Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Απόφαση Δημάρχου για παράταση θητείας Αντιδημάρχων

Share: 

Τρί, 31/08/2021 - 20:15

Παράταση θητείας Αντιδημάρχων

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο: 348

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει,

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Για περισσότερα διαβάστε εδώ:

 

 

Σχετικά Αρχεία

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com