Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 03/01/2020 10:09:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΧΟΩΡΚ-ΞΛΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».
Ημ/νια: 02/01/2020 10:52:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΩΗΩΡΚ-ΑΛΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 31/12/2019 11:55:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΠΥΩΡΚ-ΑΛ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 31/12/2019 11:04:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒΒΖΩΡΚ-Ζ7Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 31/12/2019 10:38:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΗΥΩΡΚ-ΓΟΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση Προμήθειας υλικών ύδρευσης για την αποκατάσταση καταστροφών στο δίκτυο Ύδρευσης της Δ. Ε. Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση Προμήθειας υλικών ύδρευσης για την αποκατάσταση καταστροφών στο δίκτυο Ύδρευσης της Δ. Ε. Μουρεσίου
Ημ/νια: 31/12/2019 10:20:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΕΜΩΡΚ-ΒΑΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 31/12/2019 10:10:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΚΟΩΡΚ-Ε2Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο Προμήθεια ξυλείας για την επισκευή ξύλινης στην θέση «Αγ. Κωνσταντίνος » της Δ. Ε. Μουρεσίου

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο Προμήθεια ξυλείας για την επισκευή ξύλινης στην θέση «Αγ. Κωνσταντίνος » της Δ. Ε. Μουρεσίου
Ημ/νια: 31/12/2019 09:43:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΜ0ΩΡΚ-ΕΤΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2019 09:43:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ2ΘΩΡΚ-ΛΓ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 298/2019 Δ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 298/2019 Δ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Ημ/νια: 31/12/2019 09:18:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΑΓΩΡΚ-6Ι9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ "του άρθρου 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ "του άρθρου 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 30/12/2019 18:01:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Λ86ΩΡΚ-06Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία "Αποχιονισμός Δημοτικών οδών, Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου" για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ,...

Θέμα: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία "Αποχιονισμός Δημοτικών οδών, Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου" για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , προϋπολογισμού 29.400,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
Ημ/νια: 30/12/2019 17:14:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΘ3ΩΡΚ-ΕΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες(προμήθεια ξυλείας)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες(προμήθεια ξυλείας)
Ημ/νια: 30/12/2019 16:41:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΠΒΩΡΚ-Φ5Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες (απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες (απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 30/12/2019 16:40:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΚΞΩΡΚ-Ω6Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή Η/Υ

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή Η/Υ
Ημ/νια: 30/12/2019 16:29:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΖΔΩΡΚ-ΞΓ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων", για τις ανάγκες της Δ. Ε. Μουρεσιου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων", για τις ανάγκες της Δ. Ε. Μουρεσιου
Ημ/νια: 30/12/2019 16:23:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΩ4ΩΡΚ-ΓΒΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικών ύδρευσης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικών ύδρευσης
Ημ/νια: 30/12/2019 15:59:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΠΚΩΡΚ-ΘΜΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου

Θέμα: Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου
Ημ/νια: 30/12/2019 15:48:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΟΒΩΡΚ-ΖΝΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ορισμού προμηθευτών των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2020.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί ορισμού προμηθευτών των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2020.
Ημ/νια: 27/12/2019 12:03:28
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΗΑΟΞΩΓ-Κ0Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΑΠ 37057/21-11-17 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΑΠ 37057/21-11-17 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 27/12/2019 15:51:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΣΩΩΡΚ-ΕΡ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com