-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος ΚΗΗ 2970.

Θέμα: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 6954/12-06-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος ΚΗΗ 2970.
Ημ/νια: 03/07/2018 12:11:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΤΛΩΡΚ-ΕΗ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 7076/14-06-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 7076/14-06-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 03/07/2018 11:54:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΟΠΩΡΚ-ΦΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών άρδευσης για την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών του δικτύου άρδευσης της τ. κ. Μακρυράχης της Δ. Ε. Ζαγοράς που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών άρδευσης για την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών του δικτύου άρδευσης της τ. κ. Μακρυράχης της Δ. Ε. Ζαγοράς που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 03/07/2018 11:40:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΑ0ΩΡΚ-09Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών απολύμανσης δημοτικού κτιρίου στην Δ.Ε. Ζαγοράς

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών απολύμανσης δημοτικού κτιρίου στην Δ.Ε. Ζαγοράς
Ημ/νια: 02/07/2018 13:43:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΩΦΩΡΚ-Β9Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Σύνταξη φακέλου για τη δημιουργία Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7106/14-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου...

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Σύνταξη φακέλου για τη δημιουργία Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7106/14-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .
Ημ/νια: 02/07/2018 13:20:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΥΨΩΡΚ-Θ4Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Ωρίμανση φακέλου για τον βιολογικό καθαρισμό της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7105/14-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Ωρίμανση φακέλου για τον βιολογικό καθαρισμό της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7105/14-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/07/2018 13:07:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΨΝΩΡΚ-ΒΡΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Ωρίμανση φακέλου για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Χορευτού », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7089/14-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Ωρίμανση φακέλου για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Χορευτού », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7089/14-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/07/2018 12:39:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΘΓΥΩΡΚ-ΩΦΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου ( στη θέση « Κούκος» της Τ.Κ. Μακρυράχης », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7078/14-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου...

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου ( στη θέση « Κούκος» της Τ.Κ. Μακρυράχης », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7078/14-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/07/2018 12:00:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΑ5ΩΡΚ-ΝΞΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ
Ημ/νια: 02/07/2018 11:52:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΧΤΩΡΚ-ΤΟΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικών για την συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικών για την συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων.
Ημ/νια: 02/07/2018 11:33:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΥΩΩΡΚ-ΕΦΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου ( στη θέση « Τσούκα» της Τ.Κ. Μούρεσι », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7075/14-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου...

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου ( στη θέση « Τσούκα» της Τ.Κ. Μούρεσι », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7075/14-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/07/2018 11:23:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΔΕΑΩΡΚ-ΚΡ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικών άρδευσης της τοπικής κοινότητας Μακρυραχης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικών άρδευσης της τοπικής κοινότητας Μακρυραχης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες.
Ημ/νια: 02/07/2018 10:44:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΟ5ΩΡΚ-Α16
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 02/07/2018 10:25:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 632ΧΩΡΚ-Γ6Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Π.Φ.Α

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Π.Φ.Α
Ημ/νια: 29/06/2018 14:00:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΖΙΟΞΩΓ-ΞΕ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40Β
Ημ/νια: 29/06/2018 12:31:05
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΩΜΟΞΩΓ-Ω3Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com