Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 20/10/2017 13:53:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΒΑΩΡΚ-ΣΦΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3004 όχημα του ∆ήµου

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3004 όχημα του ∆ήµου
Ημ/νια: 20/10/2017 13:36:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ7ΧΩΡΚ-ΔΣΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 20/10/2017 13:15:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 788ΛΩΡΚ-ΗΙ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970 όχημα του ∆ήµου

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970 όχημα του ∆ήµου
Ημ/νια: 20/10/2017 12:50:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΙΜΟΩΡΚ-ΒΝΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

Θέμα: ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
Ημ/νια: 20/10/2017 12:31:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΔΗΖΩΡΚ-ΣΓΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α ΧΕΠ: Ζ/184,Ζ/185,Ζ/186,Ζ/187

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α ΧΕΠ: Ζ/184,Ζ/185,Ζ/186,Ζ/187
Ημ/νια: 20/10/2017 12:14:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ20ΩΡΚ-33Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α ΧΕΠ: Ζ/184,Ζ/185,Ζ/186,Ζ/187

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α ΧΕΠ: Ζ/184,Ζ/185,Ζ/186,Ζ/187
Ημ/νια: 20/10/2017 12:10:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΓΘΜΩΡΚ-6Χ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΒΟΧ 2483 όχημα του ∆ήµου

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΒΟΧ 2483 όχημα του ∆ήµου
Ημ/νια: 20/10/2017 12:10:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΔΓΩΡΚ-ΗΧΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α ΧΕΠ: Ζ/165,Ζ/166,Ζ/167,Ζ/168

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α ΧΕΠ: Ζ/165,Ζ/166,Ζ/167,Ζ/168
Ημ/νια: 20/10/2017 12:02:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΠΖΩΡΚ-ΠΝΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 20/10/2017 12:00:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΠΖΩΡΚ-0Ο8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ.

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ.
Ημ/νια: 19/10/2017 09:40:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΠΖΟΞΩΓ-ΧΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 19/10/2017 13:33:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΨΥΩΡΚ-39Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 19/10/2017 12:58:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΠΝΩΡΚ-Ξ8Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Ισολογισμού ΚΕΔΗΖΑΜ έτους 2016, σύμφωνα με την 14/2017 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Θέμα: Έγκριση Ισολογισμού ΚΕΔΗΖΑΜ έτους 2016, σύμφωνα με την 14/2017 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Ημ/νια: 19/10/2017 12:30:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΒΓΩΡΚ-ΓΗΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απρόβλεπτες ζημιές από θεομηνίες στο δίκτυο ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου

Θέμα: Απρόβλεπτες ζημιές από θεομηνίες στο δίκτυο ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου
Ημ/νια: 19/10/2017 12:28:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΤΩΩΡΚ-31Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

Θέμα: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
Ημ/νια: 19/10/2017 12:28:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ1ΝΩΡΚ-ΩΤΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

Θέμα: Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
Ημ/νια: 19/10/2017 12:27:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΨΥΩΡΚ-6Ο6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών

Θέμα: Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών
Ημ/νια: 19/10/2017 12:27:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΟΓΩΡΚ-ΚΣΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

Θέμα: Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
Ημ/νια: 19/10/2017 12:27:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν2ΖΩΡΚ-ΧΟΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

Θέμα: Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
Ημ/νια: 19/10/2017 12:27:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 739ΜΩΡΚ-ΣΨΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com