Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 5 ώρες 36 λεπτά

Λήψη απόφασης κατόπιν προτάσεως του κ. Δημάρχου, για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για το θέμα των ορίων οικισμού.

Σάβ, 18/01/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης κατόπιν προτάσεως του κ. Δημάρχου, για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για το θέμα των ορίων οικισμού.
Ημ/νια: 17/01/2020 14:34:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΜΚΩΡΚ-Γ5Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιανουαρίου 2020

Σάβ, 18/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιανουαρίου 2020
Ημ/νια: 17/01/2020 13:35:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2Σ9ΩΡΚ-ΑΑΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιανουαρίου 2020

Σάβ, 18/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιανουαρίου 2020
Ημ/νια: 17/01/2020 13:25:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΙΧΩΡΚ-ΔΧΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιανουαρίου 2020

Σάβ, 18/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιανουαρίου 2020
Ημ/νια: 17/01/2020 13:12:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΑΥΩΡΚ-63Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020 ( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020)

Σάβ, 18/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020 ( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020)
Ημ/νια: 17/01/2020 12:45:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ9ΘΩΡΚ-2ΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020

Σάβ, 18/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020
Ημ/νια: 17/01/2020 12:43:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ2ΞΩΡΚ-ΛΥ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Σάβ, 18/01/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Ημ/νια: 17/01/2020 12:09:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΥΓΩΡΚ-7ΦΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία " Αποχιονισμός Δημοτικών Οδών Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου" για τη κάλυψη των αναγκών των...

Σάβ, 18/01/2020 - 02:30
Θέμα: Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία " Αποχιονισμός Δημοτικών Οδών Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου" για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.977,60€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
Ημ/νια: 17/01/2020 11:38:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΛΜΩΡΚ-ΚΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης κατόπιν προτάσεως του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Τσαπράζη Βασίλειου, για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σάβ, 18/01/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης κατόπιν προτάσεως του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Τσαπράζη Βασίλειου, για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ημ/νια: 17/01/2020 11:35:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ7ΟΩΡΚ-ΝΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιανουαρίου 2020

Σάβ, 18/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιανουαρίου 2020
Ημ/νια: 17/01/2020 11:26:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ4ΓΩΡΚ-2ΙΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της Μελέτης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"»

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί έγκρισης της Μελέτης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"»
Ημ/νια: 16/01/2020 13:38:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ438ΩΡΚ-74Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού με Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την υπηρεσία "Αποχιονισμός Δημοτικών οδών, Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"».

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού με Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την υπηρεσία "Αποχιονισμός Δημοτικών οδών, Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"».
Ημ/νια: 16/01/2020 13:03:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΕ2ΩΡΚ-ΛΗ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2020».

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2020».
Ημ/νια: 16/01/2020 13:01:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΟ4ΩΡΚ-ΠΕ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2018».

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2018».
Ημ/νια: 16/01/2020 12:54:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΧΞΩΡΚ-7Ο0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
Ημ/νια: 16/01/2020 12:51:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΑ6ΩΡΚ-ΞΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/10/2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/10/2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 16/01/2020 12:01:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Λ6ΕΩΡΚ-ΤΛ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 16/01/2020 12:00:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ5ΒΩΡΚ-Φ28
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217
Ημ/νια: 16/01/2020 09:54:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΨΚΩΡΚ-ΠΣΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 16/01/2020 09:46:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ9ΝΩΡΚ-4ΟΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -753 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Πέμ, 16/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -753 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 15/01/2020 12:23:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΠ5ΩΡΚ-5ΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com