Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 30/04/2018 13:24:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΓ6ΩΡΚ-81Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 439/2018 με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης-οικειωθελούς αποχώρησης συμβασιούχου ορισμένου χρόνου και αντικατάστασή του».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 439/2018 με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης-οικειωθελούς αποχώρησης συμβασιούχου ορισμένου χρόνου και αντικατάστασή του».
Ημ/νια: 30/04/2018 13:02:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΛ5ΩΡΚ-82Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 4717/23-04-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος ΚΗΥ 9202.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 4717/23-04-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος ΚΗΥ 9202.
Ημ/νια: 30/04/2018 12:58:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓ2ΑΩΡΚ-ΒΜ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 30/04/2018 12:55:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΞΗΩΡΚ-46Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 30/04/2018 12:48:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟ77ΩΡΚ-5Γ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 30/04/2018 12:41:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ81ΩΡΚ-ΒΔΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 27/04/2018 14:24:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒΤ7ΩΡΚ-Υ4Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

“Περί έγκρισης ψήφισης και διάθεσης πιστώσεων”

Θέμα: “Περί έγκρισης ψήφισης και διάθεσης πιστώσεων”
Ημ/νια: 27/04/2018 14:00:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Ζ5ΚΩΡΚ-ΦΨΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/04/2018 13:49:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ748ΩΡΚ-520
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναβάθμιση συστημάτων ύδρευσης Δ.Ε Ζαγοράς

Θέμα: Αναβάθμιση συστημάτων ύδρευσης Δ.Ε Ζαγοράς
Ημ/νια: 27/04/2018 13:49:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΩ5ΩΡΚ-3ΧΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

Θέμα: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
Ημ/νια: 27/04/2018 13:49:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΣΖΩΡΚ-96Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

Θέμα: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
Ημ/νια: 27/04/2018 13:49:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΝ8ΩΡΚ-Ψ0Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Θέμα: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Ημ/νια: 27/04/2018 13:49:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΓΛΩΡΚ-8Η9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 27/04/2018 13:49:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΕΛΩΡΚ-Κ5Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή Η/Υ

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή Η/Υ
Ημ/νια: 27/04/2018 13:49:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ54ΩΡΚ-Ξ3Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου-Αναλώσιμα Η/Υ

Θέμα: Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου-Αναλώσιμα Η/Υ
Ημ/νια: 27/04/2018 13:49:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7Τ8ΩΡΚ-ΞΦΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23Β
Ημ/νια: 26/04/2018 09:44:38
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ12ΟΞΩΓ-Λ3Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια λιπαντικών για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια λιπαντικών για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 26/04/2018 13:26:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ5ΩΩΡΚ-02Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2018 στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Θέμα: Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2018 στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Ημ/νια: 26/04/2018 12:51:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΙ8ΩΡΚ-ΦΟ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΚΗΥ 9285

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΚΗΥ 9285
Ημ/νια: 26/04/2018 12:51:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΩΒΩΡΚ-ΣΘΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com