Συλλέκτης ροής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 11/04/2024 14:11:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΔ5ΩΡΚ-ΤΒΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ην προμήθεια τροφίμων του βρεφονηπιακού σταθμού της Δ.Ε. Ζαγοράς.

Θέμα: ην προμήθεια τροφίμων του βρεφονηπιακού σταθμού της Δ.Ε. Ζαγοράς.
Ημ/νια: 11/04/2024 14:09:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΩΤΩΡΚ-8Α7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ2024
Ημ/νια: 11/04/2024 14:03:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 98Π3ΩΡΚ-ΩΑΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, της Δ.Ε. Μουρεσίου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2708/12-03-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, της Δ.Ε. Μουρεσίου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2708/12-03-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 11/04/2024 13:58:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ6ΛΕΩΡΚ-ΖΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 11/04/2024 13:53:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΣΦΩΡΚ-ΕΦΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΖΑΜ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΖΑΜ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ2024
Ημ/νια: 11/04/2024 13:42:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΜ9ΩΡΚ-Ε7Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 11/04/2024 13:31:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΞΘΩΡΚ-ΚΞΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 11/04/2024 13:21:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ18ΩΡΚ-ΓΘΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 155545

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 155545
Ημ/νια: 11/04/2024 13:10:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΦ9ΩΡΚ-Ρ03
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 11/04/2024 13:09:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΜΛΩΡΚ-32Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΖΗΣΗ ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ.

Θέμα: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΖΗΣΗ ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ.
Ημ/νια: 10/04/2024 14:04:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΕΑΩΡΚ-8Α0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί : α) ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024» με αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 346559 και β) επανάληψης της αναφερόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας με τροποποίηση των όρων διακήρυξης και...

Θέμα: «Περί : α) ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024» με αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 346559 και β) επανάληψης της αναφερόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας με τροποποίηση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης».
Ημ/νια: 10/04/2024 13:47:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΛ43ΩΡΚ-ΨΚΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκριση μελέτης: «i-Eastpelion– Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» προϋπολογισμού 66.547,08 €...

Θέμα: «Περί έγκριση μελέτης: «i-Eastpelion– Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» προϋπολογισμού 66.547,08 € συμπ. Φ.Π.Α., β) καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Ημ/νια: 10/04/2024 13:10:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΔ7ΩΡΚ-ΟΧΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε 10/24

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε 10/24
Ημ/νια: 10/04/2024 13:03:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΘΜΩΡΚ-Σ4Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 10/04/2024 12:36:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΧΒΜΩΡΚ-Λ59
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 10/04/2024 11:47:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΤΟΩΡΚ-Φ60
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 10/04/2024 11:27:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 952ΗΩΡΚ-1Β5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 10/04/2024 10:57:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΖΘΩΡΚ-ΘΟΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ
Ημ/νια: 10/04/2024 10:43:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ2ΦΩΡΚ-Λ6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 10ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 10ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 09/04/2024 20:53:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ5ΧΩΡΚ-ΜΔ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com