Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης δαπανών τρεχουσών αναγκών σε βάρος του Τ.Π. 2018

Θέμα: Πρακτικό έγκρισης δαπανών τρεχουσών αναγκών σε βάρος του Τ.Π. 2018
Ημ/νια: 23/10/2018 12:41:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΓΥ8ΟΕΠΖ-ΤΞ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 23/10/2018 12:37:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΡΠΩΡΚ-ΠΚ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες
Ημ/νια: 23/10/2018 12:08:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΨΚΩΡΚ-Ξ3Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες
Ημ/νια: 23/10/2018 12:03:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΛ0ΩΡΚ-Σ6Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες
Ημ/νια: 23/10/2018 11:57:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΦΓΩΡΚ-9ΚΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες
Ημ/νια: 23/10/2018 11:51:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω004ΩΡΚ-Κ1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 23/10/2018 11:47:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΟΝΩΡΚ-4ΡΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες
Ημ/νια: 23/10/2018 11:40:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ5ΑΩΡΚ-0ΚΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 23/10/2018 11:20:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ9ΤΩΡΚ-ΖΟΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών κατασκευής Ιστοσελίδας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών κατασκευής Ιστοσελίδας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 23/10/2018 10:51:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ87ΩΡΚ-Φ26
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Θέμα: Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Ημ/νια: 23/10/2018 10:30:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΧΔΩΡΚ-Σ01
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β
Ημ/νια: 19/10/2018 16:19:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΗΔΟΞΩΓ-ΟΡΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 61Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 61Β
Ημ/νια: 19/10/2018 16:13:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΒΧΟΞΩΓ-6ΕΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 60Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 60Β
Ημ/νια: 19/10/2018 16:04:44
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΕΕΟΞΩΓ-ΑΗΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 59Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 59Β
Ημ/νια: 19/10/2018 16:01:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1Π1ΟΞΩΓ-Ι7Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 19/10/2018 14:01:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΧ5ΩΡΚ-4ΓΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 19/10/2018 13:48:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΦΤΩΡΚ-1ΝΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 19/10/2018 13:36:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨ47ΩΡΚ-Ο03
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 19/10/2018 13:04:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΩΘΩΡΚ-Κ8Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 19/10/2018 12:31:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ55ΩΡΚ-Α3Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com