Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Ημ/νια: 24/12/2019 08:06:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω416ΩΡΚ-ΟΨ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ο.Π.Δ. έτους 2020

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ο.Π.Δ. έτους 2020
Ημ/νια: 23/12/2019 13:31:32
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ6ΦΟΞΩΓ-ΜΣΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ , κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 88030/10-12-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ , κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 88030/10-12-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημ/νια: 23/12/2019 15:37:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΨΛΩΡΚ-Ρ0Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου"
Ημ/νια: 23/12/2019 15:23:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΠ5ΩΡΚ-Ε5Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αποκατάσταση νηπιαγωγείου (χρηματοδότηση ίδρυμα Μελά)

Θέμα: Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αποκατάσταση νηπιαγωγείου (χρηματοδότηση ίδρυμα Μελά)
Ημ/νια: 23/12/2019 14:57:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΜΧΩΡΚ-1ΩΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

Θέμα: Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
Ημ/νια: 23/12/2019 14:56:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΥΣΩΡΚ-Υ98
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Θέμα: Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Ημ/νια: 23/12/2019 14:55:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΖΑΩΡΚ-7ΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9384

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9384
Ημ/νια: 23/12/2019 14:41:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩ1ΤΩΡΚ-ΩΗ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 86158

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 86158
Ημ/νια: 23/12/2019 14:24:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 945ΜΩΡΚ-ΣΚ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 23/12/2019 14:19:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω421ΩΡΚ-8ΧΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Νοεμβρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 23/12/2019 12:48:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ8ΠΩΡΚ-ΡΞΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Νοεμβρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 23/12/2019 12:24:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΔ2ΩΡΚ-ΛΒ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 101

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 101
Ημ/νια: 20/12/2019 14:13:54
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΟΨΟΞΩΓ-5ΚΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 100Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 100Β
Ημ/νια: 20/12/2019 14:01:48
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΑΛΟΞΩΓ-Ξ05
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 99Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 99Β
Ημ/νια: 20/12/2019 13:58:10
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΓΗΟΞΩΓ-Α71
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 98Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 98Β
Ημ/νια: 20/12/2019 13:53:04
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΝ8ΟΞΩΓ-0ΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 97Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 97Β
Ημ/νια: 20/12/2019 13:50:10
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΙΣΟΞΩΓ-ΗΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 96Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 96Β
Ημ/νια: 20/12/2019 13:46:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΝΡΟΞΩΓ-ΞΘΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 95Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 95Β
Ημ/νια: 20/12/2019 13:39:41
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΥΩΟΞΩΓ-Υ7Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 94Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 94Β
Ημ/νια: 20/12/2019 12:30:35
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 671ΓΟΞΩΓ-Ε0Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com