Πρόγραμμα Διαύγεια

«TΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018»

Θέμα: «TΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018»
Ημ/νια: 11/06/2021 12:13:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΤΓΩΡΚ-Μ2Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 11/06/2021 12:00:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ30ΦΩΡΚ-ΒΦΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ( αποκατάσταση δρόμου Χορευτου - Ανάληψης )"...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ( αποκατάσταση δρόμου Χορευτου - Ανάληψης )" Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 11/06/2021 11:51:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΧΤΩΡΚ-6Χ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 3η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 3η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 11/06/2021 11:43:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΞΚΩΡΚ-0ΜΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ημ/νια: 11/06/2021 11:34:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΗΞΩΡΚ-Δ3Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2021

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2021
Ημ/νια: 10/06/2021 10:20:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΥΧΜΟΕΠΖ-Α60
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 15ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 15ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 09/06/2021 21:05:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΤ6ΩΡΚ-ΜΙΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)
Ημ/νια: 09/06/2021 13:15:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6126ΩΡΚ-ΦΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/61

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/61
Ημ/νια: 09/06/2021 12:19:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Η7ΩΡΚ-89Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/61

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/61
Ημ/νια: 09/06/2021 12:19:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΠΚΩΡΚ-ΚΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/61

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/61
Ημ/νια: 09/06/2021 12:19:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΤ8ΩΡΚ-ΔΙΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/61

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/61
Ημ/νια: 09/06/2021 12:19:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ5ΓΩΡΚ-ΟΓ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 09/06/2021 12:19:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΠΖΩΡΚ-Λ7Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ GREEN (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ GREEN (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 09/06/2021 12:19:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΗ0ΩΡΚ-ΦΥ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5436/24-05-2021 αιτήσεως κ. Αφέντου Δημήτριου, σχετικά με παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία οικισμού Χορευτό.

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5436/24-05-2021 αιτήσεως κ. Αφέντου Δημήτριου, σχετικά με παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία οικισμού Χορευτό.
Ημ/νια: 08/06/2021 13:21:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΦΔΩΡΚ-ΔΑΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»

Θέμα: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»
Ημ/νια: 08/06/2021 12:05:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΡ1ΩΡΚ-2ΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 252/2021 με Θέμα: «Τροποποίηση εκ νέου της υπ’αριθμ.705/12029/19-11-2020 απόφασης Δημάρχου ως προς τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων του Δήμου κ. Μπόλη Ιωάννη και κ. Οικονόμου Γεώργιου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 252/2021 με Θέμα: «Τροποποίηση εκ νέου της υπ’αριθμ.705/12029/19-11-2020 απόφασης Δημάρχου ως προς τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων του Δήμου κ. Μπόλη Ιωάννη και κ. Οικονόμου Γεώργιου».
Ημ/νια: 08/06/2021 11:08:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΒΥΩΡΚ-Χ0Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης καταστήματος στην Κοινότητα Κισσού κατόπιν αιτήματος της κας Ζαβάκου - Μαρκασιάν Κωνσταντίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4586/28-04-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης καταστήματος στην Κοινότητα Κισσού κατόπιν αιτήματος της κας Ζαβάκου - Μαρκασιάν Κωνσταντίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4586/28-04-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 08/06/2021 10:56:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΕΣΩΡΚ-ΙΘ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
Ημ/νια: 08/06/2021 09:25:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΖΕΩΡΚ-ΝΝΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών

Θέμα: Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών
Ημ/νια: 08/06/2021 08:39:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΕ2ΩΡΚ-8Υ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com