Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπών ειδών καθαριότητας της Δ. Ε. Ζαγοράς.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπών ειδών καθαριότητας της Δ. Ε. Ζαγοράς.
Ημ/νια: 20/06/2018 14:08:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΖΧΩΡΚ-ΑΟ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων.
Ημ/νια: 20/06/2018 13:33:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΘΔΩΡΚ-Ε05
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 673/2018 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 673/2018 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 20/06/2018 12:52:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΟ0ΩΡΚ-151
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Μουρεσίου.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Μουρεσίου.
Ημ/νια: 20/06/2018 12:27:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω9Η1ΩΡΚ-9Ι6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων.
Ημ/νια: 20/06/2018 12:20:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ30ΩΡΚ-3ΧΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Μουρεσίου
Ημ/νια: 20/06/2018 11:42:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΞ9ΩΡΚ-Ω5Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας υλικών ύδρευσης (KA: 25-7131.07 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας υλικών ύδρευσης (KA: 25-7131.07 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 20/06/2018 11:05:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 75ΨΡΩΡΚ-Ζ02
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας καθισμάτων γραφείου της Δ. Ε. Ζαγοράς.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας καθισμάτων γραφείου της Δ. Ε. Ζαγοράς.
Ημ/νια: 20/06/2018 10:57:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ1ΘΩΡΚ-Χ6Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα: Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 19/06/2018 11:25:37
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν7ΘΟΞΩΓ-Β1Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΧΕΔΙΟ 6ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ 6ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 19/06/2018 12:49:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω837ΩΡΚ-Π4Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 661/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 661/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».
Ημ/νια: 19/06/2018 11:31:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΝΗΩΡΚ-741
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112
Ημ/νια: 19/06/2018 10:27:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΓ6ΩΡΚ-ΔΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112
Ημ/νια: 19/06/2018 10:27:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ86ΩΡΚ-ΛΜ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112
Ημ/νια: 19/06/2018 10:26:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΛ8ΩΡΚ-Χ3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112
Ημ/νια: 19/06/2018 10:26:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΛΑΩΡΚ-ΓΛ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112
Ημ/νια: 19/06/2018 10:25:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΚ7ΩΡΚ-1ΗΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112
Ημ/νια: 19/06/2018 10:25:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΨΒΩΡΚ-Π0Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/111

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/111
Ημ/νια: 19/06/2018 10:24:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΒΝΩΡΚ-4ΝΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112
Ημ/νια: 19/06/2018 10:24:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΨΝΩΡΚ-ΩΩΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29Β
Ημ/νια: 18/06/2018 11:20:25
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΛΙΟΞΩΓ-ΣΤΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com