Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6056

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6056
Ημ/νια: 12/10/2021 13:41:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΟΔΩΡΚ-ΩΛΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς), με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς), με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 12/10/2021 13:26:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 679ΕΩΡΚ-ΑΓΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 12/10/2021 12:52:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΚΩΩΡΚ-ΔΓΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 12/10/2021 12:51:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΧΙΩΡΚ-ΤΘ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 12/10/2021 12:44:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΗΖΩΡΚ-ΔΧΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 12/10/2021 11:34:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΓΜΩΡΚ-ΩΡ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 12/10/2021 11:33:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ1ΕΩΡΚ-ΖΛΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ...

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"
Ημ/νια: 11/10/2021 18:23:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΦΗΩΡΚ-Ζ3Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023
Ημ/νια: 11/10/2021 16:34:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΗ9ΩΡΚ-36Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023
Ημ/νια: 11/10/2021 16:32:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΠ1ΩΡΚ-ΥΚΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ημ/νια: 11/10/2021 11:15:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ2ΙΩΡΚ-1ΡΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ...

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ TOY ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 09/10/2021 22:46:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΖΙ4ΩΡΚ-ΗΗΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χώρου για την στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χώρου για την στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ημ/νια: 08/10/2021 14:31:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΥ3ΩΡΚ-5ΩΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/08/2021

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/08/2021
Ημ/νια: 08/10/2021 11:00:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΓΩΩΡΚ-ΟΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/08/2021

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/08/2021
Ημ/νια: 08/10/2021 10:58:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8Χ6ΩΡΚ-ΧΝ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ
Ημ/νια: 08/10/2021 10:19:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓ13ΩΡΚ-ΦΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμο, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμο, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 08/10/2021 08:48:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΛΩΩΡΚ-4ΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 07/10/2021 11:18:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΝΧΟΕΠΖ-ΓΔΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη υπάλληλου για πρακτική άσκηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη υπάλληλου για πρακτική άσκηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Ημ/νια: 07/10/2021 12:06:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ7ΣΟΞΩΓ-ΓΝ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκριση μελέτης με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Προσφορά Ιατρικής Παρακολούθησης για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκριση μελέτης με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Προσφορά Ιατρικής Παρακολούθησης για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου
Ημ/νια: 07/10/2021 12:04:59
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΕΑΟΞΩΓ-ΓΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com