Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 52 λεπτά

για την δαπανη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου στην Δημοτική Ενότητα Μουρεσίου

Παρ, 01/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την δαπανη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου στην Δημοτική Ενότητα Μουρεσίου
Ημ/νια: 29/02/2024 13:41:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΓ0ΛΩΡΚ-73Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσληψης δύο (2) Επιστημονικών Συνεργατών βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

Παρ, 01/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσληψης δύο (2) Επιστημονικών Συνεργατών βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.
Ημ/νια: 29/02/2024 12:38:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΒΘΩΡΚ-0ΥΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2024, κατόπιν της 1ης αναμόρφωσης, σύμφωνα με την 11/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:ΨΘΙΔΩΡΚ-3Ρ2).

Παρ, 01/03/2024 - 03:15
Θέμα: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2024, κατόπιν της 1ης αναμόρφωσης, σύμφωνα με την 11/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:ΨΘΙΔΩΡΚ-3Ρ2).
Ημ/νια: 29/02/2024 12:38:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΞΩΩΡΚ-ΤΛΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL)

Παρ, 01/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL)
Ημ/νια: 29/02/2024 12:32:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΥΠΩΡΚ-ΧΛΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την δαπάνη προμήθειας ειδών γραφείου-Αναλώσιμα Η/Υ για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Παρ, 01/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την δαπάνη προμήθειας ειδών γραφείου-Αναλώσιμα Η/Υ για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 29/02/2024 12:03:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΓΘΩΡΚ-8Ω6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού

Παρ, 01/03/2024 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση ποσού
Ημ/νια: 29/02/2024 11:58:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΔΙΩΡΚ-15Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANILEL)

Παρ, 01/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANILEL)
Ημ/νια: 29/02/2024 11:37:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Η9ΑΩΡΚ-ΩΜ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση 2η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, σύμφωνα με την 17/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:9Ο5ΥΩΡΚ-ΘΥΜ).

Παρ, 01/03/2024 - 03:15
Θέμα: Αναμόρφωση 2η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, σύμφωνα με την 17/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:9Ο5ΥΩΡΚ-ΘΥΜ).
Ημ/νια: 29/02/2024 10:18:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΛΓΩΡΚ-ΕΤ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

Πέμ, 29/02/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
Ημ/νια: 28/02/2024 14:25:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΨΚΩΡΚ-ΗΗΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 92/2024 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών».

Πέμ, 29/02/2024 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 92/2024 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών».
Ημ/νια: 28/02/2024 12:37:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΩΣΩΡΚ-Α25
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πέμ, 29/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 28/02/2024 11:53:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΘΝΩΡΚ-540
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Πέμ, 29/02/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 28/02/2024 11:44:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7Α7ΩΡΚ-8ΤΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.Ε. Μουρεσίου

Πέμ, 29/02/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.Ε. Μουρεσίου
Ημ/νια: 28/02/2024 11:37:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΕ5ΩΡΚ-Ζ5Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.Ε. Ζαγοράς

Πέμ, 29/02/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.Ε. Ζαγοράς
Ημ/νια: 28/02/2024 11:31:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΠΕΩΡΚ-ΦΑ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την πραγματοποίηση της δαπάνης «Προμήθεια Γραφικής Ύλης»

Πέμ, 29/02/2024 - 03:15
Θέμα: για την πραγματοποίηση της δαπάνης «Προμήθεια Γραφικής Ύλης»
Ημ/νια: 28/02/2024 11:16:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΔΡΩΡΚ-ΧΘΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την πραγματοποίηση της δαπάνης «Προμήθεια Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

Πέμ, 29/02/2024 - 03:15
Θέμα: για την πραγματοποίηση της δαπάνης «Προμήθεια Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
Ημ/νια: 28/02/2024 11:16:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Α8ΕΩΡΚ-ΕΞΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους αγωνιζόμενους αγρότες, κατόπιν προτάσεως του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας.

Πέμ, 29/02/2024 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους αγωνιζόμενους αγρότες, κατόπιν προτάσεως του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας.
Ημ/νια: 28/02/2024 11:02:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ22ΞΩΡΚ-59Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός Μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

Πέμ, 29/02/2024 - 03:15
Θέμα: Ορισμός Μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
Ημ/νια: 28/02/2024 09:44:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΤΘΩΡΚ-ΣΒ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com