Συλλέκτης ροής

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκ νέου δημοπράτηση ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Ανηλίου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 472/20-01-2022 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκ νέου δημοπράτηση ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Ανηλίου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 472/20-01-2022 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 08/02/2022 11:26:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ61ΩΡΚ-ΡΗ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Ιανουαρίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Ιανουαρίου 2022
Ημ/νια: 07/02/2022 14:53:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΧΝΩΡΚ-ΒΕΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Ιανουαρίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Ιανουαρίου 2022
Ημ/νια: 07/02/2022 14:50:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ10ΩΡΚ-Δ6Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Ιανουαρίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Ιανουαρίου 2022
Ημ/νια: 07/02/2022 14:50:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΑΘΙΩΡΚ-ΥΕΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιανουαρίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιανουαρίου 2022
Ημ/νια: 07/02/2022 14:45:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΨΣΩΡΚ-1Ε2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιανουαρίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιανουαρίου 2022
Ημ/νια: 07/02/2022 14:41:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΡΒΩΡΚ-649
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιανουαρίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιανουαρίου 2022
Ημ/νια: 07/02/2022 14:41:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΓ1ΩΡΚ-5ΥΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιανουαρίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιανουαρίου 2022
Ημ/νια: 07/02/2022 14:37:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΨ6ΩΡΚ-ΕΙΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 53/2022 με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 2μηνη σύμβαση στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 53/2022 με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 2μηνη σύμβαση στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».
Ημ/νια: 07/02/2022 14:26:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΧ9ΩΡΚ-ΘΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των Δημοτικών Τελών των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων ( τύπου Airbnb) για το έτος 2022, κατόπιν της 284/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ( ΑΔΑ: 6ΤΝΧΩΡΚ-Ο9Ζ).

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των Δημοτικών Τελών των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων ( τύπου Airbnb) για το έτος 2022, κατόπιν της 284/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ( ΑΔΑ: 6ΤΝΧΩΡΚ-Ο9Ζ).
Ημ/νια: 07/02/2022 13:53:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 908ΩΩΡΚ-Γ6Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 52/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε υπαλλήλους ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 52/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε υπαλλήλους ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών».
Ημ/νια: 07/02/2022 13:50:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠΒΟΩΡΚ-ΧΕΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Θέμα: Αποδέσμευση. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 04/02/2022 14:59:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΣΜΩΡΚ-ΒΡΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 04/02/2022 14:59:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ64ΩΡΚ-Δ32
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 04/02/2022 14:59:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Χ8ΠΩΡΚ-6ΝΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιπές δαπάνες για την υλοποιήση της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ'

Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιπές δαπάνες για την υλοποιήση της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ'
Ημ/νια: 04/02/2022 14:59:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΤΡΩΡΚ-4ΙΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια αλατιού

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια αλατιού
Ημ/νια: 04/02/2022 14:59:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60Ζ5ΩΡΚ-ΝΞΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Αποδέσμευση. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 04/02/2022 14:59:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο8ΛΩΡΚ-7Ρ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Αποδέσμευση. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 04/02/2022 14:59:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΑΨΩΡΚ-ΧΘ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

Θέμα: Αποδέσμευση. Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
Ημ/νια: 04/02/2022 14:59:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΝΑΩΡΚ-ΠΑ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου-Αναλώσιμα Η/Υ

Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου-Αναλώσιμα Η/Υ
Ημ/νια: 04/02/2022 14:59:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΨΨΩΡΚ-ΠΘ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com