Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υποστήριξη του έργου: «Αποκατάσταση τοξωτού γεφυριού στην Τσαγκαράδα στη θέση Κακοσκάλι» στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των...

Θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υποστήριξη του έργου: «Αποκατάσταση τοξωτού γεφυριού στην Τσαγκαράδα στη θέση Κακοσκάλι» στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 σύμφωνα με την 1η Πρόσκληση της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου (Ε.Α.Π. Α.Ε.).
Ημ/νια: 30/01/2019 13:53:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 615ΠΩΡΚ-7ΝΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φόρος αλληλεγγύης

Θέμα: Φόρος αλληλεγγύης
Ημ/νια: 30/01/2019 13:52:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ1ΚΩΡΚ-ΕΕΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)

Θέμα: Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)
Ημ/νια: 30/01/2019 13:41:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΡΣΩΡΚ-85Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Δ.Ε.Μουρεσίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Δ.Ε.Μουρεσίου)"
Ημ/νια: 30/01/2019 13:25:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΖΩΩΡΚ-Ι3Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης (Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων του Δήμου μας) κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 141864/31-12-2018 εγγράφου του Τ.Π....

Θέμα: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης (Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων του Δήμου μας) κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 141864/31-12-2018 εγγράφου του Τ.Π.& Δανείων.
Ημ/νια: 30/01/2019 13:21:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΜΡΩΡΚ-ΦΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 30/01/2019 12:46:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ97ΩΡΚ-ΝΜ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 30/01/2019 12:46:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΣΩΩΡΚ-1ΒΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
Ημ/νια: 30/01/2019 12:46:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Χ0ΦΩΡΚ-ΥΚΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ημ/νια: 30/01/2019 12:46:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΖΟΩΡΚ-ΨΓΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 30/01/2019 12:46:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω9ΦΨΩΡΚ-39Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών δήμου και έξοδα κίνησης

Θέμα: Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών δήμου και έξοδα κίνησης
Ημ/νια: 29/01/2019 14:30:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω9ΞΙΩΡΚ-ΚΧ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Ημ/νια: 29/01/2019 14:29:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΛΟΩΡΚ-ΦΩΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 29/01/2019 14:29:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΓ8ΩΡΚ-ΡΙΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντιμισθία Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)

Θέμα: Αντιμισθία Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)
Ημ/νια: 29/01/2019 14:29:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ89ΩΡΚ-1ΙΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

Θέμα: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Ημ/νια: 29/01/2019 14:29:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΤΞΩΡΚ-ΤΦΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) - Συνεδριάσεις Δ.Σ & Δ.Ε

Θέμα: Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) - Συνεδριάσεις Δ.Σ & Δ.Ε
Ημ/νια: 29/01/2019 14:29:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΣΒΩΡΚ-Φ4Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων
Ημ/νια: 29/01/2019 14:29:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Ι1ΩΡΚ-2ΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Ημ/νια: 29/01/2019 14:29:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΥΧΩΡΚ-4ΑΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Συντήρηση, σήμανση και ανάδειξη δικτύου πεζοπορικών...

Θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Συντήρηση, σήμανση και ανάδειξη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών (μονοπατιών)» στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 σύμφωνα με την 1η Πρόσκληση της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου (Ε.Α.Π. Α.Ε.)
Ημ/νια: 29/01/2019 14:28:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ4ΡΩΡΚ-ΨΧΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την Συμφωνία των Πρεσπών.

Θέμα: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την Συμφωνία των Πρεσπών.
Ημ/νια: 29/01/2019 14:06:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΡΨΩΡΚ-ΣΦΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com