Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 151/2020 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 151/2020 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 02/04/2020 13:59:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΛΡΩΡΚ-ΘΓ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6056

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6056
Ημ/νια: 02/04/2020 13:53:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΙΤΩΡΚ-ΚΥΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Αγίου Ιωάννη της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου , κατόπιν αιτήματος κ. Βόντζου Κων/ου , σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1925/05-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου...

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Αγίου Ιωάννη της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου , κατόπιν αιτήματος κ. Βόντζου Κων/ου , σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1925/05-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/04/2020 13:01:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΞΩΩΡΚ-3ΨΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)

Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)
Ημ/νια: 02/04/2020 12:33:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΑ5ΩΡΚ-ΘΞΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αρδευτικών αυλάκων)», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2395/13-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αρδευτικών αυλάκων)», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2395/13-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/04/2020 11:00:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ7ΤΩΡΚ-ΨΞ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Συλλογή και καταγραφή των υδροδυναμικών στοιχείων και μετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή της παραλίας Νταμούχαρης και του Αλιευτικού Καταφυγίου, μέσω της παρατήρησης. Επεξεργασία των...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Συλλογή και καταγραφή των υδροδυναμικών στοιχείων και μετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή της παραλίας Νταμούχαρης και του Αλιευτικού Καταφυγίου, μέσω της παρατήρησης. Επεξεργασία των δεδομένων, με αποτύπωσή τους σε ηλεκτρονική βάση. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, με δημιουργία φακέλου, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα στοιχεία, για την εύρεση βέλτιστης λύσης προστασία των ακτών και την εύρεση βέλτιστων τεχνικών λύσεων, αντιμετώπισης των κυματισμών, εγγεγραμμένη στο ΚΑ : 00-6117.01: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2384/13-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/04/2020 08:44:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΩ7ΩΡΚ-ΩΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Δ΄ Τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, σύμφωνα με την 36/2020 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:9Λ1ΖΩΡΚ-ΖΛΩ).

Θέμα: Έγκριση Δ΄ Τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, σύμφωνα με την 36/2020 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:9Λ1ΖΩΡΚ-ΖΛΩ).
Ημ/νια: 02/04/2020 08:17:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΖ4ΩΡΚ-ΘΟ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 02/04/2020 07:59:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΤ3ΩΡΚ-ΠΣΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 02/04/2020 07:58:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΩΚΩΡΚ-ΝΩΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 02/04/2020 07:52:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Υ3ΩΡΚ-ΤΤΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6624

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6624
Ημ/νια: 01/04/2020 09:25:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Λ8ΟΞΩΓ-Φ4Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6612

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6612
Ημ/νια: 01/04/2020 09:22:37
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΩ5ΟΞΩΓ-Τ1Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Μαρτίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Μαρτίου 2020
Ημ/νια: 01/04/2020 13:28:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε2ΞΩΡΚ-Ζ7Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/63

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/63
Ημ/νια: 01/04/2020 13:14:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΣ4ΩΡΚ-ΒΦΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/63

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/63
Ημ/νια: 01/04/2020 13:14:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΒΦΩΡΚ-ΕΦΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/63

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/63
Ημ/νια: 01/04/2020 13:14:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΒΘΩΡΚ-ΚΤΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/63

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/63
Ημ/νια: 01/04/2020 13:14:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΟΥΩΡΚ-9ΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου του Ν. Μαγνησίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( ΣΑΕ 055) - Εγγραφο ΥΠΕΣ με αριθ. Πρωτ. 91327/20.12.2

Θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου του Ν. Μαγνησίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( ΣΑΕ 055) - Εγγραφο ΥΠΕΣ με αριθ. Πρωτ. 91327/20.12.2
Ημ/νια: 01/04/2020 12:41:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΔΔΩΡΚ-ΦΣΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου του Ν. Μαγνησίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( ΣΑΕ 055) - Εγγραφο ΥΠΕΣ με αριθ. Πρωτ. 91327/20.12.2

Θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου του Ν. Μαγνησίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( ΣΑΕ 055) - Εγγραφο ΥΠΕΣ με αριθ. Πρωτ. 91327/20.12.2
Ημ/νια: 01/04/2020 12:35:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0Λ7ΩΡΚ-ΟΣ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου του Ν. Μαγνησίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( ΣΑΕ 055) - Εγγραφο ΥΠΕΣ με αριθ. Πρωτ. 91327/20.12.2

Θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου του Ν. Μαγνησίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( ΣΑΕ 055) - Εγγραφο ΥΠΕΣ με αριθ. Πρωτ. 91327/20.12.2
Ημ/νια: 01/04/2020 12:20:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΚΡΩΡΚ-ΡΡ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com