Συλλέκτης ροής

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Θέμα: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Ημ/νια: 04/07/2022 23:17:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΛΒΔΥΩΡΚ-ΑΝΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 19ης ΔΟΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ 19ης ΔΟΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 04/07/2022 15:00:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΥΧΩΡΚ-ΦΗ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4646/19(ΔΟΣΗ 2 ΑΠΟ 48)

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4646/19(ΔΟΣΗ 2 ΑΠΟ 48)
Ημ/νια: 04/07/2022 14:48:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΕΗΩΡΚ-ΚΣΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4646/19(ΔΟΣΗ 2 ΑΠΟ 24)

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4646/19(ΔΟΣΗ 2 ΑΠΟ 24)
Ημ/νια: 04/07/2022 14:45:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ4ΛΩΡΚ-ΛΗΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

Θέμα: Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Ημ/νια: 04/07/2022 14:16:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΦ4ΩΡΚ-ΛΗΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΦΙΑ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΦΙΑ 2022
Ημ/νια: 04/07/2022 14:14:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΠΧΩΡΚ-ΒΦ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ μηνός Ιουνίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ μηνός Ιουνίου 2022
Ημ/νια: 04/07/2022 14:10:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΛΥΩΡΚ-2ΔΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Α΄ Τριμήνου εσόδων – εξόδων και ισολογισμού του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, οικ. Έτους 2022, σύμφωνα με την 110/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ:9ΠΛ0ΩΡΚ-8Χ7).

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης Α΄ Τριμήνου εσόδων – εξόδων και ισολογισμού του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, οικ. Έτους 2022, σύμφωνα με την 110/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ:9ΠΛ0ΩΡΚ-8Χ7).
Ημ/νια: 04/07/2022 14:04:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9667ΩΡΚ-Δ4Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για τα μηχανήματα της υπηρεσίας καθαριότητας

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για τα μηχανήματα της υπηρεσίας καθαριότητας
Ημ/νια: 04/07/2022 13:58:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΕΨΩΡΚ-ΛΨ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουνίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουνίου 2022
Ημ/νια: 04/07/2022 13:47:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΓΕΩΡΚ-Η51
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΑΤΑΣΗ από 01-07-2022 έως και 30-06-2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ από 01-07-2022 έως και 30-06-2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.
Ημ/νια: 01/07/2022 23:09:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 98ΟΓΩΡΚ-Λ12
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΑΤΑΣΗ από 01-07-2022 έως και 30-06-2023, ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΒΕΛΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ από 01-07-2022 έως και 30-06-2023, ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΒΕΛΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.
Ημ/νια: 01/07/2022 23:04:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΖΡΩΡΚ-ΛΡΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής, στον κ. Κουρελά Λουκά για επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος το οποίο λειτουργεί στο χώρο του Κάμπινγκ Χορευτού της Κοινότητας Ζαγοράς του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ....

Θέμα: Χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής, στον κ. Κουρελά Λουκά για επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος το οποίο λειτουργεί στο χώρο του Κάμπινγκ Χορευτού της Κοινότητας Ζαγοράς του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6295/28-06-2022 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 01/07/2022 14:27:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΚ6ΩΡΚ-17Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 01/07/2022 14:03:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΝΣΩΡΚ-ΥΔΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 01/07/2022 13:43:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΜΨΩΡΚ-Ρ29
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 01/07/2022 13:41:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Α7ΩΡΚ-ΩΤΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 01/07/2022 13:37:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΔ3ΩΡΚ-ΗΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 01/07/2022 13:34:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ74ΛΩΡΚ-ΓΣΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19
Ημ/νια: 01/07/2022 13:26:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΒΘΩΡΚ-ΔΗ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στον κ. Κραβαρίτη Αθανάσιο για κατάστημα «Κέντρο Διασκέδασης – Ντισκοτέκ – Μπαρ» το οποίο διατηρεί στον οικισμό Αγίου Ιωάννη της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6217/27-06-2022 ...

Θέμα: Χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στον κ. Κραβαρίτη Αθανάσιο για κατάστημα «Κέντρο Διασκέδασης – Ντισκοτέκ – Μπαρ» το οποίο διατηρεί στον οικισμό Αγίου Ιωάννη της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6217/27-06-2022 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 01/07/2022 13:17:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΒ6ΩΡΚ-Σ6Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com