Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 26 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

πριν από 12 ώρες 26 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Ημ/νια: 18/02/2020 14:35:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΤΔΩΡΚ-Φ90
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

πριν από 12 ώρες 26 λεπτά
Θέμα: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
Ημ/νια: 18/02/2020 13:58:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ1ΜΩΡΚ-3ΕΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

πριν από 12 ώρες 26 λεπτά
Θέμα: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 18/02/2020 13:53:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΝ3ΩΡΚ-ΥΒΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ

πριν από 12 ώρες 26 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 18/02/2020 13:31:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΔΝΩΡΚ-ΔΒΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες"του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

πριν από 12 ώρες 26 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες"του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 18/02/2020 13:22:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΗΔΩΡΚ-6Ρ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δ.Ζαγοράς-Μουρείου"

πριν από 12 ώρες 26 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δ.Ζαγοράς-Μουρείου"
Ημ/νια: 18/02/2020 12:25:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΔΠΩΡΚ-Ξ2Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

πριν από 12 ώρες 26 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Ημ/νια: 18/02/2020 12:14:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΕΟΩΡΚ-Ο65
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

πριν από 12 ώρες 26 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Ημ/νια: 18/02/2020 12:12:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΙΝΩΡΚ-ΥΒ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

πριν από 12 ώρες 26 λεπτά
Θέμα: Αποδέσμευση. Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
Ημ/νια: 18/02/2020 12:10:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ60ΩΡΚ-ΝΝΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. ΕΡΓΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

πριν από 12 ώρες 26 λεπτά
Θέμα: Αποδέσμευση. ΕΡΓΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
Ημ/νια: 18/02/2020 12:10:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΩΜΩΡΚ-8Τ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 05ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Τρί, 18/02/2020 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 05ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 17/02/2020 14:30:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΔΩΩΡΚ-ΨΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Τρί, 18/02/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 17/02/2020 12:34:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΦΩΩΡΚ-Ι7Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Τρί, 18/02/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 17/02/2020 12:00:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΗΞΩΡΚ-ΓΟΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 1η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2019 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Τρί, 18/02/2020 - 02:30
Θέμα: «Εισήγηση για 1η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2019 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 17/02/2020 10:41:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΑΙΩΡΚ-ΑΒ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020

Σάβ, 15/02/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020
Ημ/νια: 14/02/2020 14:00:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΗΣΩΡΚ-38Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης Πρακτικού: ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ προϋπολογισθείσας δαπάνης 83.624,39€ συμπ. ΦΠΑ».

Σάβ, 15/02/2020 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού: ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ προϋπολογισθείσας δαπάνης 83.624,39€ συμπ. ΦΠΑ».
Ημ/νια: 14/02/2020 12:10:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΚΒΩΡΚ-ΥΕΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί κατάρτισης και ψήφισης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης έτους 2020 της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ κατόπιν της 18/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Σάβ, 15/02/2020 - 02:30
Θέμα: Περί κατάρτισης και ψήφισης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης έτους 2020 της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ κατόπιν της 18/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
Ημ/νια: 14/02/2020 10:41:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΨΝΩΡΚ-3ΥΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού (αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης), του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»,

Σάβ, 15/02/2020 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού (αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης), του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»,
Ημ/νια: 14/02/2020 09:07:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΨΓΩΡΚ-Β43
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών, του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, προϋπολογισμού 5.379,74 € (με Φ.Π.Α. 24%)».

Παρ, 14/02/2020 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών, του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, προϋπολογισμού 5.379,74 € (με Φ.Π.Α. 24%)».
Ημ/νια: 13/02/2020 13:47:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΡΗΩΡΚ-ΟΘΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Παρ, 14/02/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Ημ/νια: 13/02/2020 13:18:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΔΘΩΡΚ-4ΚΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com