Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 21 λεπτά

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Παρ, 11/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ημ/νια: 10/12/2020 13:28:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ2ΓΩΡΚ-ΝΘΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19».

Παρ, 11/12/2020 - 02:30
Θέμα: : «Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19».
Ημ/νια: 10/12/2020 13:26:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΒΔΩΡΚ-ΥΙΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Υποβολή πρότασης µε τίτλο «Αποκατάσταση και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤ05 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος...

Παρ, 11/12/2020 - 02:30
Θέμα: : «Υποβολή πρότασης µε τίτλο «Αποκατάσταση και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤ05 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Α.Π. «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία».
Ημ/νια: 10/12/2020 12:14:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΣΕΩΡΚ-ΑΒ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Παρ, 11/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 10/12/2020 11:27:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΣ7ΩΡΚ-1ΙΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών του Υποέργου 1 «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρικής παρακολούθησης παροχών συνολικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, αποτελούμενου από ηλεκτρονικούς μετρητές νέας γενιάς» της πρότασης µε τίτλο ...

Παρ, 11/12/2020 - 02:30
Θέμα: : «Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών του Υποέργου 1 «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρικής παρακολούθησης παροχών συνολικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, αποτελούμενου από ηλεκτρονικούς μετρητές νέας γενιάς» της πρότασης µε τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤ01 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Α.Π. «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης».
Ημ/νια: 10/12/2020 11:11:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΛΞΩΡΚ-ΣΒΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ(ΑΠ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 7892 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Παρ, 11/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ(ΑΠ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 7892 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ημ/νια: 10/12/2020 11:07:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΒΙΩΡΚ-ΔΡ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής/Προδιαγραφών και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” για την Πράξη με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ...

Παρ, 11/12/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής/Προδιαγραφών και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” για την Πράξη με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ” - Βεβαίωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου».
Ημ/νια: 10/12/2020 10:18:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΙΧΩΡΚ-71Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2020 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»

Παρ, 11/12/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2020 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»
Ημ/νια: 10/12/2020 10:17:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Π3ΩΡΚ-ΤΞΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Παρ, 11/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 10/12/2020 09:52:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π2ΨΩΡΚ-6ΣΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής μεταφοράς σχολικών βιβλίων για τις ανάγκες της Α/θμιας Εκπαίδευσης.»

Πέμ, 10/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής μεταφοράς σχολικών βιβλίων για τις ανάγκες της Α/θμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 09/12/2020 22:47:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ2ΕΩΡΚ-ΔΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής μεταφοράς σχολικών βιβλίων για τις ανάγκες της Α/θμιας Εκπαίδευσης.»

Πέμ, 10/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής μεταφοράς σχολικών βιβλίων για τις ανάγκες της Α/θμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 09/12/2020 22:46:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΡ6ΩΡΚ-ΥΗΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής μεταφοράς σχολικών βιβλίων για τις ανάγκες της Α/θμιας Εκπαίδευσης.»

Πέμ, 10/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής μεταφοράς σχολικών βιβλίων για τις ανάγκες της Α/θμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 09/12/2020 22:43:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΖ2ΩΡΚ-ΘΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Πέμ, 10/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 09/12/2020 22:37:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΕ7ΩΡΚ-4ΙΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Πέμ, 10/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 09/12/2020 22:33:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ1ΦΗΩΡΚ-Α69
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ψηφιακών θερμομέτρων μετώπου για τις ανάγκες της Α/θμιας Εκπαίδευσης.»

Πέμ, 10/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ψηφιακών θερμομέτρων μετώπου για τις ανάγκες της Α/θμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 09/12/2020 22:30:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΩΚΩΡΚ-Ι3Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Πέμ, 10/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 09/12/2020 22:27:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ5ΝΩΡΚ-0ΞΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας αναλώσιμων υλικών Η/Υ για κάλυψη αναγκών των σχολειών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Πέμ, 10/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας αναλώσιμων υλικών Η/Υ για κάλυψη αναγκών των σχολειών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 09/12/2020 22:23:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΛΨΩΡΚ-ΚΗΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας αναλώσιμων υλικών Η/Υ για κάλυψη αναγκών των σχολειών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Πέμ, 10/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας αναλώσιμων υλικών Η/Υ για κάλυψη αναγκών των σχολειών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 09/12/2020 22:19:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΓΛΩΡΚ-Σ5Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας αναλώσιμων υλικών Η/Υ για κάλυψη αναγκών των σχολειών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Πέμ, 10/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας αναλώσιμων υλικών Η/Υ για κάλυψη αναγκών των σχολειών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 09/12/2020 22:17:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 95ΘΥΩΡΚ-ΨΝΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Τετ, 09/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 08/12/2020 23:13:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΞΗΚΩΡΚ-ΛΥΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com