Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου της Τ.Κ.Πουρίου", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου της Τ.Κ.Πουρίου", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 05/10/2021 13:26:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ92ΞΩΡΚ-ΣΜΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί διαγραφής οφειλών και απαλλαγής επί των προσαυξήσεων λόγω διπλο-εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους»

Θέμα: «Περί διαγραφής οφειλών και απαλλαγής επί των προσαυξήσεων λόγω διπλο-εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους»
Ημ/νια: 05/10/2021 13:25:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ34ΩΡΚ-ΔΩ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης»

Θέμα: «Περί ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης»
Ημ/νια: 05/10/2021 13:24:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΑΒΩΡΚ-6Ω0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/10/2021 13:18:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8Δ9ΩΡΚ-ΨΙΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ακινήτου για χρήση ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στον οικισμό του Χορευτού της Δ.Κ. Ζαγοράς.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ακινήτου για χρήση ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στον οικισμό του Χορευτού της Δ.Κ. Ζαγοράς.
Ημ/νια: 05/10/2021 13:15:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Γ6ΩΡΚ-ΧΨ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/10/2021 13:13:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΡΠΩΡΚ-ΗΞ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Περί έγκρισης διενέργειας Διεθνή Διαγωνισμού με θέμα:"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΕΔΗΖΑΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ...

Θέμα: : «Περί έγκρισης διενέργειας Διεθνή Διαγωνισμού με θέμα:"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΕΔΗΖΑΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"».
Ημ/νια: 05/10/2021 12:32:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΑΑΩΡΚ-Β5Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε544 με τίτλο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ συνολικού ποσού 5.496,92 ευρώ για το έργο: 2020ΣΕ54400033

Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε544 με τίτλο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ συνολικού ποσού 5.496,92 ευρώ για το έργο: 2020ΣΕ54400033
Ημ/νια: 04/10/2021 12:36:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ1Θ8ΟΕΠΖ-ΞΩ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε544 με τίτλο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ συνολικού ποσού 19.641,00 ευρώ για το έργο: 2020ΣΕ54400033

Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε544 με τίτλο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ συνολικού ποσού 19.641,00 ευρώ για το έργο: 2020ΣΕ54400033
Ημ/νια: 04/10/2021 12:21:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΟΧΥΟΕΠΖ-ΠΘΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθμό 12/04-10-2021 Εφορευτικού Συμβουλίου για έγκριση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων

Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθμό 12/04-10-2021 Εφορευτικού Συμβουλίου για έγκριση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων
Ημ/νια: 04/10/2021 12:05:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓΙΔΟΕΠΖ-4Τ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 04/10/2021 13:55:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΑΚΩΡΚ-ΠΓΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 04/10/2021 13:48:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ10ΩΡΚ-41Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/162,Β/422,Β/443,Β/436,Β/464

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/162,Β/422,Β/443,Β/436,Β/464
Ημ/νια: 04/10/2021 13:37:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΔΤΩΡΚ-6Τ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 04/10/2021 13:34:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓ0ΛΩΡΚ-6Ι6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 04/10/2021 13:10:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΜ7ΩΡΚ-42Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 04/10/2021 13:00:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΦΗΩΡΚ-ΟΤΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 04/10/2021 12:50:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΠΚΩΡΚ-ΚΚΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 04/10/2021 12:45:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΟΙΩΡΚ-Ρ13
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (φρεάτια υδρομέτρων)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (φρεάτια υδρομέτρων)"
Ημ/νια: 04/10/2021 12:39:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΝΟΩΡΚ-7ΒΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% ΧΕΠ: Β/280,Β/383,Β/384,Β/435

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% ΧΕΠ: Β/280,Β/383,Β/384,Β/435
Ημ/νια: 04/10/2021 12:38:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΤΦΩΡΚ-7Ν6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com