Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γλυκών για την 16ην Γιορτή Κάστανου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γλυκών για την 16ην Γιορτή Κάστανου
Ημ/νια: 26/10/2018 12:32:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΡΓΩΡΚ-ΨΦ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(θέσεις Αρχοντάκη και Άθωνα της Τ.Κ.Τσαγκαράδας)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(θέσεις Αρχοντάκη και Άθωνα της Τ.Κ.Τσαγκαράδας)
Ημ/νια: 26/10/2018 12:29:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΔΔΩΡΚ-Ξ14
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την προμήθεια γραφικής ύλης συνολικού ποσού 400,00 ευρώ

Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την προμήθεια γραφικής ύλης συνολικού ποσού 400,00 ευρώ
Ημ/νια: 24/10/2018 12:15:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω0Ω2ΟΕΠΖ-ΞΚΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολικού ποσού 990,00 ευρώ

Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολικού ποσού 990,00 ευρώ
Ημ/νια: 24/10/2018 12:14:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 64Α4ΟΕΠΖ-ΨΩ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την προμήθεια βιβλίων συνολικού ποσού 699,50 ευρώ

Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την προμήθεια βιβλίων συνολικού ποσού 699,50 ευρώ
Ημ/νια: 24/10/2018 12:12:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΦΔΨΟΕΠΖ-ΨΒΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την παρακολούθηση του συναγερμού συνολικού ποσού 223,00 ευρώ

Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την παρακολούθηση του συναγερμού συνολικού ποσού 223,00 ευρώ
Ημ/νια: 24/10/2018 12:11:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΞ6ΞΟΕΠΖ-ΜΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Ημ/νια: 24/10/2018 14:16:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΘΣΩΡΚ-ΓΜ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Ημ/νια: 24/10/2018 14:13:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΩΝΩΡΚ-ΕΧ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Ημ/νια: 24/10/2018 14:10:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΙΒΩΡΚ-ΕΔΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Ημ/νια: 24/10/2018 14:10:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι7ΥΩΡΚ-ΞΙ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Ημ/νια: 24/10/2018 14:10:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΟΩΩΡΚ-ΛΩΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Ημ/νια: 24/10/2018 14:10:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η6ΒΩΡΚ-Δ9Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 24/10/2018 14:05:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΩ6ΩΡΚ-ΙΟΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 24/10/2018 14:05:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΤΙΩΡΚ-9ΨΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 24/10/2018 14:00:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΒΩΩΡΚ-Η68
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 24/10/2018 14:00:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΜΞΩΡΚ-4ΜΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης, συνολικού ποσού 400,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης, συνολικού ποσού 400,00 €
Ημ/νια: 23/10/2018 12:54:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 64ΟΟΟΕΠΖ-26Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 990,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 990,00 €
Ημ/νια: 23/10/2018 12:52:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7Τ87ΟΕΠΖ-Β3Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων, συνολικού ποσού 699,50 ευρώ

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων, συνολικού ποσού 699,50 ευρώ
Ημ/νια: 23/10/2018 12:47:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΛΘΑΟΕΠΖ-ΨΚΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού, συνολικού ποσού 223,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού, συνολικού ποσού 223,00 €
Ημ/νια: 23/10/2018 12:44:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΠΟ6ΟΕΠΖ-ΕΙΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com