Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 13 ώρες 31 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022

πριν από 13 ώρες 31 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 19/01/2022 15:16:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ1ΦΩΡΚ-Χ7Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022

πριν από 13 ώρες 31 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 19/01/2022 15:14:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90ΞΦΩΡΚ-ΛΡΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022

πριν από 13 ώρες 31 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 19/01/2022 15:14:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΙΗΩΡΚ-ΥΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022

πριν από 13 ώρες 31 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 19/01/2022 15:10:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΚ1ΩΡΚ-Υ0Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022

πριν από 13 ώρες 31 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 19/01/2022 15:08:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΓΞΩΡΚ-71Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022

πριν από 13 ώρες 31 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 19/01/2022 15:08:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 664ΥΩΡΚ-Χ4Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Φεβρουαρίου 2022

πριν από 13 ώρες 31 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 19/01/2022 15:05:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΙΚΩΡΚ-ΛΡΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Φεβρουαρίου 2022

πριν από 13 ώρες 31 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 19/01/2022 15:02:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΨΞΩΡΚ-ΘΓΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Φεβρουαρίου 2022

πριν από 13 ώρες 31 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 19/01/2022 15:02:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η28ΩΡΚ-ΓΕΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Φεβρουαρίου 2022

πριν από 13 ώρες 31 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 19/01/2022 14:57:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΓΩΩΡΚ-Ζ7Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ»

Τετ, 19/01/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ»
Ημ/νια: 18/01/2022 12:49:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΩΣΩΡΚ-ΛΚΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης του πρακτικού Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν...

Τετ, 19/01/2022 - 03:15
Θέμα: Περί έγκρισης του πρακτικού Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016), για την κατασκευή του έργου: «ΈΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.001.613,27€ ευρώ.
Ημ/νια: 18/01/2022 12:18:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω3ΙΩΡΚ-Ο7Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)»

Τετ, 19/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)»
Ημ/νια: 18/01/2022 11:21:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΞΥΩΡΚ-2ΒΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμο, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Τετ, 19/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμο, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 18/01/2022 09:58:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΧΧΩΡΚ-Ν0Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. Μουρεσίου», έως την 11.05.2022

Τρί, 18/01/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. Μουρεσίου», έως την 11.05.2022
Ημ/νια: 17/01/2022 13:16:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β4ΚΩΡΚ-5ΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Τρί, 18/01/2022 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 17/01/2022 11:39:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ3ΟΩΡΚ-ΩΟΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης

Τρί, 18/01/2022 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 17/01/2022 11:20:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ6ΞΩΡΚ-0ΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης υπεργολαβίας, για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ , ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΚΑΙ...

Τρί, 18/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης υπεργολαβίας, για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ , ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΗ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ)»
Ημ/νια: 17/01/2022 11:02:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ69ΩΡΚ-ΓΦΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης

Τρί, 18/01/2022 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης
Ημ/νια: 17/01/2022 09:34:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ4ΨΩΡΚ-Λ3Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12508/22.12.2021 μελέτης υπηρεσίας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 29.760,00€ (συμπεριλαβανομένου ΦΠΑ 24%)

Σάβ, 15/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12508/22.12.2021 μελέτης υπηρεσίας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 29.760,00€ (συμπεριλαβανομένου ΦΠΑ 24%)
Ημ/νια: 14/01/2022 10:31:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΚΨΩΡΚ-Λ7Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com