Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12004/22-10-2018 αιτήσεως του κ. Χριστοδούλου Ευστάθιου.

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12004/22-10-2018 αιτήσεως του κ. Χριστοδούλου Ευστάθιου.
Ημ/νια: 04/02/2019 11:49:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 662ΝΩΡΚ-ΤΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5309/07-05-2018 αιτήσεως κατοίκων της Τ.Κ. Κισσού.

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5309/07-05-2018 αιτήσεως κατοίκων της Τ.Κ. Κισσού.
Ημ/νια: 04/02/2019 11:35:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΣΒΩΡΚ-Μ0Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 04/02/2019 10:58:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Χ7ΒΩΡΚ-9ΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με θέμα: «Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου μας ως διαπιστευμένων χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και αναπλήρωση Ληξιάρχων».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με θέμα: «Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου μας ως διαπιστευμένων χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και αναπλήρωση Ληξιάρχων».
Ημ/νια: 04/02/2019 10:02:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΠΗΩΡΚ-ΚΡΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 04/02/2019 09:49:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΜΑΩΡΚ-ΕΡ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μουρεσίου και Τ.Κ.Ξουριχτίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μουρεσίου και Τ.Κ.Ξουριχτίου)"
Ημ/νια: 04/02/2019 09:00:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω56ΔΩΡΚ-2ΡΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3148

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3148
Ημ/νια: 01/02/2019 10:11:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ69ΩΡΚ-Ο73
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΒΟΧ 2483

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΒΟΧ 2483
Ημ/νια: 01/02/2019 09:26:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΨΩΩΡΚ-6Ρ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση 1ου ΑΠΕ κ παράταση προθεσμίας του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ".

Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ κ παράταση προθεσμίας του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ".
Ημ/νια: 01/02/2019 08:10:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΘΓΩΡΚ-ΜΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2018.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2018.
Ημ/νια: 31/01/2019 14:23:37
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΔΓΟΞΩΓ-4Θ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για παράταση ημερομηνίας αποσφράγισης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για παράταση ημερομηνίας αποσφράγισης
Ημ/νια: 31/01/2019 13:57:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ6ΕΩΡΚ-ΕΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6058

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6058
Ημ/νια: 31/01/2019 13:45:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω18ΑΩΡΚ-Λ2Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, Πρόσκληση IV, στον Άξονα Προτεραιότητας : « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων...

Θέμα: Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, Πρόσκληση IV, στον Άξονα Προτεραιότητας : « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
Ημ/νια: 31/01/2019 13:33:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6052ΩΡΚ-ΥΙΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Κισσού)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Κισσού)"
Ημ/νια: 31/01/2019 13:29:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ83ΩΡΚ-ΞΚΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9363

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9363
Ημ/νια: 31/01/2019 13:06:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΗΠΩΡΚ-8ΩΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970
Ημ/νια: 31/01/2019 12:51:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΟΜΩΡΚ-6Γ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Παροχή υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων

Θέμα: Αποδέσμευση. Παροχή υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων
Ημ/νια: 31/01/2019 12:39:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΤΔΩΡΚ-ΗΒΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Παροχή υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων

Θέμα: Αποδέσμευση. Παροχή υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων
Ημ/νια: 31/01/2019 12:39:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ3ΗΩΡΚ-Υ9Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 31/01/2019 12:18:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ627ΩΡΚ-ΝΟΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 31/01/2019 11:29:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΠΕΩΡΚ-Ξ2Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com