Πρόγραμμα Διαύγεια

Εισήγηση για 5η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2020 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης

Θέμα: Εισήγηση για 5η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2020 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης
Ημ/νια: 04/08/2020 12:42:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ9ΚΩΡΚ-Φ71
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ( ΘΕΣΗ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΑΣΟΒΑ" "ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ" ΤΗΣ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ )

Θέμα: ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ( ΘΕΣΗ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΑΣΟΒΑ" "ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ" ΤΗΣ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ )
Ημ/νια: 03/08/2020 17:00:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΕΡΩΡΚ-41Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 15-11-2020 ΕΩΣ 30-06-2020, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 5580/11-6-2020

Θέμα: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 15-11-2020 ΕΩΣ 30-06-2020, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 5580/11-6-2020
Ημ/νια: 03/08/2020 12:19:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι34ΩΡΚ-ΚΘΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΧΟΡΕΥΤΟΥ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΧΟΡΕΥΤΟΥ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 03/08/2020 12:09:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΣΓΩΡΚ-ΩΛΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΟ (Τ.Κ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)

Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΟ (Τ.Κ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)
Ημ/νια: 03/08/2020 11:36:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ22ΩΡΚ-ΕΕ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΚ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΚ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
Ημ/νια: 03/08/2020 10:30:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΑΣΩΡΚ-ΡΩΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψη πρόσκλησης της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψη πρόσκλησης της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 03/08/2020 09:57:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 662ΩΩΡΚ-ΒΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 03/08/2020 08:53:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΥΦΩΡΚ-ΥΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 31/07/2020 13:38:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΡΨΩΡΚ-ΙΟΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προσδιορισμός και καταγραφή ξυλαποθέματος και στοιχείων διαχείρισης δάσους Τσαγκαράδας του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προσδιορισμός και καταγραφή ξυλαποθέματος και στοιχείων διαχείρισης δάσους Τσαγκαράδας του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 31/07/2020 13:33:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ06ΩΡΚ-Η41
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020
Ημ/νια: 31/07/2020 13:22:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΑΕΩΡΚ-Ρ5Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό επί αιτήματος της κας Πέτρου – Μαρίνη Ευλαμπίας περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές που προκλήθηκαν σε μάντρα περίφραξης κατά την διάρκεια εργασιών αποχιονισμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου»

Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό επί αιτήματος της κας Πέτρου – Μαρίνη Ευλαμπίας περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές που προκλήθηκαν σε μάντρα περίφραξης κατά την διάρκεια εργασιών αποχιονισμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου»
Ημ/νια: 31/07/2020 13:00:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΚΥΩΡΚ-ΓΓΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Ημ/νια: 31/07/2020 09:14:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΙΥΩΡΚ-ΒΨΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αποδέσμευση. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 31/07/2020 09:12:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΤ7ΩΡΚ-ΠΦ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αποδέσμευση. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 31/07/2020 09:12:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Β1ΩΡΚ-4ΘΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια γραφικής ύλης

Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 30/07/2020 09:57:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ463ΟΕΠΖ-Ι6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών

Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών
Ημ/νια: 30/07/2020 09:55:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ7ΡΒΟΕΠΖ-8Ε4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 30/07/2020 09:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΝΘΒΟΕΠΖ-Τ4Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 30/07/2020 09:51:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓΣΟΟΕΠΖ-ΔΓΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την απολύμανση της βιβλιοθήκης

Θέμα: Εντολή πληρωμής για την απολύμανση της βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 30/07/2020 09:49:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΟΒΥΟΕΠΖ-59Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com