Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 32/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020 του Ε...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 32/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020 του Ε.Σ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Ημ/νια: 22/01/2021 14:45:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΤΥΩΡΚ-71Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 31/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γεωργούδη Μαρίνας του Νικολάου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 31/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γεωργούδη Μαρίνας του Νικολάου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020 του Ε.Σ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Ημ/νια: 22/01/2021 14:39:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΦ6ΩΡΚ-ΧΧΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Σοφογιάννη Πολυτίμης του Ευθυμίου, κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Α΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020 του Ε.Σ.Κ....

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Σοφογιάννη Πολυτίμης του Ευθυμίου, κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Α΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020 του Ε.Σ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Ημ/νια: 22/01/2021 14:33:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ2ΠΩΡΚ-ΥΝΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 29/2020 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020 του Ε...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 29/2020 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020 του Ε.Σ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 9
Ημ/νια: 22/01/2021 14:27:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΑ5ΩΡΚ-ΡΕΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ Γ' 4ΜΗΝΟ 2020

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ Γ' 4ΜΗΝΟ 2020
Ημ/νια: 22/01/2021 10:31:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΜΓΩΡΚ-ΜΗΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 28/2021 με Θέμα: «Παράταση ισχύος της υπ’αριθ.:5/280/12-01-2021 απόφασης Δημάρχου περί λήψης μέτρων προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου στο πλαίσιο...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 28/2021 με Θέμα: «Παράταση ισχύος της υπ’αριθ.:5/280/12-01-2021 απόφασης Δημάρχου περί λήψης μέτρων προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊου, μέχρι και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021».
Ημ/νια: 22/01/2021 09:54:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ5ΨΩΡΚ-ΟΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

27/22-1-21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Θέμα: 27/22-1-21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ημ/νια: 22/01/2021 09:52:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ6ΚΩΡΚ-0ΞΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Ημ/νια: 22/01/2021 09:23:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 614ΛΩΡΚ-ΒΔΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜ ΣΥΜΒ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜ ΣΥΜΒ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020
Ημ/νια: 22/01/2021 08:55:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΥΚΩΡΚ-12Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. για το έτος 2021.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. για το έτος 2021.
Ημ/νια: 21/01/2021 14:11:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ19ΟΞΩΓ-4ΝΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. για το έτος 2021.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. για το έτος 2021.
Ημ/νια: 21/01/2021 14:07:01
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΦ7ΟΞΩΓ-ΠΨΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ. Ε. Μουρεσίου που προκλήθηκαν από Θεομηνίες

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ. Ε. Μουρεσίου που προκλήθηκαν από Θεομηνίες
Ημ/νια: 21/01/2021 13:55:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ2ΧΩΡΚ-4ΤΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ημ/νια: 21/01/2021 13:30:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ97ΨΩΡΚ-5ΤΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 13:13:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΧΞΩΡΚ-ΝΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», σχετικά με τη διάθεση ενός οικοπέδου εκτάσεως 279,70 τ.μ, ιδιοκτησίας του Δήμου»

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», σχετικά με τη διάθεση ενός οικοπέδου εκτάσεως 279,70 τ.μ, ιδιοκτησίας του Δήμου»
Ημ/νια: 21/01/2021 12:53:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Β06ΩΡΚ-2ΣΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Β' 6ΜΗΝΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Β' 6ΜΗΝΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ
Ημ/νια: 21/01/2021 12:53:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΦΓΩΡΚ-ΣΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘ/ΣΤΡΙΩΝ -ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΒΟΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘ/ΣΤΡΙΩΝ -ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΒΟΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 12:07:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΩΖΩΡΚ-Η9Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 11:55:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΞ2ΩΡΚ-Α9Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 11:14:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΩ0ΩΡΚ-247
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Ημ/νια: 21/01/2021 09:43:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ5ΩΩΡΚ-1Κ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com