Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα για την εξόφληση τιμολογίου για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου και Η/Υ

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 10 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Ένταλμα για την εξόφληση τιμολογίου για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου και Η/Υ
Ημ/νια: 18/12/2018 12:37:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 69Π5ΟΕΠΖ-9ΘΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου και Η/Υ, συνολικού ποσού 700,00 €

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 10 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου και Η/Υ, συνολικού ποσού 700,00 €
Ημ/νια: 18/12/2018 12:20:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΨ8ΔΟΕΠΖ-122
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα εξόφλησης τιμολογίου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 10 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Ένταλμα εξόφλησης τιμολογίου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 18/12/2018 11:57:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΑΠ3ΟΕΠΖ-8Φ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα εξόφλησης λογαριασμού ΟΤΕ

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 10 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Ένταλμα εξόφλησης λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 18/12/2018 11:55:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΧΤΟΟΕΠΖ-6Λ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα εξόφλησης λογαριασμού ΔΕΗ

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 10 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Ένταλμα εξόφλησης λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 18/12/2018 11:54:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω48ΘΟΕΠΖ-0Τ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 522,50 €

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 10 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 522,50 €
Ημ/νια: 18/12/2018 11:19:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓΠΞΟΕΠΖ-ΞΥΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 108,00 €

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 10 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 108,00 €
Ημ/νια: 18/12/2018 11:17:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΒΕΥΟΕΠΖ-19Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η., συνολικού ποσού 285,00 €

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 10 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η., συνολικού ποσού 285,00 €
Ημ/νια: 18/12/2018 11:15:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΕΨΡΟΕΠΖ-4ΤΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόσπασμα πράξης υπ'αρ. 15/18-12-2018 για την έγκριση εξόφλησης δαπανών

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 10 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Απόσπασμα πράξης υπ'αρ. 15/18-12-2018 για την έγκριση εξόφλησης δαπανών
Ημ/νια: 18/12/2018 10:59:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Γ67ΟΕΠΖ-ΒΦ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2018

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2018
Ημ/νια: 18/12/2018 14:53:23
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4Φ9ΟΞΩΓ-ΞΡΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 69Β ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2018

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 69Β ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2018
Ημ/νια: 18/12/2018 14:48:18
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒ2ΤΟΞΩΓ-ΡΔΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων κτηνιατρικών υπηρεσιών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων κτηνιατρικών υπηρεσιών
Ημ/νια: 18/12/2018 18:53:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΚΠΩΡΚ-610
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας λοιπού εξοπλισμού

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας λοιπού εξοπλισμού
Ημ/νια: 18/12/2018 17:31:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω81ΥΩΡΚ-9ΛΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 31m κιγκλιδώματος παραδοσιακού τύπου για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Μουρεσίου.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 31m κιγκλιδώματος παραδοσιακού τύπου για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Μουρεσίου.
Ημ/νια: 18/12/2018 17:09:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ09ΩΡΚ-ΥΞΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2018 », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13924/04-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου...

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2018 », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13924/04-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 18/12/2018 16:40:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠ7ΧΩΡΚ-ΦΒΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας στους χώρους των αρχείων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13984/04-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας στους χώρους των αρχείων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13984/04-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 18/12/2018 16:23:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟΡΩΩΡΚ-ΝΩ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος του πόσιμου νερού των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς και Μουρεσίου του Δήμου», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13986/05-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος...

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος του πόσιμου νερού των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς και Μουρεσίου του Δήμου», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13986/05-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 18/12/2018 15:57:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΖΡΩΡΚ-Υ7Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Η/Υ», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13905/04-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Η/Υ», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13905/04-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 18/12/2018 15:34:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΚΦΩΡΚ-ΡΤΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες μεταφοράς υλικών ύδρευσης», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13987/05-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες μεταφοράς υλικών ύδρευσης», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13987/05-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 18/12/2018 15:06:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΠ8ΩΡΚ-ΧΦΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Η/Υ», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13675/27-11-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Η/Υ», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13675/27-11-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 18/12/2018 14:44:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ94ΩΡΚ-ΦΕ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com