Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση πρόσληψης (4) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ (2) μηνών

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

13/03/2019 έως 26/03/2019

Αριθμός Προκήρυξης: 

1

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

2764

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

Πέμπτη, 7 Μάρτιος, 2019

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που εδρεύει στη Ζαγορά του Νομού Μαγνησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012, του άρθρου 107 του Ν.4483/2017, του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018, την υπ’αριθμ.πρωτ.:οικ.14362/25-04-2018  (ΑΔΑ: 7Υ8Υ465ΧΘ7-ΝΒ9)  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και το υπ’ αρ.πρωτ.:15527/27-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

          Συγκεκριμένα θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

Για περισσότερα διαβάστε εδώ:

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com