Συλλέκτης ροής

«Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης Δημοτικού ελαιοπεριβόλου της Τ.Κ. Μούρεσι στη θέση ‘ΒΑΜΒΑΚΙΑ’ σύμφωνα με την ΑΔΣ 34/2022»

Θέμα: «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης Δημοτικού ελαιοπεριβόλου της Τ.Κ. Μούρεσι στη θέση ‘ΒΑΜΒΑΚΙΑ’ σύμφωνα με την ΑΔΣ 34/2022»
Ημ/νια: 09/05/2022 12:36:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΡΒΩΡΚ-Λ0Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης Δημοτικού ελαιοπεριβόλου της Τ.Κ. Μούρεσι στη θέση ‘ΠΟΥΝΤΑ ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗΣ’ σύμφωνα με την ΑΔΣ 33/2022»

Θέμα: «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης Δημοτικού ελαιοπεριβόλου της Τ.Κ. Μούρεσι στη θέση ‘ΠΟΥΝΤΑ ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗΣ’ σύμφωνα με την ΑΔΣ 33/2022»
Ημ/νια: 09/05/2022 12:27:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΡΛΩΡΚ-ΤΘ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης Δημοτικού ελαιοπεριβόλου της Τ.Κ. Μούρεσι στη θέση ‘ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ’ σύμφωνα με την ΑΔΣ 32/2022»

Θέμα: «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης Δημοτικού ελαιοπεριβόλου της Τ.Κ. Μούρεσι στη θέση ‘ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ’ σύμφωνα με την ΑΔΣ 32/2022»
Ημ/νια: 09/05/2022 12:15:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΞΡΩΡΚ-ΖΣ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης Δημοτικού ελαιοπεριβόλου της Τ.Κ. Μούρεσι στη θέση ‘ΑΥΛΑΚΙ ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗΣ’ σύμφωνα με την ΑΔΣ 31/2022»

Θέμα: «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης Δημοτικού ελαιοπεριβόλου της Τ.Κ. Μούρεσι στη θέση ‘ΑΥΛΑΚΙ ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗΣ’ σύμφωνα με την ΑΔΣ 31/2022»
Ημ/νια: 09/05/2022 12:09:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔ5ΟΩΡΚ-ΗΥΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης Δημοτικού ελαιοπεριβόλου της Τ.Κ. Μούρεσι στη θέση ‘ΚΑΣΤΡΟ ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗΣ’ σύμφωνα με την ΑΔΣ 30/2022»

Θέμα: «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης Δημοτικού ελαιοπεριβόλου της Τ.Κ. Μούρεσι στη θέση ‘ΚΑΣΤΡΟ ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗΣ’ σύμφωνα με την ΑΔΣ 30/2022»
Ημ/νια: 09/05/2022 12:04:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΒΣΩΡΚ-1Τ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Απριλίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Απριλίου 2022
Ημ/νια: 09/05/2022 11:38:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96ΗΟΩΡΚ-967
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ μηνός Απριλίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ μηνός Απριλίου 2022
Ημ/νια: 09/05/2022 11:15:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΔ4ΩΡΚ-8ΤΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΙΔΟΧ ΣΧΟΛ. ΚΑΘΑΡ. ΛΟΓΟΥ COVID-19

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΙΔΟΧ ΣΧΟΛ. ΚΑΘΑΡ. ΛΟΓΟΥ COVID-19
Ημ/νια: 09/05/2022 10:59:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 650ΒΩΡΚ-ΓΛΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 1/2022 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας με θέμα: « Λήψη απόφασης για εκ νέου δημοπράτηση δημοτικού ακινήτου στο Κτίριο Τριανταφύλλου».

Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 1/2022 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας με θέμα: « Λήψη απόφασης για εκ νέου δημοπράτηση δημοτικού ακινήτου στο Κτίριο Τριανταφύλλου».
Ημ/νια: 06/05/2022 13:01:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΙΕΩΡΚ-63Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.
Ημ/νια: 06/05/2022 12:20:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΚ3ΩΡΚ-ΩΡΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.
Ημ/νια: 06/05/2022 12:20:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΖΑΩΡΚ-ΠΡΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί αιτήσεων για αποκλάδωση επικίνδυνων κλώνων πλατάνων.

Θέμα: Συζήτηση επί αιτήσεων για αποκλάδωση επικίνδυνων κλώνων πλατάνων.
Ημ/νια: 06/05/2022 11:38:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΘΠΩΡΚ-8ΙΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση στην ΚΕΔΗΖΑΜ αντιτύπων βιβλίων κ. Διαμαντάκου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση στην ΚΕΔΗΖΑΜ αντιτύπων βιβλίων κ. Διαμαντάκου.
Ημ/νια: 06/05/2022 11:13:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Ξ0ΩΡΚ-ΕΨΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Απριλίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Απριλίου 2022
Ημ/νια: 06/05/2022 11:10:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΙ1ΩΡΚ-1ΣΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Απριλίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Απριλίου 2022
Ημ/νια: 06/05/2022 10:42:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΑΡΩΡΚ-Ζ34
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/3,Β/8,Β/11,Β/9,Β/35,Β/14,Β/18,Β/19,Β/20,Β/22,Β/25,Β/31,Β/36,Β/38,Β/39,Β/41,Β/43,Β/45,Β/57,Β/15

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/3,Β/8,Β/11,Β/9,Β/35,Β/14,Β/18,Β/19,Β/20,Β/22,Β/25,Β/31,Β/36,Β/38,Β/39,Β/41,Β/43,Β/45,Β/57,Β/15
Ημ/νια: 05/05/2022 16:03:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ44ΗΩΡΚ-ΥΤΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 256/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους που απασχολούνται με συμβάσεις λόγω COVID-19, οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι 31-05-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν...

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 256/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους που απασχολούνται με συμβάσεις λόγω COVID-19, οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι 31-05-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α΄/24-03-2022)».
Ημ/νια: 05/05/2022 14:24:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΙ2ΩΡΚ-ΕΓ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. πρωτ. 2/25-05-2021 εγγράφου του Προέδρου της κοινότητας Ξορυχτίου σχετικά με αίτηση κας Παπακώστα Στυλιανής.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. πρωτ. 2/25-05-2021 εγγράφου του Προέδρου της κοινότητας Ξορυχτίου σχετικά με αίτηση κας Παπακώστα Στυλιανής.
Ημ/νια: 05/05/2022 13:49:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΗΗΩΡΚ-ΕΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ημ/νια: 05/05/2022 13:39:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΚ9ΩΡΚ-ΓΛ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252
Ημ/νια: 05/05/2022 12:26:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΓΥΩΡΚ-ΨΟΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com