Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 42 λεπτά

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (αποκατάσταση δρόμου Χορευτου - Ανάληψης )...

πριν από 11 ώρες 42 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (αποκατάσταση δρόμου Χορευτου - Ανάληψης ) Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 11/06/2021 14:24:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΘΛΩΡΚ-Β5Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ)

πριν από 11 ώρες 42 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 11/06/2021 14:18:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΙΛΩΡΚ-ΘΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ)

πριν από 11 ώρες 42 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 11/06/2021 12:58:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΨΡΩΡΚ-Κ7Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τεχνικά έργα Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΣΑΤΑ 2020)

πριν από 11 ώρες 42 λεπτά
Θέμα: Τεχνικά έργα Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΣΑΤΑ 2020)
Ημ/νια: 11/06/2021 12:33:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ8ΡΩΡΚ-ΥΚ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τεχνικά έργα Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΣΑΤΑ 2020)

πριν από 11 ώρες 42 λεπτά
Θέμα: Τεχνικά έργα Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΣΑΤΑ 2020)
Ημ/νια: 11/06/2021 12:32:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΧΞΩΡΚ-0ΞΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«TΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018»

πριν από 11 ώρες 42 λεπτά
Θέμα: «TΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018»
Ημ/νια: 11/06/2021 12:13:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΤΓΩΡΚ-Μ2Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

πριν από 11 ώρες 42 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 11/06/2021 12:00:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ30ΦΩΡΚ-ΒΦΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ( αποκατάσταση δρόμου Χορευτου - Ανάληψης )"...

πριν από 11 ώρες 42 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ( αποκατάσταση δρόμου Χορευτου - Ανάληψης )" Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 11/06/2021 11:51:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΧΤΩΡΚ-6Χ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 3η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

πριν από 11 ώρες 42 λεπτά
Θέμα: «Εισήγηση για 3η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 11/06/2021 11:43:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΞΚΩΡΚ-0ΜΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

πριν από 11 ώρες 42 λεπτά
Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ημ/νια: 11/06/2021 11:34:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΗΞΩΡΚ-Δ3Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 15ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Πέμ, 10/06/2021 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 15ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 09/06/2021 21:05:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΤ6ΩΡΚ-ΜΙΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)

Πέμ, 10/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)
Ημ/νια: 09/06/2021 13:15:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6126ΩΡΚ-ΦΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/61

Πέμ, 10/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/61
Ημ/νια: 09/06/2021 12:19:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Η7ΩΡΚ-89Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/61

Πέμ, 10/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/61
Ημ/νια: 09/06/2021 12:19:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΠΚΩΡΚ-ΚΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/61

Πέμ, 10/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/61
Ημ/νια: 09/06/2021 12:19:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΤ8ΩΡΚ-ΔΙΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/61

Πέμ, 10/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/61
Ημ/νια: 09/06/2021 12:19:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ5ΓΩΡΚ-ΟΓ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Πέμ, 10/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 09/06/2021 12:19:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΠΖΩΡΚ-Λ7Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ GREEN (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Πέμ, 10/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ GREEN (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 09/06/2021 12:19:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΗ0ΩΡΚ-ΦΥ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5436/24-05-2021 αιτήσεως κ. Αφέντου Δημήτριου, σχετικά με παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία οικισμού Χορευτό.

Τετ, 09/06/2021 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5436/24-05-2021 αιτήσεως κ. Αφέντου Δημήτριου, σχετικά με παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία οικισμού Χορευτό.
Ημ/νια: 08/06/2021 13:21:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΦΔΩΡΚ-ΔΑΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»

Τετ, 09/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»
Ημ/νια: 08/06/2021 12:05:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΡ1ΩΡΚ-2ΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com