Μεσολαβητής Τραπ. Επενδυτικών Υπηρεσιών

Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς και λειτουργεί από την 1/7/2005, με σκοπό να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες, διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε καταναλωτές, επαγγελματίες καθώς και σε μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €1.000.000), που συναλλάσσονται με τράπεζες. Εξαιρούνται οι γεωργικές, δασικές, αλιευτικές και μεταφορικές επιχειρήσεις.
  • Σε επενδυτές -φυσικά ή νομικά πρόσωπα- που συναλλάσσονται με επενδυτικές εταιρίες, εκτός της σφαίρας των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

Τι εξετάζει

  • Διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών (καταθέσεις, δάνεια, κάρτες κ.λ.π.) και επενδυτικών (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα κ.λ.π.) υπηρεσιών από Τράπεζες ή επενδυτικές εταιρίες (Χρηματιστηριακές Εταιρίες, Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εταιρίες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών) που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον Μ.Τ.Ε.Υ. και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.
  • Διασυνοριακές Διαφορές ως μέλος του FIN-NET (Δικτύου Εξωδικαστικών Διασυνοριακών Καταγγελιών στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών). Ο Μ.Τ.Ε.Υ. παρέχει ενημέρωση και βοήθεια σε καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα για τη διευθέτηση προβλημάτων που ανέκυψαν από τραπεζικές ή επενδυτικές συναλλαγές τους σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Επίσης, εξετάζει παράπονα καταναλωτών άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. που ανέκυψαν από συναλλαγές τους με τράπεζες ή επενδυτικές εταιρίες εγκατεστημένες στην Ελλάδα που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον Μ.Τ.Ε.Υ.

Πώς να υποβάλω το παράπονό μου

Πρώτο βήμα για την υποβολή του παραπόνου σας είναι να απευθυνθείτε στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη συναλλαγή σας υπηρεσίας της τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρίας, ο οποίος κανονικά θα σας απαντήσει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

Δεύτερο βήμα, αν δεν σας ικανοποιεί η λύση που σας προτείνει ή δεν πάρετε απάντηση μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, είναι να απευθυνθείτε εγγράφως στην Υπηρεσία Πελατών της τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρίας (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρίες, Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εταιρίες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών). Κανονικά η Υπηρεσία Πελατών θα πρέπει να σας απαντήσει εγγράφως μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του παραπόνου σας.

Τρίτο βήμα: Στην πλειοψηφία τους, τα παράπονα επιλύονται από την τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία. Παρόλα αυτά, αν δε μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντηση της Υπηρεσίας Πελατών ή αν περάσουν δέκα (10) εργάσιμες ημέρες χωρίς να πάρετε απάντηση, μπορείτε να υποβάλετε εγγράφως το παράπονό σας στον Μ.Τ.Ε.Υ. το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα (από την απάντηση της Υπηρεσίας Πελατών ή από την πάροδο των 10 εργασίμων ημερών χωρίς απάντησή της).

Θυμηθείτε ότι η διαδικασία υποβολής παραπόνων στον Μ.Τ.Ε.Υ. είναι έγγραφη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.bank-omb.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΔιεύθυνσηΚαραγιώργη Σερβίας 12-14, 105 62, Αθήνα
Τηλέφωνο210-3376700
Fax210-3238821
E-mailcontact@bank-invest-omb.gr
Τ.Θ.3391, 102 10, Αθήνα

Πηγές

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com