Συλλέκτης ροής

«Εισήγηση για 2η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2022 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 2η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2022 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 27/05/2022 13:36:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6443ΩΡΚ-ΜΗΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί παράτασης Συμβατικού αντικειμένου του έργου "ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ , ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ...

Θέμα: «Περί παράτασης Συμβατικού αντικειμένου του έργου "ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ , ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)" έως 30.06.2022»
Ημ/νια: 27/05/2022 13:20:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΘΥΩΡΚ-2ΨΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 27/05/2022 12:33:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΗΓΩΡΚ-Ι0Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ταχυδρομικά τέλη

Θέμα: Ταχυδρομικά τέλη
Ημ/νια: 27/05/2022 12:15:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΜΙΩΡΚ-3ΥΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "" Παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο WWW.E-DIMOS.GR (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "" Παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο WWW.E-DIMOS.GR (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)"
Ημ/νια: 27/05/2022 11:30:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 645ΔΩΡΚ-ΖΒ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ
Ημ/νια: 27/05/2022 10:28:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΘΦΩΡΚ-ΡΘΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/1,Β/2,Β/24,Β/15,Β/27,Β/8,Β/9,Β/10,Β/12,Β/18,Β/26,Β/14,Β/45,Β/19,Β/13,Β/31,Β/33,Β/34,Β/35

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/1,Β/2,Β/24,Β/15,Β/27,Β/8,Β/9,Β/10,Β/12,Β/18,Β/26,Β/14,Β/45,Β/19,Β/13,Β/31,Β/33,Β/34,Β/35
Ημ/νια: 27/05/2022 10:25:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΒΩΩΡΚ-1ΚΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης Δημοτικού ελαιοπεριβόλου της Τ.Κ. Μούρεσι στη θέση ‘ΣΕΡΑΙΝΗ’ σύμφωνα με την ΑΔΣ 56/2022»

Θέμα: «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης Δημοτικού ελαιοπεριβόλου της Τ.Κ. Μούρεσι στη θέση ‘ΣΕΡΑΙΝΗ’ σύμφωνα με την ΑΔΣ 56/2022»
Ημ/νια: 27/05/2022 09:49:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΚΦΩΡΚ-3ΨΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ
Ημ/νια: 27/05/2022 08:55:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΛΣΩΡΚ-Μ5Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 17ης ΔΟΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ 17ης ΔΟΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 26/05/2022 14:33:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΥΖΩΡΚ-2ΩΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 26/05/2022 14:04:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΖΠΩΡΚ-61Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί πρόσληψης Υδρονομέων Άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2022 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».

Θέμα: «Περί πρόσληψης Υδρονομέων Άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2022 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 26/05/2022 12:40:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΣΤΩΡΚ-ΚΜ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9419

Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9419
Ημ/νια: 26/05/2022 12:35:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΠΝΩΡΚ-569
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 26/05/2022 12:10:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90ΒΦΩΡΚ-ΝΡΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο αγροτικό δίκτυο της Δ.Ε.Μουρεσίου", με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο αγροτικό δίκτυο της Δ.Ε.Μουρεσίου", με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 26/05/2022 11:36:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΣΞΩΡΚ-ΓΙΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ)
Ημ/νια: 26/05/2022 11:32:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΦ0ΩΡΚ-1ΨΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 26/05/2022 11:19:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΦΩΩΡΚ-7ΝΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2022 , του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.

Θέμα: Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2022 , του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.
Ημ/νια: 26/05/2022 08:13:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΠΞΩΡΚ-Χ1Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24Β
Ημ/νια: 25/05/2022 14:23:15
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΞΡΟΞΩΓ-ΜΔΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23Β
Ημ/νια: 25/05/2022 14:19:25
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ3ΥΟΞΩΓ-ΩΟΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com