Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 32ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: Πρόσκληση 32ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 09/12/2019 18:03:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Ρ4ΩΡΚ-3ΘΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 09/12/2019 11:31:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΟ1ΩΡΚ-ΜΒΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποιήσεως συμβάσεως σε ισχύ, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11678/06-11-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποιήσεως συμβάσεως σε ισχύ, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11678/06-11-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 09/12/2019 10:06:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΠΟΩΡΚ-ΒΕ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης με θέμα: «Έγκριση χορήγησης υποτροφιών έτους 2018,2019 εκ του Κ.Α.Δ. Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά», σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 492/7-11-2019 πρακτικό του Γυμνασίου – Λυκείου Τσαγκαράδας.

Θέμα: Λήψη απόφασης με θέμα: «Έγκριση χορήγησης υποτροφιών έτους 2018,2019 εκ του Κ.Α.Δ. Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά», σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 492/7-11-2019 πρακτικό του Γυμνασίου – Λυκείου Τσαγκαράδας.
Ημ/νια: 09/12/2019 08:54:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ55ΩΡΚ-ΦΕΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Δεκεμβρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Δεκεμβρίου 2019
Ημ/νια: 06/12/2019 14:34:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΛΘΩΡΚ-Δ42
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία "Αποχιονισμός Δημοτικών οδών, Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου" για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ,...

Θέμα: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία "Αποχιονισμός Δημοτικών οδών, Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου" για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , προϋπολογισμού 49.438,80€ (σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
Ημ/νια: 06/12/2019 14:25:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕ6ΦΩΡΚ-ΝΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».

Θέμα: «Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
Ημ/νια: 06/12/2019 14:23:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΓ1ΩΡΚ-ΖΨΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης προσχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»

Θέμα: «Περί έγκρισης προσχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»
Ημ/νια: 06/12/2019 14:11:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΣ1ΩΡΚ-ΧΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ
Ημ/νια: 06/12/2019 13:56:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΗ5ΩΡΚ-ΛΕΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019
Ημ/νια: 06/12/2019 13:17:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΞΟΩΡΚ-ΥΡ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση γέφυρας Αγ. Ιωάννη-Παπά Νερό" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση γέφυρας Αγ. Ιωάννη-Παπά Νερό" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 05/12/2019 13:50:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΖ6ΩΡΚ-ΞΙΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

Θέμα: Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 05/12/2019 13:40:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΗΕΩΡΚ-ΓΞΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

Θέμα: Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 05/12/2019 13:40:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ94ΠΩΡΚ-8ΛΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

Θέμα: Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 05/12/2019 13:40:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω10ΜΩΡΚ-ΨΘΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

Θέμα: Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 05/12/2019 13:27:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν9ΓΩΡΚ-ΦΓΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

Θέμα: Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 05/12/2019 13:08:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Χ5ΩΡΚ-02Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν επ΄ονόματι κ. Νικολάου Κουτσομανή , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11406/01-11-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν επ΄ονόματι κ. Νικολάου Κουτσομανή , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11406/01-11-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 05/12/2019 12:14:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΝΣΩΡΚ-ΜΟ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19»

Θέμα: « Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19»
Ημ/νια: 05/12/2019 11:44:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΗΩΩΡΚ-ΩΥ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια ελαστικών

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια ελαστικών
Ημ/νια: 05/12/2019 11:12:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΩΦΩΡΚ-ΦΨ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών(σκύρα οδοποιίας, 3Α Διαλογής και μπαζόπετρας) για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών(σκύρα οδοποιίας, 3Α Διαλογής και μπαζόπετρας) για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 05/12/2019 11:06:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω95ΑΩΡΚ-Ο0Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com