Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 13/12/2017 14:14:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΕΛΩΡΚ-9ΦΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης της Δ. Ε. Ζαγοράς.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης της Δ. Ε. Ζαγοράς.
Ημ/νια: 13/12/2017 13:21:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΣΧΩΡΚ-ΞΓΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 13/12/2017 12:48:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΤ9ΩΡΚ-Υ51
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 719/2017 με Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2881/2001 για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 719/2017 με Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2881/2001 για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων».
Ημ/νια: 13/12/2017 12:46:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 75ΓΛΩΡΚ-7ΙΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ημ/νια: 13/12/2017 12:38:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΣΟΩΡΚ-ΦΨΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης της Δ. Ε. Ζαγοράς

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης της Δ. Ε. Ζαγοράς
Ημ/νια: 13/12/2017 12:18:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω9ΥΖΩΡΚ-ΛΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 717/2017 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο της ‘FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd’ με θέμα: ‘‘Ο Νέος Νόμος (Ν.4440/2016) Ηλεκτρονικής Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων στη Δημόσια Διοίκηση & η...

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 717/2017 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο της ‘FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd’ με θέμα: ‘‘Ο Νέος Νόμος (Ν.4440/2016) Ηλεκτρονικής Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων στη Δημόσια Διοίκηση & η Εφαρμογή του από τον Ιανουάριο του 2018’’».
Ημ/νια: 13/12/2017 12:10:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΝΥΩΡΚ-ΒΛΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/228,Ζ/230,Ζ/229,Ζ/231

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/228,Ζ/230,Ζ/229,Ζ/231
Ημ/νια: 13/12/2017 11:55:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΗΒΨΩΡΚ-ΧΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/228,Ζ/229,Ζ/230,Ζ/231

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/228,Ζ/229,Ζ/230,Ζ/231
Ημ/νια: 13/12/2017 11:55:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΔΥΩΡΚ-ΙΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/228,Ζ/229,Ζ/230,Ζ/231

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/228,Ζ/229,Ζ/230,Ζ/231
Ημ/νια: 13/12/2017 11:54:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε44ΩΡΚ-Λ4Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια βιβλίων

Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 12/12/2017 11:48:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 615ΔΟΕΠΖ-ΠΓΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 12/12/2017 11:46:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω3Γ5ΟΕΠΖ-326
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας

Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας
Ημ/νια: 12/12/2017 11:43:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΒΟΡΟΕΠΖ-0ΨΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την παρακολούθηση του συναγερμού

Θέμα: Εντολή πληρωμής για την παρακολούθηση του συναγερμού
Ημ/νια: 12/12/2017 11:40:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΟΥΛΟΕΠΖ-9Ο1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 12/12/2017 11:08:55
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΓ2ΟΞΩΓ-3Ω4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 12/12/2017 13:46:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΚΓΡΩΡΚ-Τ3Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας λιπαντικών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας λιπαντικών
Ημ/νια: 12/12/2017 13:21:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΤΒΩΡΚ-ΓΦΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 12/12/2017 12:40:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΩ3ΩΡΚ-ΩΝΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης – αναλωσίμων Η/Υ για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Ζαγοράς

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης – αναλωσίμων Η/Υ για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Ζαγοράς
Ημ/νια: 12/12/2017 12:14:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΣΝΩΡΚ-7ΩΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας μ τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(αγροτικό δίκτυο Τ.Κ.Μουρεσίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας μ τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(αγροτικό δίκτυο Τ.Κ.Μουρεσίου)"
Ημ/νια: 12/12/2017 12:03:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 782ΕΩΡΚ-Ρ6Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com