Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή H/Y, για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή H/Y, για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 27/12/2019 15:23:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ3ΛΩΡΚ-6ΚΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Θέμα: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Ημ/νια: 27/12/2019 15:07:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΖΣΩΡΚ-Τ1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.

Θέμα: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.
Ημ/νια: 27/12/2019 14:38:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΖΒΩΡΚ-ΑΤΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(προμήθεια τόνερ)", για τις ανάγκες της Δ.Ε.Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(προμήθεια τόνερ)", για τις ανάγκες της Δ.Ε.Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/12/2019 14:27:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΖΒΩΡΚ-Α4Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Θέμα: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Ημ/νια: 27/12/2019 14:18:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΝΑΩΡΚ-ΜΒ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 27/12/2019 14:15:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ξ43ΩΡΚ-3Α7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 27/12/2019 14:15:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΠΚΩΡΚ-ΡΚ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ημ/νια: 27/12/2019 14:12:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Σ4ΩΡΚ-ΜΧ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ημ/νια: 27/12/2019 14:12:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΒΠΩΡΚ-ΣΘΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού έτους 2018

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού έτους 2018
Ημ/νια: 24/12/2019 12:03:46
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ2ΑΟΞΩΓ-ΑΧΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί παράτασης συμβάσεων των υπαλλήλων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για την περίοδο 1-1-2020 έως 30-09-2020.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί παράτασης συμβάσεων των υπαλλήλων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για την περίοδο 1-1-2020 έως 30-09-2020.
Ημ/νια: 24/12/2019 11:17:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ1ΟΟΞΩΓ-ΧΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού έτους 2020.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού έτους 2020.
Ημ/νια: 24/12/2019 10:25:49
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ23ΟΞΩΓ-ΥΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (θέσεις «Άγ. Κων/νος», «Άγ. Ευστάθιος» και «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ.Κισσού)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (θέσεις «Άγ. Κων/νος», «Άγ. Ευστάθιος» και «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ.Κισσού)"
Ημ/νια: 24/12/2019 12:25:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ4ΕΩΡΚ-ΠΙ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (θέσεις «Σταυρός» και «Κατσακλά» της Τ.Κ.Μουρεσίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (θέσεις «Σταυρός» και «Κατσακλά» της Τ.Κ.Μουρεσίου)"
Ημ/νια: 24/12/2019 11:24:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΥΔΩΡΚ-ΥΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών (Μελέτης) , όρων διακήρυξης, τευχών δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής εκτέλεσης ( σύμφωνα με την 615/2018 Α.Δ.Σ. Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου) του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή, Συντήρηση κτιρίων...

Θέμα: Περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών (Μελέτης) , όρων διακήρυξης, τευχών δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής εκτέλεσης ( σύμφωνα με την 615/2018 Α.Δ.Σ. Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου) του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή, Συντήρηση κτιρίων Νηπιαγωγείων & Αύλειων χώρων αυτών»
Ημ/νια: 24/12/2019 11:10:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΜΦΩΡΚ-ΘΜΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τροποποίηση και ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 266/2019 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης υποβολής πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», στα πλαίσια της...

Θέμα: Τροποποίηση και ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 266/2019 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης υποβολής πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», στα πλαίσια της Πρόσκλησης IX του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Α.Π. «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
Ημ/νια: 24/12/2019 10:19:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΦΧΩΡΚ-2ΔΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Άγ. Κων/νος» και «Σταυρός» της Τ.Κ.Μακυράχης)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Άγ. Κων/νος» και «Σταυρός» της Τ.Κ.Μακυράχης)"
Ημ/νια: 24/12/2019 10:18:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΡΥΩΡΚ-Α23
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 24/12/2019 09:29:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Ο6ΩΡΚ-Ξ4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 24/12/2019 09:17:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΑΡΩΡΚ-ΔΓΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ 149 & 252/19

Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ 149 & 252/19
Ημ/νια: 24/12/2019 08:30:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΚΓΩΡΚ-8ΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com