Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 58 λεπτά

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. Μουρεσίου», έως την 11.05.2022

πριν από 11 ώρες 58 λεπτά
Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. Μουρεσίου», έως την 11.05.2022
Ημ/νια: 17/01/2022 13:16:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β4ΚΩΡΚ-5ΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

πριν από 11 ώρες 58 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 17/01/2022 11:39:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ3ΟΩΡΚ-ΩΟΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης

πριν από 11 ώρες 58 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 17/01/2022 11:20:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ6ΞΩΡΚ-0ΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης υπεργολαβίας, για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ , ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΚΑΙ...

πριν από 11 ώρες 58 λεπτά
Θέμα: «Περί έγκρισης υπεργολαβίας, για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ , ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΗ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ)»
Ημ/νια: 17/01/2022 11:02:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ69ΩΡΚ-ΓΦΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης

πριν από 11 ώρες 58 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης
Ημ/νια: 17/01/2022 09:34:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ4ΨΩΡΚ-Λ3Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12508/22.12.2021 μελέτης υπηρεσίας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 29.760,00€ (συμπεριλαβανομένου ΦΠΑ 24%)

Σάβ, 15/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12508/22.12.2021 μελέτης υπηρεσίας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 29.760,00€ (συμπεριλαβανομένου ΦΠΑ 24%)
Ημ/νια: 14/01/2022 10:31:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΚΨΩΡΚ-Λ7Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΤ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’».

Σάβ, 15/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΤ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’».
Ημ/νια: 14/01/2022 09:54:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΘ0ΩΡΚ-ΓΨ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο σχολείων στις 13.01.2022

Παρ, 14/01/2022 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο σχολείων στις 13.01.2022
Ημ/νια: 13/01/2022 13:07:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ2ΕΩΡΚ-ΚΑΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ»

Παρ, 14/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ»
Ημ/νια: 13/01/2022 12:12:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΙΑΩΡΚ-ΝΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί παράτασης συμβστικού αντικειμένου του έργου: ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’»

Παρ, 14/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Περί παράτασης συμβστικού αντικειμένου του έργου: ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’»
Ημ/νια: 13/01/2022 11:48:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΩΞΩΡΚ-ΜΞΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή και κατανομή 1ης έως και 12ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2021»

Παρ, 14/01/2022 - 03:15
Θέμα: Αποδοχή και κατανομή 1ης έως και 12ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2021»
Ημ/νια: 13/01/2022 11:10:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΜΒΩΡΚ-Ν3Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Έργα οδοποιίας Δ.Ε. Μουρεσίου"»

Παρ, 14/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Έργα οδοποιίας Δ.Ε. Μουρεσίου"»
Ημ/νια: 13/01/2022 10:56:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΣΛΩΡΚ-ΒΕΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Εσωτερική οδοποιία Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου"».

Παρ, 14/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Εσωτερική οδοποιία Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου"».
Ημ/νια: 13/01/2022 10:31:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΟΗΩΡΚ-ΝΡ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Επείγουσες εργασίες ασφαλτόστρωσης για την αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας του Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα».

Παρ, 14/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Επείγουσες εργασίες ασφαλτόστρωσης για την αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας του Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα».
Ημ/νια: 13/01/2022 09:37:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΦ4ΩΡΚ-ΩΜΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρψου για ορισμό αρμοδίου Τμήματος για υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) των έργων α) «Προμήθεια υλικών για το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Θέση “Κοτρώνι – Άθωνας”» και β) «Προμήθεια υλικών για το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5...

Πέμ, 13/01/2022 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρψου για ορισμό αρμοδίου Τμήματος για υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) των έργων α) «Προμήθεια υλικών για το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Θέση “Κοτρώνι – Άθωνας”» και β) «Προμήθεια υλικών για το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Θέση “Σκουπιδότοπος”», που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από το Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου
Ημ/νια: 12/01/2022 14:16:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν2ΛΩΡΚ-8ΞΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Πέμ, 13/01/2022 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 12/01/2022 12:35:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ2ΗΩΡΚ-ΙΝΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ VOLTERRA (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Πέμ, 13/01/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ VOLTERRA (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/01/2022 12:35:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΩΙΩΡΚ-4ΕΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Πέμ, 13/01/2022 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 12/01/2022 12:35:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ8ΞΩΡΚ-ΔΟΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Πέμ, 13/01/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/01/2022 12:34:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΞΑΩΡΚ-ΑΟ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Πέμ, 13/01/2022 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 12/01/2022 12:34:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΦ2ΩΡΚ-ΞΤ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com