Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο:405/2021 ΜΕ ΘΕΜΑ: "Αυτεπάγγελτη διατήρηση ισχύος της από 26-06-2019 Προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων"

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο:405/2021 ΜΕ ΘΕΜΑ: "Αυτεπάγγελτη διατήρηση ισχύος της από 26-06-2019 Προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων"
Ημ/νια: 07/10/2021 10:19:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΡ4ΩΡΚ-7ΔΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ

Θέμα: Συμπληρωματική. Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ
Ημ/νια: 07/10/2021 09:32:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΚ3ΩΡΚ-ΜΩΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα Πετρίτζη Σοφία, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8717/14-09-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα Πετρίτζη Σοφία, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8717/14-09-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 06/10/2021 13:49:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΟΛΩΡΚ-Ν47
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου στην ενεργειακή κοινότητα «ΚΟΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».

Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου στην ενεργειακή κοινότητα «ΚΟΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».
Ημ/νια: 06/10/2021 13:27:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΝ2ΩΡΚ-ΦΤΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ", έγκριση της υπ'...

Θέμα: «Περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ", έγκριση της υπ' αρίθμ. 9478/01.10.2021 μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης κ όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού».
Ημ/νια: 06/10/2021 13:19:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΕΨΩΡΚ-44Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970
Ημ/νια: 06/10/2021 13:01:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96Ε0ΩΡΚ-9Ε0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6051

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6051
Ημ/νια: 06/10/2021 12:25:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΤΙΩΡΚ-ΖΓΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Θέμα: «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ».

Θέμα: Θέμα: «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ».
Ημ/νια: 06/10/2021 12:18:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΩΡΩΡΚ-28Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Περί χορήγησης παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», έως την 30.04.2022»

Θέμα: « Περί χορήγησης παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», έως την 30.04.2022»
Ημ/νια: 06/10/2021 11:52:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΣΦΩΡΚ-Τ1Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’, έως την 11.12.2021»

Θέμα: «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’, έως την 11.12.2021»
Ημ/νια: 06/10/2021 11:19:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ73ΩΡΚ-ΛΦ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ –ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, YΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ...

Θέμα: «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ –ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, YΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ –ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, (θέσεις του Δ.Κ. Ζαγοράς Οικία Γεωργαλά, Οικία Αποστόλου Στάμου, Οικία Τσαπράζη και Κέντρο Υγείας και της Τ.Κ. Πουρίου Οικία Δημητρίου Χιώτη)" έως την 15.04.2022»
Ημ/νια: 06/10/2021 10:53:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΝΖΩΡΚ-ΒΒ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί καθορισμού κωδικών του Προϋπολογισμού του Δήμου σε βάρος των οποίων μπορούν να εκδοθούν Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9248/24-09-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί καθορισμού κωδικών του Προϋπολογισμού του Δήμου σε βάρος των οποίων μπορούν να εκδοθούν Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9248/24-09-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 05/10/2021 14:09:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ6ΗΩΡΚ-Ο9Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν προτάσεως της μείζονος μειοψηφίας, επί της από 28/09/2021 αιτήσεως της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΔΙΟΔΟΣ», με την οποία ζητά παραχώρηση χώρου στο πρώην Δημαρχείο Τσαγκαράδας για την πραγματοποίηση ομιλίας...

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν προτάσεως της μείζονος μειοψηφίας, επί της από 28/09/2021 αιτήσεως της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΔΙΟΔΟΣ», με την οποία ζητά παραχώρηση χώρου στο πρώην Δημαρχείο Τσαγκαράδας για την πραγματοποίηση ομιλίας στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας.
Ημ/νια: 05/10/2021 13:50:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΛΚΩΡΚ-ΨΥΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8613/03-09-2021 αιτήσεως του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνου, με την οποία ζητά να προχωρήσει ο Δήμος σε άμεση αποκλάδωση πλατάνων σε όλο το εσωτερικό κεντρικό οδικό δίκτυο της Κοινότητας...

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8613/03-09-2021 αιτήσεως του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνου, με την οποία ζητά να προχωρήσει ο Δήμος σε άμεση αποκλάδωση πλατάνων σε όλο το εσωτερικό κεντρικό οδικό δίκτυο της Κοινότητας Ανηλίου (κεντρική δημοτική οδός Ανηλίου) καθώς επίσης και σε όλες τις υπόλοιπες Κοινότητες του Δήμου, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, λόγω επικινδυνότητας.
Ημ/νια: 05/10/2021 13:32:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ3ΦΩΡΚ-Ξ5Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου της Τ.Κ.Πουρίου", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου της Τ.Κ.Πουρίου", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 05/10/2021 13:26:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ92ΞΩΡΚ-ΣΜΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί διαγραφής οφειλών και απαλλαγής επί των προσαυξήσεων λόγω διπλο-εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους»

Θέμα: «Περί διαγραφής οφειλών και απαλλαγής επί των προσαυξήσεων λόγω διπλο-εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους»
Ημ/νια: 05/10/2021 13:25:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ34ΩΡΚ-ΔΩ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης»

Θέμα: «Περί ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης»
Ημ/νια: 05/10/2021 13:24:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΑΒΩΡΚ-6Ω0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/10/2021 13:18:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8Δ9ΩΡΚ-ΨΙΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ακινήτου για χρήση ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στον οικισμό του Χορευτού της Δ.Κ. Ζαγοράς.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ακινήτου για χρήση ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στον οικισμό του Χορευτού της Δ.Κ. Ζαγοράς.
Ημ/νια: 05/10/2021 13:15:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Γ6ΩΡΚ-ΧΨ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/10/2021 13:13:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΡΠΩΡΚ-ΗΞ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com