Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων

Θέμα: Πρακτικό έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων
Ημ/νια: 05/02/2019 09:40:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω2ΟΕΟΕΠΖ-Υ28
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.ΟΧ. 2ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ Η ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.ΟΧ. 2ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ Η ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 05/02/2019 13:01:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΕΓΩΡΚ-ΦΝΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιανουαρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιανουαρίου 2019
Ημ/νια: 05/02/2019 12:50:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Η5ΩΡΚ-ΕΩΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιανουαρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιανουαρίου 2019
Ημ/νια: 05/02/2019 12:49:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΞΨΩΡΚ-ΟΚΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιανουαρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιανουαρίου 2019
Ημ/νια: 05/02/2019 11:45:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΙΖΩΡΚ-Ο0Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιανουαρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιανουαρίου 2019
Ημ/νια: 05/02/2019 11:16:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΒΕΩΡΚ-Ρ93
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιανουαρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιανουαρίου 2019
Ημ/νια: 05/02/2019 11:00:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΗ7ΩΡΚ-0ΓΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί επαναπροκήρυξης μίας (1) κενής θέσης εποχικού προσωπικού ,ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων , με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών, λόγω μη κάλυψης της βάση της ΣΟΧ 2/2018 ανακοίνωσης του Δήμου μας.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί επαναπροκήρυξης μίας (1) κενής θέσης εποχικού προσωπικού ,ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων , με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών, λόγω μη κάλυψης της βάση της ΣΟΧ 2/2018 ανακοίνωσης του Δήμου μας.
Ημ/νια: 05/02/2019 09:51:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΒΨΩΡΚ-ΟΑΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/02/2019 09:06:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟΒΠΩΡΚ-ΨΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/02/2019 09:06:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΨΡΩΡΚ-0ΩΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/02/2019 09:01:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΣΟΩΡΚ-Ξ53
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημ/νια: 04/02/2019 11:59:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ4Ο5ΟΕΠΖ-ΞΔΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/02/2019 11:15:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΠΡΒΟΕΠΖ-4ΩΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/02/2019 11:13:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΟΥΣΟΕΠΖ-6ΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για παροχή ετήσιων εγρασιών συντήρησης πυροσβεστήρων

Θέμα: Αίτημα για παροχή ετήσιων εγρασιών συντήρησης πυροσβεστήρων
Ημ/νια: 04/02/2019 11:10:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 67ΗΘΟΕΠΖ-ΡΧΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 04/02/2019 11:09:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΖΧΩΟΕΠΖ-Τ3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 04/02/2019 11:08:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΦΥΩΟΕΠΖ-ΗΧΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 04/02/2019 11:06:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ρ13ΟΕΠΖ-ΧΨΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007.
Ημ/νια: 04/02/2019 13:02:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΛΩΩΡΚ-2ΘΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 553/24-01-2019 αιτήσεως των Δημοτικών Συμβούλων της ελάσσονος μειοψηφίας με θέμα : «Σχετικά με την μη πληρωμή των εργαζόμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των εργαζόμενων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ...

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 553/24-01-2019 αιτήσεως των Δημοτικών Συμβούλων της ελάσσονος μειοψηφίας με θέμα : «Σχετικά με την μη πληρωμή των εργαζόμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των εργαζόμενων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ. Ζαγοράς -Μουρεσίου εδώ και 6 μήνες».
Ημ/νια: 04/02/2019 12:14:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω918ΩΡΚ-ΤΣΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com