Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 13 ώρες 6 λεπτά

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. Μουρεσίου», έως την 11.05.2022

πριν από 13 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. Μουρεσίου», έως την 11.05.2022
Ημ/νια: 17/01/2022 13:16:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β4ΚΩΡΚ-5ΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

πριν από 13 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 17/01/2022 11:39:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ3ΟΩΡΚ-ΩΟΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης

πριν από 13 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 17/01/2022 11:20:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ6ΞΩΡΚ-0ΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης υπεργολαβίας, για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ , ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΚΑΙ...

πριν από 13 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: «Περί έγκρισης υπεργολαβίας, για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ , ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΗ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ)»
Ημ/νια: 17/01/2022 11:02:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ69ΩΡΚ-ΓΦΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης

πριν από 13 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης
Ημ/νια: 17/01/2022 09:34:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ4ΨΩΡΚ-Λ3Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12508/22.12.2021 μελέτης υπηρεσίας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 29.760,00€ (συμπεριλαβανομένου ΦΠΑ 24%)

Σάβ, 15/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12508/22.12.2021 μελέτης υπηρεσίας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 29.760,00€ (συμπεριλαβανομένου ΦΠΑ 24%)
Ημ/νια: 14/01/2022 10:31:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΚΨΩΡΚ-Λ7Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΤ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’».

Σάβ, 15/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΤ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’».
Ημ/νια: 14/01/2022 09:54:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΘ0ΩΡΚ-ΓΨ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο σχολείων στις 13.01.2022

Παρ, 14/01/2022 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο σχολείων στις 13.01.2022
Ημ/νια: 13/01/2022 13:07:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ2ΕΩΡΚ-ΚΑΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ»

Παρ, 14/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ»
Ημ/νια: 13/01/2022 12:12:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΙΑΩΡΚ-ΝΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί παράτασης συμβστικού αντικειμένου του έργου: ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’»

Παρ, 14/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Περί παράτασης συμβστικού αντικειμένου του έργου: ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’»
Ημ/νια: 13/01/2022 11:48:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΩΞΩΡΚ-ΜΞΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή και κατανομή 1ης έως και 12ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2021»

Παρ, 14/01/2022 - 03:15
Θέμα: Αποδοχή και κατανομή 1ης έως και 12ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2021»
Ημ/νια: 13/01/2022 11:10:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΜΒΩΡΚ-Ν3Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Έργα οδοποιίας Δ.Ε. Μουρεσίου"»

Παρ, 14/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Έργα οδοποιίας Δ.Ε. Μουρεσίου"»
Ημ/νια: 13/01/2022 10:56:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΣΛΩΡΚ-ΒΕΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Εσωτερική οδοποιία Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου"».

Παρ, 14/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Εσωτερική οδοποιία Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου"».
Ημ/νια: 13/01/2022 10:31:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΟΗΩΡΚ-ΝΡ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Επείγουσες εργασίες ασφαλτόστρωσης για την αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας του Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα».

Παρ, 14/01/2022 - 03:15
Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Επείγουσες εργασίες ασφαλτόστρωσης για την αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας του Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα».
Ημ/νια: 13/01/2022 09:37:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΦ4ΩΡΚ-ΩΜΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρψου για ορισμό αρμοδίου Τμήματος για υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) των έργων α) «Προμήθεια υλικών για το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Θέση “Κοτρώνι – Άθωνας”» και β) «Προμήθεια υλικών για το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5...

Πέμ, 13/01/2022 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρψου για ορισμό αρμοδίου Τμήματος για υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) των έργων α) «Προμήθεια υλικών για το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Θέση “Κοτρώνι – Άθωνας”» και β) «Προμήθεια υλικών για το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Θέση “Σκουπιδότοπος”», που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από το Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου
Ημ/νια: 12/01/2022 14:16:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν2ΛΩΡΚ-8ΞΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Πέμ, 13/01/2022 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 12/01/2022 12:35:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ2ΗΩΡΚ-ΙΝΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ VOLTERRA (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Πέμ, 13/01/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ VOLTERRA (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/01/2022 12:35:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΩΙΩΡΚ-4ΕΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Πέμ, 13/01/2022 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 12/01/2022 12:35:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ8ΞΩΡΚ-ΔΟΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Πέμ, 13/01/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/01/2022 12:34:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΞΑΩΡΚ-ΑΟ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Πέμ, 13/01/2022 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 12/01/2022 12:34:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΦ2ΩΡΚ-ΞΤ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com