Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 13 λεπτά

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Κισσού, κατόπιν αιτήματος κ. Γλούμη Ιωάννη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1926/05-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Σάβ, 04/04/2020 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Κισσού, κατόπιν αιτήματος κ. Γλούμη Ιωάννη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1926/05-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 03/04/2020 14:46:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ5ΥΩΡΚ-ΖΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)

Σάβ, 04/04/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)
Ημ/νια: 03/04/2020 14:09:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΣΘΩΡΚ-ΚΓΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Σάβ, 04/04/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 03/04/2020 14:04:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΨΥΩΡΚ-ΘΡ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Σάβ, 04/04/2020 - 02:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 03/04/2020 14:00:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ45ΕΩΡΚ-727
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σάβ, 04/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 03/04/2020 13:56:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΦΞΩΡΚ-Ψ43
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020 έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο Δήμο Ζαγοράς -Μουρεσίου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών υπ’ αριθμ...

Σάβ, 04/04/2020 - 02:30
Θέμα: : Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020 έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο Δήμο Ζαγοράς -Μουρεσίου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών υπ’ αριθμ. πρωτ. 11072/18-02-2020 και το έγγραφο της Αποκ. Διοικησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας 2596/24856.
Ημ/νια: 03/04/2020 13:44:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΒΣΩΡΚ-ΓΘΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2020 σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών υπ’...

Σάβ, 04/04/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2020 σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών υπ’ αριθμ. πρωτ. 11072/18-02-2020 και το έγγραφο της Αποκ. Διοικησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας 2596/24856.
Ημ/νια: 03/04/2020 13:42:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΕΩΩΡΚ-ΘΞΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Σάβ, 04/04/2020 - 02:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 03/04/2020 13:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΧΚΩΡΚ-ΦΧ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 07ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Σάβ, 04/04/2020 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 07ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 03/04/2020 13:36:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΩΟΩΡΚ-Ω15
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 151/2020 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Παρ, 03/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 151/2020 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 02/04/2020 13:59:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΛΡΩΡΚ-ΘΓ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6056

Παρ, 03/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6056
Ημ/νια: 02/04/2020 13:53:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΙΤΩΡΚ-ΚΥΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Αγίου Ιωάννη της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου , κατόπιν αιτήματος κ. Βόντζου Κων/ου , σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1925/05-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου...

Παρ, 03/04/2020 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Αγίου Ιωάννη της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου , κατόπιν αιτήματος κ. Βόντζου Κων/ου , σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1925/05-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/04/2020 13:01:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΞΩΩΡΚ-3ΨΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)

Παρ, 03/04/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)
Ημ/νια: 02/04/2020 12:33:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΑ5ΩΡΚ-ΘΞΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αρδευτικών αυλάκων)», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2395/13-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του...

Παρ, 03/04/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αρδευτικών αυλάκων)», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2395/13-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/04/2020 11:00:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ7ΤΩΡΚ-ΨΞ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Συλλογή και καταγραφή των υδροδυναμικών στοιχείων και μετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή της παραλίας Νταμούχαρης και του Αλιευτικού Καταφυγίου, μέσω της παρατήρησης. Επεξεργασία των...

Παρ, 03/04/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Συλλογή και καταγραφή των υδροδυναμικών στοιχείων και μετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή της παραλίας Νταμούχαρης και του Αλιευτικού Καταφυγίου, μέσω της παρατήρησης. Επεξεργασία των δεδομένων, με αποτύπωσή τους σε ηλεκτρονική βάση. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, με δημιουργία φακέλου, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα στοιχεία, για την εύρεση βέλτιστης λύσης προστασία των ακτών και την εύρεση βέλτιστων τεχνικών λύσεων, αντιμετώπισης των κυματισμών, εγγεγραμμένη στο ΚΑ : 00-6117.01: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2384/13-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/04/2020 08:44:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΩ7ΩΡΚ-ΩΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Δ΄ Τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, σύμφωνα με την 36/2020 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:9Λ1ΖΩΡΚ-ΖΛΩ).

Παρ, 03/04/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Δ΄ Τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, σύμφωνα με την 36/2020 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:9Λ1ΖΩΡΚ-ΖΛΩ).
Ημ/νια: 02/04/2020 08:17:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΖ4ΩΡΚ-ΘΟ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Παρ, 03/04/2020 - 02:30
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 02/04/2020 07:59:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΤ3ΩΡΚ-ΠΣΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Παρ, 03/04/2020 - 02:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 02/04/2020 07:58:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΩΚΩΡΚ-ΝΩΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Παρ, 03/04/2020 - 02:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 02/04/2020 07:52:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Υ3ΩΡΚ-ΤΤΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Μαρτίου 2020

Πέμ, 02/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Μαρτίου 2020
Ημ/νια: 01/04/2020 13:28:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε2ΞΩΡΚ-Ζ7Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com