Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 9 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουνίου 2021

Σάβ, 03/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουνίου 2021
Ημ/νια: 02/07/2021 14:33:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΕΦΩΡΚ-7ΔΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουνίου 2021

Σάβ, 03/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουνίου 2021
Ημ/νια: 02/07/2021 14:33:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΑ5ΩΡΚ-ΣΚΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Ιουνίου 2021

Σάβ, 03/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Ιουνίου 2021
Ημ/νια: 02/07/2021 14:33:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΜΟΩΡΚ-ΛΟΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Ιουνίου 2021

Σάβ, 03/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Ιουνίου 2021
Ημ/νια: 02/07/2021 14:33:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΙ0ΩΡΚ-ΞΟΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»

Παρ, 02/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»
Ημ/νια: 01/07/2021 21:33:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ37ΥΩΡΚ-41Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9363

Παρ, 02/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9363
Ημ/νια: 01/07/2021 14:22:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ3ΗΩΡΚ-Ζ49
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9419

Παρ, 02/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9419
Ημ/νια: 01/07/2021 14:12:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 992ΒΩΡΚ-ΧΛΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV:79412000-5. Προμήθεια παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και διαμόρφωσης δικλείδων ασφαλείας για τη δημιουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2021. Προϋπολογισμός...

Παρ, 02/07/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV:79412000-5. Προμήθεια παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και διαμόρφωσης δικλείδων ασφαλείας για τη δημιουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2021. Προϋπολογισμός υπηρεσίας: 13.709,68 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)».
Ημ/νια: 01/07/2021 13:54:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 93ΡΥΩΡΚ-Η7Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί: α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και του δικτύου Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ., σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, για την σύνταξη και...

Παρ, 02/07/2021 - 03:15
Θέμα: Περί: α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και του δικτύου Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ., σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, για την σύνταξη και θεώρηση τευχών δημοπράτησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης και δικτύου μεταφοράς νερού από Πηγή Δρακοσπηλιά Δ.Κ. Ζαγοράς Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», προϋπολογισμού 250.000,45€, του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», β) ορισμό ενός (1) Εκπροσώπου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου με τον αναπληρωτή του, για την εκτέλεση του ως άνω έργου
Ημ/νια: 01/07/2021 13:19:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΩΜΩΡΚ-Ω61
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί 1ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069032»

Παρ, 02/07/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί 1ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069032»
Ημ/νια: 01/07/2021 13:04:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΔ5ΩΡΚ-Ν3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3036 - ΚΗΟ 9384 - ΚΗΗ 3033 - ΚΗΗ 3104

Παρ, 02/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3036 - ΚΗΟ 9384 - ΚΗΗ 3033 - ΚΗΗ 3104
Ημ/νια: 01/07/2021 13:00:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΡΞΩΡΚ-9ΘΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί αποδοχής ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ποσού 476.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»».

Παρ, 02/07/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί αποδοχής ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ποσού 476.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»».
Ημ/νια: 01/07/2021 12:56:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΥΑΩΡΚ-ΒΤΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3004 ΚΑΙ ΚΗΟ 9363

Παρ, 02/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3004 ΚΑΙ ΚΗΟ 9363
Ημ/νια: 01/07/2021 12:12:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Β0ΩΡΚ-Λ93
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9250 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Παρ, 02/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9250 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 01/07/2021 11:44:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΦΓΩΡΚ-ΓΝΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πέμ, 01/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 30/06/2021 13:21:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΡΥΩΡΚ-ΝΞ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970

Πέμ, 01/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970
Ημ/νια: 30/06/2021 12:47:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΥΔΩΡΚ-1ΛΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παράταση συμβατικού αντικειμένου του έργου: "Κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Ζαγοράς" έως την 31.10.2021

Πέμ, 01/07/2021 - 03:15
Θέμα: Παράταση συμβατικού αντικειμένου του έργου: "Κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Ζαγοράς" έως την 31.10.2021
Ημ/νια: 30/06/2021 12:38:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ05ΩΡΚ-ΚΡΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-05-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-06-2021

Πέμ, 01/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-05-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-06-2021
Ημ/νια: 30/06/2021 11:53:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2Θ1ΩΡΚ-ΣΝΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 283/2021 με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου μας».

Πέμ, 01/07/2021 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 283/2021 με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου μας».
Ημ/νια: 30/06/2021 11:48:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΦΩΩΡΚ-ΜΦΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί : α) Έγκριση Πρακτικού Διαπραγμάτευση, β) Έγκριση μελέτης, γ) Έγκριση όρων και τευχών δημοπράτησης, δ) Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης, για την: "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...

Πέμ, 01/07/2021 - 03:15
Θέμα: Περί : α) Έγκριση Πρακτικού Διαπραγμάτευση, β) Έγκριση μελέτης, γ) Έγκριση όρων και τευχών δημοπράτησης, δ) Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης, για την: "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΝΤΌΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"
Ημ/νια: 30/06/2021 11:33:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΜΗΩΡΚ-Ο0Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com