Πρόγραμμα Διαύγεια

Εισήγηση για ορισμό δικαιούχων και προσδιορισμό αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, σύμφωνα με το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017) και την ΚΥΑ 11836...

Θέμα: Εισήγηση για ορισμό δικαιούχων και προσδιορισμό αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, σύμφωνα με το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017) και την ΚΥΑ 11836/2018 (ΦΕΚ Β΄1417/25-4-2018), κατόπιν ανάληψης καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 12353/26-11-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 08/01/2020 10:11:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΨΨΩΡΚ-ΗΞΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 07/01/2020 14:00:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ36ΩΡΚ-89Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑ'ΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑ'ΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 07/01/2020 12:41:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΠ1ΩΡΚ-ΥΣΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 07/01/2020 11:13:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4Ρ3ΩΡΚ-ΣΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΜΕΣΩ ΟΤΕ ESTATE (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΜΕΣΩ ΟΤΕ ESTATE (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 07/01/2020 11:13:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΚ7ΩΡΚ-ΣΝ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 07/01/2020 11:13:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ495ΩΡΚ-1ΣΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΜΕΣΩ VOLTON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΜΕΣΩ VOLTON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 07/01/2020 11:13:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΔΘΩΡΚ-ΤΡ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 07/01/2020 11:13:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΛΗΩΡΚ-Η01
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΜΕΣΩ ΖΕΝΙΘ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΜΕΣΩ ΖΕΝΙΘ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 07/01/2020 11:13:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6313ΩΡΚ-8ΘΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 07/01/2020 11:13:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω35ΛΩΡΚ-ΜΕΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΜΕΣΩ ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΜΕΣΩ ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 07/01/2020 11:13:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π8ΒΩΡΚ-ΦΒΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΑΠ 37057/21-11-17 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΑΠ 37057/21-11-17 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 03/01/2020 10:43:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΩΟΩΡΚ-ΙΜ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΑΠ 37057/21-11-17 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΑΠ 37057/21-11-17 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 03/01/2020 10:43:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΚΟΩΡΚ-ΡΟΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΑΠ 37057/21-11-17 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΑΠ 37057/21-11-17 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 03/01/2020 10:42:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΖΓΩΡΚ-ΤΝ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΑΠ 37057/21-11-17 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΑΠ 37057/21-11-17 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 03/01/2020 10:41:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω103ΩΡΚ-1ΛΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 03/01/2020 10:39:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Γ9ΩΡΚ-ΥΔ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 03/01/2020 10:15:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΚΧΩΡΚ-ΣΝΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 03/01/2020 10:15:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΨΥΩΡΚ-ΕΓ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 03/01/2020 10:11:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Ν8ΒΩΡΚ-0Μ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 03/01/2020 10:10:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ4ΡΩΡΚ-Ρ6Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com