Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 26/04/2018 12:44:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΧΖΩΡΚ-Ο6Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 26/04/2018 12:19:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΥ8ΩΡΚ-Ε6Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 16ης έκτακτης συνεδρίασης Ο.Ε.

Θέμα: Πρόσκληση 16ης έκτακτης συνεδρίασης Ο.Ε.
Ημ/νια: 26/04/2018 10:50:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΥΕΩΡΚ-Π1Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

Θέμα: Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Ημ/νια: 26/04/2018 10:14:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ8ΚΩΡΚ-Υ07
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κάλυψης δαπανών που αφορούν την πραγματοποίηση προγράμματος στειρώσεων – εμβολιασμών σε αδέσποτα σκυλιά του Δήμου μας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4736/24-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κάλυψης δαπανών που αφορούν την πραγματοποίηση προγράμματος στειρώσεων – εμβολιασμών σε αδέσποτα σκυλιά του Δήμου μας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4736/24-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 26/04/2018 09:12:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΛ3ΩΡΚ-Γ7Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ 2ο : « Απολογισμός έτους 2017 Σχολικής Επιτροπής

Θέμα: ΘΕΜΑ 2ο : « Απολογισμός έτους 2017 Σχολικής Επιτροπής
Ημ/νια: 25/04/2018 14:26:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΑΕΩΡΚ-ΚΟΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ 1ο : « Αντικατάσταση Μελών Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: ΘΕΜΑ 1ο : « Αντικατάσταση Μελών Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 25/04/2018 14:15:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΝΥΩΡΚ-ΓΡΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ 1ο : « Αντικατάσταση Μελών Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: ΘΕΜΑ 1ο : « Αντικατάσταση Μελών Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 25/04/2018 13:49:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΗΓΩΡΚ-Ζ9Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 411/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 411/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».
Ημ/νια: 25/04/2018 13:48:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΞΜΩΡΚ-ΜΓ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών με τίτλο : «Αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου(Τ.Κ. Μακρυράχης)», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4775/24-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών με τίτλο : «Αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου(Τ.Κ. Μακρυράχης)», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4775/24-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 25/04/2018 13:42:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β5ΚΩΡΚ-ΚΘΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: « Απολογισμός έτους 2017 Σχολικής Επιτροπής

Θέμα: : « Απολογισμός έτους 2017 Σχολικής Επιτροπής
Ημ/νια: 25/04/2018 13:42:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω708ΩΡΚ-Ο96
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ κ.ΓΚΟΝΟΥ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΛΠ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ κ.ΓΚΟΝΟΥ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΛΠ
Ημ/νια: 25/04/2018 13:02:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΔΔΤΩΡΚ-ΟΞΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης μεταφορικού μέσου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης μεταφορικού μέσου
Ημ/νια: 25/04/2018 11:43:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ4ΔΩΡΚ-ΟΞΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή»

Θέμα: «Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή»
Ημ/νια: 25/04/2018 11:33:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΧΗΩΡΚ-ΠΔΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 25/04/2018 10:57:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΗ4ΩΡΚ-0ΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22Β
Ημ/νια: 24/04/2018 14:01:58
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΣΞΟΞΩΓ-ΣΓ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21Β
Ημ/νια: 24/04/2018 13:59:36
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΓΠΟΞΩΓ-3Β6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20Β
Ημ/νια: 24/04/2018 13:57:17
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΓΚΟΞΩΓ-3Θ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τεχνικά έργα για την στήριξη πρανών στην Δ.Ε Ζαγοράς

Θέμα: Τεχνικά έργα για την στήριξη πρανών στην Δ.Ε Ζαγοράς
Ημ/νια: 24/04/2018 14:24:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΛΣΩΡΚ-Θ9Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση δεξαμενών άρδευσης Δ.Ε Ζαγοράς

Θέμα: Αποκατάσταση δεξαμενών άρδευσης Δ.Ε Ζαγοράς
Ημ/νια: 24/04/2018 14:24:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 72Σ5ΩΡΚ-ΤΒΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com