Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», έως 13.05.2024, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 12077/06-12-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», έως 13.05.2024, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 12077/06-12-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 24/07/2024 23:17:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63Γ1ΩΡΚ-ΧΩΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης με θέμα «Σύσταση επιτροπής/επιτροπών άρθρου 30 ν. 5056/23 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών.

Θέμα: Λήψη απόφασης με θέμα «Σύσταση επιτροπής/επιτροπών άρθρου 30 ν. 5056/23 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών.
Ημ/νια: 24/07/2024 14:14:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Φ9ΤΩΡΚ-ΑΜΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ
Ημ/νια: 24/07/2024 12:52:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΙΓΩΡΚ-8ΧΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/04/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/04/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2024
Ημ/νια: 24/07/2024 12:39:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΘΔΩΡΚ-Ψ2Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί « Υποβολής αιτήματος 3ης παράτασης για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ» και έγκριση του ΑΠΕ», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί « Υποβολής αιτήματος 3ης παράτασης για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ» και έγκριση του ΑΠΕ», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 24/07/2024 12:27:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΧΡΩΡΚ-ΛΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ημ/νια: 24/07/2024 12:21:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 622ΣΩΡΚ-ΦΗΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ημ/νια: 24/07/2024 11:58:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΖΖΩΡΚ-ΒΛΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την πραγματοποίηση της δαπάνης «Προμήθεια Τηλεματικών Συσκευών Οχημάτων», για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.

Θέμα: για την πραγματοποίηση της δαπάνης «Προμήθεια Τηλεματικών Συσκευών Οχημάτων», για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.
Ημ/νια: 24/07/2024 11:41:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΕΦΩΡΚ-9ΗΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 24/07/2024 10:44:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΩ5ΩΡΚ-ΩΜΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ DANIEL

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ DANIEL
Ημ/νια: 23/07/2024 14:36:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9820ΩΡΚ-4ΣΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση 15η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Θέμα: Αναμόρφωση 15η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Ημ/νια: 23/07/2024 13:36:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΞΗΩΡΚ-ΝΥ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»
Ημ/νια: 23/07/2024 13:06:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ5ΥΩΡΚ-Φ6Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση 14η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Θέμα: Αναμόρφωση 14η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Ημ/νια: 23/07/2024 12:40:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6952ΩΡΚ-34Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
Ημ/νια: 23/07/2024 12:29:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΧΖΩΡΚ-3ΒΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 23/07/2024 12:26:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΧ6ΩΡΚ-Δ3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ "

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ "
Ημ/νια: 23/07/2024 12:13:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΙ6ΩΡΚ-ΛΟ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Ημ/νια: 23/07/2024 11:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ3ΞΩΡΚ-Β8Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης : Α. Της αριθμ. 2223/27.02.2024 μελέτης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου με τίτλο: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»»...

Θέμα: «Περί έγκρισης : Α. Της αριθμ. 2223/27.02.2024 μελέτης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου με τίτλο: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»» Β. Της προσφυγής στη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης (Αρ. 118 Ν.4412/2016) Γ. Των όρων της πρόσκλησης. Δ. Του καθορισμού των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» Ε. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών».
Ημ/νια: 23/07/2024 11:12:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔ8ΩΩΡΚ-Υ4Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση 13η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Θέμα: Αναμόρφωση 13η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Ημ/νια: 23/07/2024 11:12:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΓ2ΩΡΚ-ΗΚ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 19/07/2024 14:20:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΗ7ΩΡΚ-ΛΓΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com