Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΟΔΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ 48/2017 ΑΠΟΦ ΤΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ 138/16 Ο.Ε

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΟΔΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ 48/2017 ΑΠΟΦ ΤΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ 138/16 Ο.Ε
Ημ/νια: 28/06/2017 13:16:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΣΜΩΡΚ-53Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Ημ/νια: 28/06/2017 12:00:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 71ΦΗΩΡΚ-Ξ0Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης των όρων Διακήρυξης και καθορισμού του Τεύχους Δημοπράτησης για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ κατά το έτος 2017»

Θέμα: Περί έγκρισης των όρων Διακήρυξης και καθορισμού του Τεύχους Δημοπράτησης για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ κατά το έτος 2017»
Ημ/νια: 28/06/2017 11:49:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΠΣΩΡΚ-ΚΙΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο ¨Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο ¨Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού"
Ημ/νια: 28/06/2017 11:48:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΤΟΩΡΚ-ΩΞΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121
Ημ/νια: 28/06/2017 11:32:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΚ2ΩΡΚ-2ΟΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121
Ημ/νια: 28/06/2017 11:31:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω802ΩΡΚ-Ι2Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121
Ημ/νια: 28/06/2017 11:30:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΦ6ΩΡΚ-ΟΑΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121
Ημ/νια: 28/06/2017 11:29:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΛ5ΩΡΚ-ΣΞΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121
Ημ/νια: 28/06/2017 11:28:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΑΑΩΡΚ-ΒΟΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121
Ημ/νια: 28/06/2017 11:11:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ7ΡΩΡΚ-ΥΔ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια φυτών συνολικού ποσού 316,40 ευρώ.

Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια φυτών συνολικού ποσού 316,40 ευρώ.
Ημ/νια: 27/06/2017 10:12:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 63ΓΞΟΕΠΖ-ΣΦΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 53Β.

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 53Β.
Ημ/νια: 27/06/2017 13:59:24
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Μ86ΟΞΩΓ-ΧΩΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απάφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου"

Θέμα: Απάφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου"
Ημ/νια: 27/06/2017 13:30:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6984ΩΡΚ-ΧΗΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118
Ημ/νια: 27/06/2017 11:23:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΑ2ΩΡΚ-8ΛΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118
Ημ/νια: 27/06/2017 11:22:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΓΝΖΩΡΚ-26Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118
Ημ/νια: 27/06/2017 11:21:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΕ4ΩΡΚ-8ΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118
Ημ/νια: 27/06/2017 11:20:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΚΤ0ΩΡΚ-2ΡΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118
Ημ/νια: 27/06/2017 11:20:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΖΜΩΡΚ-1Γ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ & ΓΕΩΦΑΣΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ & ΓΕΩΦΑΣΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 27/06/2017 11:19:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6073ΩΡΚ-Χ2Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118
Ημ/νια: 27/06/2017 11:19:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΤΛΞΩΡΚ-Τ4Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com