Συλλέκτης ροής

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2
Ημ/νια: 21/03/2022 11:52:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΦΟΟΞΩΓ-2Β2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1
Ημ/νια: 21/03/2022 11:50:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΡΘΟΞΩΓ-30Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6612

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6612
Ημ/νια: 21/03/2022 11:47:03
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α5ΖΟΞΩΓ-ΟΦ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-80-8311

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-80-8311
Ημ/νια: 21/03/2022 11:43:51
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΔΗΟΞΩΓ-Ε1Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα παράτασης για την έκδοση Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020 και την απογραφή έναρξης 01/01/2014.

Θέμα: Αίτημα παράτασης για την έκδοση Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020 και την απογραφή έναρξης 01/01/2014.
Ημ/νια: 21/03/2022 10:43:14
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΨΣΟΞΩΓ-1ΔΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ημ/νια: 21/03/2022 15:23:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΛΞΩΡΚ-ΞΨΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 21/03/2022 14:07:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 95ΨΘΩΡΚ-Λ97
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι, για την αξιολόγηση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ, Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΤΡΩΝΙ-ΑΘΩΝΑΣ» & «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,

Θέμα: Περί έγκρισης του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι, για την αξιολόγηση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ, Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΤΡΩΝΙ-ΑΘΩΝΑΣ» & «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,
Ημ/νια: 21/03/2022 13:30:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΗΛΩΡΚ-ΜΤ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης ποσού 70.000,00€ προερχόμενο από χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Θέμα: «Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης ποσού 70.000,00€ προερχόμενο από χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
Ημ/νια: 21/03/2022 12:57:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΥ6ΩΡΚ-ΝΓΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 21/03/2022 12:13:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΩΩΩΡΚ-ΑΦΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης δαπάνης επανέλεγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου».

Θέμα: «Περί έγκρισης δαπάνης επανέλεγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου».
Ημ/νια: 21/03/2022 12:09:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΔΒΩΡΚ-ΠΜΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ελαστικών για το όχημα ΚΗΟ 9384

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ελαστικών για το όχημα ΚΗΟ 9384
Ημ/νια: 21/03/2022 11:44:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΣΩΩΡΚ-ΦΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης για το 2022, της ΚΕΔΗΖΑΜ σύμφωνα με την 06/2022 Απόφαση της».

Θέμα: «Περί έγκρισης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης για το 2022, της ΚΕΔΗΖΑΜ σύμφωνα με την 06/2022 Απόφαση της».
Ημ/νια: 21/03/2022 11:06:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ4ΔΩΡΚ-ΨΟΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΗΖΑΜ οικ έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 03/2022 απόφασή της Επιχείρησης».

Θέμα: «Περί έγκρισης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΗΖΑΜ οικ έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 03/2022 απόφασή της Επιχείρησης».
Ημ/νια: 21/03/2022 10:44:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΝΧΩΡΚ-ΤΘΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 18/03/2022 15:10:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω37ΖΩΡΚ-Λ5Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 13ης, 14ης & 15ης ΔΟΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 13ης, 14ης & 15ης ΔΟΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 18/03/2022 14:48:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Μ87ΩΡΚ-Χ6Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 04ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 04ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 18/03/2022 14:08:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΠΒΩΡΚ-ΞΞΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Υποβολή αίτησης στήριξης για την πρόταση µε τίτλο «Αποκατάσταση και βελτίωση υπολοίπων τμημάτων αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», στο πλαίσιο Πρόσκλησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά...

Θέμα: «Υποβολή αίτησης στήριξης για την πρόταση µε τίτλο «Αποκατάσταση και βελτίωση υπολοίπων τμημάτων αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», στο πλαίσιο Πρόσκλησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», την Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Ημ/νια: 18/03/2022 12:16:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΙΗΩΡΚ-ΙΤΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ποσού 2.595.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο...

Θέμα: «Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ποσού 2.595.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στον Α.Π. «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία»»
Ημ/νια: 18/03/2022 11:18:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η0ΔΩΡΚ-ΠΔΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΚΤΑΜΗΝΑ μηνός Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΚΤΑΜΗΝΑ μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 18/03/2022 11:14:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΥ7ΩΡΚ-413
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com