Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 768/2023 με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 768/2023 με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».
Ημ/νια: 30/11/2023 15:17:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΟΙΩΡΚ-ΤΟΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής Γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής Γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 30/11/2023 13:22:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94Ξ7ΩΡΚ-Ω86
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου στα Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας «ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.».

Θέμα: Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου στα Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας «ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.».
Ημ/νια: 30/11/2023 12:57:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΞΒΩΡΚ-4Β6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί παράτασης λήξης Χρηματικών καταλόγων, λόγω μη έγκαιρης αποστολής των ειδοποιητηρίων.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί παράτασης λήξης Χρηματικών καταλόγων, λόγω μη έγκαιρης αποστολής των ειδοποιητηρίων.
Ημ/νια: 30/11/2023 12:37:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΚΜΩΡΚ-0ΗΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 168 ΚΑΙ 169/2023 Δ.Σ 14ης ΚΑΙ 15ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 168 ΚΑΙ 169/2023 Δ.Σ 14ης ΚΑΙ 15ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023
Ημ/νια: 30/11/2023 11:50:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΠΘΩΡΚ-ΘΛ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2023 και υποβολή της, στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση»

Θέμα: «Περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2023 και υποβολή της, στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση»
Ημ/νια: 30/11/2023 10:40:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 625ΓΩΡΚ-ΗΙ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αριθμ 107/2023 απόφασης Ο.Ε».

Θέμα: «Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αριθμ 107/2023 απόφασης Ο.Ε».
Ημ/νια: 30/11/2023 10:19:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΧ3ΩΡΚ-64Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί υποβολής πρότασης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 96375/09.11.2023 Πρόσκλησης (Έκδοση: 2/0) με Κωδικό 7331 και Α/Α ΟΠΣ 7381 του Υπουργείου Εσωτερικών, για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρα στο Δήμο...

Θέμα: «Περί υποβολής πρότασης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 96375/09.11.2023 Πρόσκλησης (Έκδοση: 2/0) με Κωδικό 7331 και Α/Α ΟΠΣ 7381 του Υπουργείου Εσωτερικών, για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρα στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου»
Ημ/νια: 30/11/2023 10:16:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΩΠΩΡΚ-Π6Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 30/11/2023 10:04:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΕΕΩΡΚ-9ΛΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 21η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2023 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 21η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2023 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 30/11/2023 09:40:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 652ΕΩΡΚ-ΥΤΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 29/11/2023 11:39:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΨΖΩΡΚ-ΔΟ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΘΥΓ. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΘΥΓ. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 29/11/2023 08:37:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΙΓΩΡΚ-Β7Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την συντηρηση του ΚΗΥ 9285

Θέμα: για την συντηρηση του ΚΗΥ 9285
Ημ/νια: 29/11/2023 08:15:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Ω3ΩΡΚ-ΑΔ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια ανταλλακτικών γα την επισκευή του ΚΗΥ 9285

Θέμα: για την προμήθεια ανταλλακτικών γα την επισκευή του ΚΗΥ 9285
Ημ/νια: 29/11/2023 08:15:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Π1ΩΡΚ-Ψ1Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσςη λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το Αρθρο 32 παρ. γ (2) του Ν. 4412/2016

Θέμα: για την Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσςη λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το Αρθρο 32 παρ. γ (2) του Ν. 4412/2016
Ημ/νια: 29/11/2023 07:55:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ6ΩΩΡΚ-ΓΕΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 760/2023 με Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου στον τομέα καθαριότητας».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 760/2023 με Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου στον τομέα καθαριότητας».
Ημ/νια: 28/11/2023 11:41:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ26ΓΩΡΚ-3Ξ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 28/11/2023 11:18:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΝ0ΩΡΚ-ΘΧ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 28/11/2023 10:35:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΖΞΩΡΚ-ΚΓΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ
Ημ/νια: 28/11/2023 09:52:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΠΥΩΡΚ-ΞΨ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νια: 28/11/2023 09:07:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΞΒΩΡΚ-ΧΓΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com