Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 31/08/2018 12:53:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΟΓΩΡΚ-Μ8Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 31/08/2018 12:48:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Ν6ΝΩΡΚ-Ε43
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 31/08/2018 12:43:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΓ8ΩΡΚ-7ΚΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΕΙΠΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΕΙΠΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 31/08/2018 12:22:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩ76ΩΡΚ-ΕΡΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με εξώδικο συμβιβασμό, σύμφωνα με την 112/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με εξώδικο συμβιβασμό, σύμφωνα με την 112/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ημ/νια: 31/08/2018 12:14:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΠΖΩΡΚ-8ΥΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 31/08/2018 11:18:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒΑ1ΩΡΚ-ΞΑΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 964/2018 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 964/2018 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 31/08/2018 11:09:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΑΔΩΡΚ-4ΝΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός - συντήρηση φρεατίων - υδρομάστευση πηγών ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου

Θέμα: Καθαρισμός - συντήρηση φρεατίων - υδρομάστευση πηγών ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου
Ημ/νια: 31/08/2018 11:01:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΒΡΩΡΚ-Ρ54
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 963/2018 με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 2μηνη σύμβαση στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 963/2018 με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 2μηνη σύμβαση στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».
Ημ/νια: 31/08/2018 10:59:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΘΚΩΡΚ-Β6Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 19/2018 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα: «Διαγραφή παραστατικών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου».

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 19/2018 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα: «Διαγραφή παραστατικών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου».
Ημ/νια: 30/08/2018 14:31:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΘ5ΩΡΚ-Κ9Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 962/2018 με Θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφών ακριβών αντιγράφων και γνησίου υπογραφών σε υπαλλήλους του Δήμου και ανάκληση προγενέστερων σχετικών αποφάσεων».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 962/2018 με Θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφών ακριβών αντιγράφων και γνησίου υπογραφών σε υπαλλήλους του Δήμου και ανάκληση προγενέστερων σχετικών αποφάσεων».
Ημ/νια: 30/08/2018 14:29:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΛΒΩΡΚ-57Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
Ημ/νια: 30/08/2018 14:02:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι5ΝΩΡΚ-Υ4Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση α) της υπ΄αριθ. 9848/22-08-2018 μελέτης για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και των Νομικών Προσώπων» και β) της διενέργειας δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για...

Θέμα: Έγκριση α) της υπ΄αριθ. 9848/22-08-2018 μελέτης για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και των Νομικών Προσώπων» και β) της διενέργειας δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και των Νομικών του Προσώπων».
Ημ/νια: 30/08/2018 13:04:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΛΗΩΡΚ-ΑΔΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 30/08/2018 11:57:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Ζ8ΩΡΚ-9ΩΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6628/10-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6628/10-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 30/08/2018 11:31:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΙΠΩΡΚ-ΘΨΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΥΘΗΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΥΘΗΣΗΣ
Ημ/νια: 30/08/2018 11:03:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΡ8ΩΡΚ-Η75
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 30/08/2018 10:41:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟ6ΗΩΡΚ-ΘΕΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΣΤΙΣ 20/7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΣΤΙΣ 20/7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 30/08/2018 09:51:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΦΟΩΡΚ-ΣΨ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8558/17.07.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Α' 60/2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8558/17.07.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Α' 60/2018
Ημ/νια: 30/08/2018 09:27:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΧ8ΩΡΚ-Δ5Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 55Β ΟΤΕ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 55Β ΟΤΕ
Ημ/νια: 29/08/2018 14:33:18
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΣ5ΟΞΩΓ-ΓΤ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com