Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 8 ώρες 20 λεπτά

αποδέσμευση ποσύ συμφωνα με την υπ. αριθμ. 64/2024 Απόφαση Δημοτικης Επιτροπής

Τετ, 05/06/2024 - 03:15
Θέμα: αποδέσμευση ποσύ συμφωνα με την υπ. αριθμ. 64/2024 Απόφαση Δημοτικης Επιτροπής
Ημ/νια: 04/06/2024 14:37:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΣΖ1ΩΡΚ-ΧΜΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με Θέμα: «Ορισμός υπεύθυνων υπαλλήλων (διαπιστευμένων αγγελιοφόρων) για τη συγκέντρωση και μεταφορά των αποτελεσμάτων των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που...

Τετ, 05/06/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με Θέμα: «Ορισμός υπεύθυνων υπαλλήλων (διαπιστευμένων αγγελιοφόρων) για τη συγκέντρωση και μεταφορά των αποτελεσμάτων των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα».
Ημ/νια: 04/06/2024 14:28:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ4ΙΩΡΚ-Ρ6Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τετ, 05/06/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 04/06/2024 14:05:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΓΘΩΡΚ-3ΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού

Τρί, 04/06/2024 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση ποσού
Ημ/νια: 03/06/2024 13:27:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΙΠΩΡΚ-ΑΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 10η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2024 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Τρί, 04/06/2024 - 03:15
Θέμα: «Εισήγηση για 10η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2024 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 03/06/2024 11:32:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΩΓΩΡΚ-ΚΟΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 291/2024 με Θέμα: «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2024 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».

Τρί, 04/06/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 291/2024 με Θέμα: «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2024 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 03/06/2024 10:04:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ3ΕΩΡΚ-ΑΥ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την μεταφορά ταμειακού υπόλοιπου και κλείσιμο Λογαριασμών της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου με την επωνυμία: ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥΤ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ‘ και διακριτικό τίτλο: ‘ΚΕ.ΔΗ.ΖΑΜ’».

Τρί, 04/06/2024 - 03:15
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την μεταφορά ταμειακού υπόλοιπου και κλείσιμο Λογαριασμών της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου με την επωνυμία: ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥΤ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ‘ και διακριτικό τίτλο: ‘ΚΕ.ΔΗ.ΖΑΜ’».
Ημ/νια: 03/06/2024 09:09:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΛΜΩΡΚ-ΘΤΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί πρόσληψης υδρονομέων Άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2024 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».

Τρί, 04/06/2024 - 03:15
Θέμα: «Περί πρόσληψης υδρονομέων Άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2024 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 03/06/2024 07:52:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΦΓΩΡΚ-ΤΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα: α) με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, ...

Σάβ, 01/06/2024 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα: α) με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (DANIEL – ELIAS) ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Αγ. Ιωάννη και Χορευτού»
Ημ/νια: 31/05/2024 23:23:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ0ΧΟΩΡΚ-Υ0Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Σάβ, 01/06/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 31/05/2024 15:18:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ2ΖΠΩΡΚ-Ξ5Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)

Σάβ, 01/06/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
Ημ/νια: 31/05/2024 12:41:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΤΦΩΡΚ-Β2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΗΛΙΟΥ)

Σάβ, 01/06/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΗΛΙΟΥ)
Ημ/νια: 31/05/2024 11:11:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΔ9ΩΡΚ-Ξ3Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε 63/2024

Σάβ, 01/06/2024 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε 63/2024
Ημ/νια: 31/05/2024 10:53:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ5ΑΩΡΚ-238
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε 63/2024

Σάβ, 01/06/2024 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε 63/2024
Ημ/νια: 31/05/2024 10:46:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΛΖΩΡΚ-ΙΞΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί: α. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρθρ. 32γ), για την δαπάνη με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες (DANIEL - ELIAS) στο οδικό δίκτυο των οικισμών Αγ. Ιωάννη και Χορευτού» εγγεγραμμένη...

Σάβ, 01/06/2024 - 03:15
Θέμα: «Περί: α. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρθρ. 32γ), για την δαπάνη με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες (DANIEL - ELIAS) στο οδικό δίκτυο των οικισμών Αγ. Ιωάννη και Χορευτού» εγγεγραμμένη στον ΚΑ 30-7333.53 με ποσό 500.000,00€ β. Έγκριση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 4801/20.05.2024 μελέτης γ. Έγκριση όρων σχεδίου πρόσκλησης με διαπραγμάτευση δ. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών».
Ημ/νια: 30/05/2024 17:48:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΥΘΩΡΚ-Κ6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Σάβ, 01/06/2024 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 30/05/2024 15:24:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Ω5ΩΡΚ-Α6Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (DANIEL - ELIAS) ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΟΥ»

Σάβ, 01/06/2024 - 03:15
Θέμα: για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (DANIEL - ELIAS) ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΟΥ»
Ημ/νια: 30/05/2024 15:16:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΛΒΩΡΚ-ΣΩ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

¨Εξοδα συντήρησης περιουσίας - φόρων Νανοπούλειου ΚΑΔ

Σάβ, 01/06/2024 - 03:15
Θέμα: ¨Εξοδα συντήρησης περιουσίας - φόρων Νανοπούλειου ΚΑΔ
Ημ/νια: 30/05/2024 14:50:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ1ΑΩΡΚ-Χ0Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια μελανιών για την καλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δ Ζαγοράς Μουρεσίου

Τετ, 29/05/2024 - 03:15
Θέμα: για την προμήθεια μελανιών για την καλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δ Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 28/05/2024 14:03:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Η1ΒΩΡΚ-55Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί: α. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρθρ. 32γ), για την δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου» εγγεγραμμένη στον ΚΑ 25-6694.15 με ποσό 200.000,00€ ....

Τετ, 29/05/2024 - 03:15
Θέμα: «Περί: α. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρθρ. 32γ), για την δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου» εγγεγραμμένη στον ΚΑ 25-6694.15 με ποσό 200.000,00€ . β. Έγκριση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 4951/23.05.2024μελέτης γ. Έγκριση όρων σχεδίου πρόσκλησης με διαπραγμάτευση δ. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών».
Ημ/νια: 28/05/2024 13:42:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Β3ΖΩΡΚ-Α91
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com