Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β
Ημ/νια: 19/10/2018 16:19:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΗΔΟΞΩΓ-ΟΡΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 61Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 61Β
Ημ/νια: 19/10/2018 16:13:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΒΧΟΞΩΓ-6ΕΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 60Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 60Β
Ημ/νια: 19/10/2018 16:04:44
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΕΕΟΞΩΓ-ΑΗΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 59Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 59Β
Ημ/νια: 19/10/2018 16:01:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1Π1ΟΞΩΓ-Ι7Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 19/10/2018 14:01:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΧ5ΩΡΚ-4ΓΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 19/10/2018 13:48:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΦΤΩΡΚ-1ΝΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 19/10/2018 13:36:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨ47ΩΡΚ-Ο03
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 19/10/2018 13:04:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΩΘΩΡΚ-Κ8Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 19/10/2018 12:31:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ55ΩΡΚ-Α3Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια επίπλων

Θέμα: Προμήθεια επίπλων
Ημ/νια: 19/10/2018 11:55:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΣΛΩΡΚ-ΟΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 19/10/2018 11:34:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΔΝΩΡΚ-97Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 1203/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 1203/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018».
Ημ/νια: 19/10/2018 10:44:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΘΞΩΡΚ-ΞΞΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΟΛΥΤΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΠΟΛΥΤΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 19/10/2018 08:46:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΧΖΩΡΚ-ΗΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:27:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΚ0ΟΕΠΖ-9ΡΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:25:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω6ΝΗΟΕΠΖ-ΥΥ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:24:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΔΦΤΟΕΠΖ-3ΥΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:22:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΘΜΤΟΕΠΖ-ΟΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 18/10/2018 11:08:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6945ΟΕΠΖ-2ΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλίων

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 18/10/2018 11:07:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΧ6ΖΟΕΠΖ-4ΘΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού
Ημ/νια: 18/10/2018 11:05:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΕ3ΩΟΕΠΖ-4ΜΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com