Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια επίπλων

Θέμα: Προμήθεια επίπλων
Ημ/νια: 19/10/2018 11:55:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΣΛΩΡΚ-ΟΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 19/10/2018 11:34:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΔΝΩΡΚ-97Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 1203/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 1203/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018».
Ημ/νια: 19/10/2018 10:44:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΘΞΩΡΚ-ΞΞΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΟΛΥΤΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΠΟΛΥΤΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 19/10/2018 08:46:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΧΖΩΡΚ-ΗΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:27:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΚ0ΟΕΠΖ-9ΡΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:25:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω6ΝΗΟΕΠΖ-ΥΥ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:24:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΔΦΤΟΕΠΖ-3ΥΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:22:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΘΜΤΟΕΠΖ-ΟΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 18/10/2018 11:08:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6945ΟΕΠΖ-2ΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλίων

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 18/10/2018 11:07:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΧ6ΖΟΕΠΖ-4ΘΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού
Ημ/νια: 18/10/2018 11:05:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΕ3ΩΟΕΠΖ-4ΜΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια γραφικής ύλης

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 18/10/2018 11:02:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΔΨ8ΟΕΠΖ-1ΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑ Ε544 2017ΣΕ54400050 Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑ Ε544 2017ΣΕ54400050 Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 10:08:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7Τ3ΕΟΕΠΖ-ΕΘΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 09:48:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 60ΒΦΟΕΠΖ-Ξ4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 18/10/2018 09:25:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΔΝΑΩΡΚ-4Ο8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού , διενέργειας διαπραγμάτευσης, εκτέλεσης των εργασιών διάστρωσης σκυροδέματος για την ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

Θέμα: «Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού , διενέργειας διαπραγμάτευσης, εκτέλεσης των εργασιών διάστρωσης σκυροδέματος για την ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»
Ημ/νια: 18/10/2018 08:21:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΩΒΩΡΚ-ΧΥΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημ/νια: 17/10/2018 09:03:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 73ΦΔΟΕΠΖ-69Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπός εξοπλισμός

Θέμα: Λοιπός εξοπλισμός
Ημ/νια: 17/10/2018 14:24:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΒ5ΩΡΚ-ΑΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9384

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9384
Ημ/νια: 17/10/2018 13:09:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ87ΩΡΚ-ΩΒΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών καθαριότητας της Δ. Ε. Ζαγοράς

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών καθαριότητας της Δ. Ε. Ζαγοράς
Ημ/νια: 17/10/2018 12:59:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΧΜΩΡΚ-ΘΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com