Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 35 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Τετ, 25/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 24/08/2021 13:15:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΦΗΩΡΚ-ΚΩΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Τετ, 25/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 24/08/2021 13:14:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΘΥΩΡΚ-ΤΔΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Τετ, 25/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 24/08/2021 13:12:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν5ΛΩΡΚ-ΑΥ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Τετ, 25/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 24/08/2021 13:11:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΛΕΩΡΚ-ΟΛΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Τετ, 25/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 24/08/2021 11:25:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΦΔΩΡΚ-0ΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 4/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κισσού περί εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Κισσού.

Τρί, 24/08/2021 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 4/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κισσού περί εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Κισσού.
Ημ/νια: 23/08/2021 12:39:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ2ΧΩΡΚ-ΓΚΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση προέγκρισης στην κ. Τσιλογιάννη Μαρία για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει σε ιδιόκτητο χώρο στον οικισμό Αγίου Ιωάννη του Δήμου μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7219/15-07-2021 εισηγήσεως...

Τρί, 24/08/2021 - 03:15
Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης στην κ. Τσιλογιάννη Μαρία για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει σε ιδιόκτητο χώρο στον οικισμό Αγίου Ιωάννη του Δήμου μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7219/15-07-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου. (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ).
Ημ/νια: 23/08/2021 12:18:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ4ΟΩΡΚ-ΡΤ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί επαναδημοπράτησης ή απευθείας ανάθεσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Ξορυχτίου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 7412/21-07-2021 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Τρί, 24/08/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί επαναδημοπράτησης ή απευθείας ανάθεσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Ξορυχτίου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 7412/21-07-2021 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 23/08/2021 11:12:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 683ΙΩΡΚ-ΩΑΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :8003/11-08-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τρί, 24/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :8003/11-08-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ημ/νια: 23/08/2021 10:19:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ08ΘΩΡΚ-ΩΒΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ( ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Π.:8003/11-08-2021)

Τρί, 24/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ( ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Π.:8003/11-08-2021)
Ημ/νια: 23/08/2021 10:14:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΥΖΩΡΚ-Α0Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :8003/11-08-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ , ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τρί, 24/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :8003/11-08-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ , ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ημ/νια: 23/08/2021 10:10:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΡ1ΩΡΚ-ΛΓΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ υπ’αριθμ.πρωτ.:8003/11-08-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Τρί, 24/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ υπ’αριθμ.πρωτ.:8003/11-08-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/08/2021 10:07:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω0ΒΩΡΚ-3Κ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 341/2021 ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :8003/11-08-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ...

Τρί, 24/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 341/2021 ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :8003/11-08-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"
Ημ/νια: 23/08/2021 09:59:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΧ5ΩΡΚ-ΩΘΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8136/18-8-2021 ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ" ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 192.093,41€ ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

Παρ, 20/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8136/18-8-2021 ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ" ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 192.093,41€ ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%)
Ημ/νια: 19/08/2021 13:46:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ10ΩΡΚ-Γ46
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/224,Β/219,Β/220,Β/106,Β/217,Β/227,Β/228,Β/221,Β/214,Β/238,Β/241,Β/242,Β/193,Β/225,Β/222,Β/226,Β/234,Β/235,Β/239,Β/240

Πέμ, 19/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/224,Β/219,Β/220,Β/106,Β/217,Β/227,Β/228,Β/221,Β/214,Β/238,Β/241,Β/242,Β/193,Β/225,Β/222,Β/226,Β/234,Β/235,Β/239,Β/240
Ημ/νια: 18/08/2021 14:28:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 95Χ3ΩΡΚ-ΖΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/223

Πέμ, 19/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/223
Ημ/νια: 18/08/2021 14:27:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘ65ΩΡΚ-91Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/203,Β/256,Β/237,Β/247,Β/248,Β/251,Β/210,Β/252,Β/253,Β/265,Β/289,Β/290,Β/257,Β/255,Β/261,Β/196,Β/266,Β/278,Β/279

Πέμ, 19/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/203,Β/256,Β/237,Β/247,Β/248,Β/251,Β/210,Β/252,Β/253,Β/265,Β/289,Β/290,Β/257,Β/255,Β/261,Β/196,Β/266,Β/278,Β/279
Ημ/νια: 18/08/2021 14:27:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΕΝΩΡΚ-ΜΘ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 340/2021 με Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».

Πέμ, 19/08/2021 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 340/2021 με Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».
Ημ/νια: 18/08/2021 14:10:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ71ΩΡΚ-ΓΙ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"

Πέμ, 19/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"
Ημ/νια: 18/08/2021 12:04:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ02ΩΡΚ-ΤΤΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 339/2021 με ΘΕΜΑ: «Εκ νέου ορισμός των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου ως εξουσιοδοτημένων-διαπιστευμένων χρηστών του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων από τον Διοικητή...

Πέμ, 19/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 339/2021 με ΘΕΜΑ: «Εκ νέου ορισμός των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου ως εξουσιοδοτημένων-διαπιστευμένων χρηστών του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων από τον Διοικητή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) κατόπιν παραίτησης υπαλλήλου».
Ημ/νια: 18/08/2021 11:07:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΞΕΩΡΚ-ΡΧ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com