Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 7 λεπτά

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

πριν από 7 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
Ημ/νια: 28/02/2024 14:25:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΨΚΩΡΚ-ΗΗΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 92/2024 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών».

πριν από 7 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 92/2024 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών».
Ημ/νια: 28/02/2024 12:37:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΩΣΩΡΚ-Α25
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

πριν από 7 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 28/02/2024 11:53:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΘΝΩΡΚ-540
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

πριν από 7 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 28/02/2024 11:44:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7Α7ΩΡΚ-8ΤΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.Ε. Μουρεσίου

πριν από 7 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.Ε. Μουρεσίου
Ημ/νια: 28/02/2024 11:37:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΕ5ΩΡΚ-Ζ5Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.Ε. Ζαγοράς

πριν από 7 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.Ε. Ζαγοράς
Ημ/νια: 28/02/2024 11:31:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΠΕΩΡΚ-ΦΑ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την πραγματοποίηση της δαπάνης «Προμήθεια Γραφικής Ύλης»

πριν από 7 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: για την πραγματοποίηση της δαπάνης «Προμήθεια Γραφικής Ύλης»
Ημ/νια: 28/02/2024 11:16:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΔΡΩΡΚ-ΧΘΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την πραγματοποίηση της δαπάνης «Προμήθεια Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

πριν από 7 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: για την πραγματοποίηση της δαπάνης «Προμήθεια Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
Ημ/νια: 28/02/2024 11:16:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Α8ΕΩΡΚ-ΕΞΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους αγωνιζόμενους αγρότες, κατόπιν προτάσεως του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας.

πριν από 7 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους αγωνιζόμενους αγρότες, κατόπιν προτάσεως του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας.
Ημ/νια: 28/02/2024 11:02:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ22ΞΩΡΚ-59Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός Μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

πριν από 7 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: Ορισμός Μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
Ημ/νια: 28/02/2024 09:44:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΤΘΩΡΚ-ΣΒ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού

Τετ, 28/02/2024 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση ποσού
Ημ/νια: 27/02/2024 13:01:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ98ΑΩΡΚ-ΕΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANILEL)

Τετ, 28/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANILEL)
Ημ/νια: 27/02/2024 12:49:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ7ΒΩΡΚ-Κ28
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την δαπάνη για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Τετ, 28/02/2024 - 03:15
Θέμα: για την δαπάνη για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/02/2024 12:40:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΖΩΝΩΡΚ-Ζ20
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ DANIEL)

Τετ, 28/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ DANIEL)
Ημ/νια: 27/02/2024 11:58:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΘΠΩΡΚ-Ψ4Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/458,Β/478,Β/457,Β/471,Β/480,Β/465,Β/475,Β/462,Β/476,Β/472,Β/467,Β/493,Β/461,Β/491,Β/490,Β/494,Β/481,Β/492,Β/466,Β/504,Β/482,Β/473,Β/474,Β/479

Τετ, 28/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/458,Β/478,Β/457,Β/471,Β/480,Β/465,Β/475,Β/462,Β/476,Β/472,Β/467,Β/493,Β/461,Β/491,Β/490,Β/494,Β/481,Β/492,Β/466,Β/504,Β/482,Β/473,Β/474,Β/479
Ημ/νια: 27/02/2024 11:43:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΙΙΩΡΚ-ΥΣΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ DANIEL)

Τετ, 28/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ DANIEL)
Ημ/νια: 27/02/2024 11:30:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΧΘΡΩΡΚ-ΒΞΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ DANIEL)

Τετ, 28/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ DANIEL)
Ημ/νια: 27/02/2024 10:44:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96ΗΓΩΡΚ-ΡΗ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

προμήθεια γραφικής ύλης β/θμιας εκπαιδεύσεις.

Τετ, 28/02/2024 - 03:15
Θέμα: προμήθεια γραφικής ύλης β/θμιας εκπαιδεύσεις.
Ημ/νια: 27/02/2024 10:38:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΗΨΩΡΚ-Ο9Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANILEL)

Τετ, 28/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANILEL)
Ημ/νια: 27/02/2024 10:10:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι8ΦΩΡΚ-ΨΙΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Τρί, 27/02/2024 - 03:15
Θέμα: Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
Ημ/νια: 26/02/2024 16:15:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠΥ9ΩΡΚ-7ΤΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com