Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 21 λεπτά

«Πρόσκληση 24ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 24ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 21/09/2021 09:17:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΞΩΩΡΚ-Γ9Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Τρί, 21/09/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 20/09/2021 12:48:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ5ΦΩΡΚ-ΨΝΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Τρί, 21/09/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 20/09/2021 12:47:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 948ΩΩΡΚ-ΙΝ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μέσα Προστασίας Προσωπικού για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου CONID-19

Τρί, 21/09/2021 - 03:15
Θέμα: Μέσα Προστασίας Προσωπικού για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου CONID-19
Ημ/νια: 20/09/2021 12:28:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΔΡΩΡΚ-ΤΤΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί συγκρότησης επιτροπής δημοπράτησης του διαγωνισμού με τίτλο έργου: «iEastPelion-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοράς...

Τρί, 21/09/2021 - 03:15
Θέμα: Περί συγκρότησης επιτροπής δημοπράτησης του διαγωνισμού με τίτλο έργου: «iEastPelion-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011478843».
Ημ/νια: 20/09/2021 12:18:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΣΑΩΡΚ-ΑΦΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΚΑΠ 2021)

Τρί, 21/09/2021 - 03:15
Θέμα: Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΚΑΠ 2021)
Ημ/νια: 20/09/2021 11:46:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2Ρ4ΩΡΚ-2ΘΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα(φρεάτια υδρομέτρων)", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Τρί, 21/09/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα(φρεάτια υδρομέτρων)", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 20/09/2021 10:26:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΔΛΩΡΚ-ΑΤΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «iEastPelion-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την προβολή των Τοπικών Φυσικών και...

Τρί, 21/09/2021 - 03:15
Θέμα: «Λήψη απόφασης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «iEastPelion-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου» προϋπολογισμού 68.138,00€ συμπ. Φ.Π.Α. με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011478843
Ημ/νια: 20/09/2021 09:52:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΝΓΩΡΚ-Η0Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση διενέργειας απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ" μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 36 όπως τροποποιείται με το αρθ. 4 Ν. 4782/21 ...

Σάβ, 18/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση διενέργειας απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ" μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 36 όπως τροποποιείται με το αρθ. 4 Ν. 4782/21 (με έναρξη εφαρμογής την 01/09/2021 - αρθ. 142 παρ. 1 περιπτ. α και δ Ν. 4782/21) , β) Καθορισμός των όρων της πρόσκλησης, της απευθείας ανάθεσης του ανωτέρω έργου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έγκριση της συνταχθείσας μελέτης και ορισμός αρμόδιου υπαλλήλου/ων ελέγχου των προσφορών, γ) ορισμός των οικονομικών φορέων στους οποίους θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.
Ημ/νια: 17/09/2021 13:13:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Ν4ΩΡΚ-5ΦΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σάβ, 18/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2021 12:23:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΥΗΩΡΚ-Χ3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή αύλειου χώρου ενιαίου δημοτικού σχολείου Δ.Ε. Ζαγοράς»

Σάβ, 18/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή αύλειου χώρου ενιαίου δημοτικού σχολείου Δ.Ε. Ζαγοράς»
Ημ/νια: 17/09/2021 12:05:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ0ΥΩΡΚ-Δ05
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Σάβ, 18/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2021 11:56:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΜ4ΩΡΚ-ΒΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ

Σάβ, 18/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2021 11:43:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 605ΛΩΡΚ-ΞΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σάβ, 18/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2021 11:25:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΓΦΩΡΚ-5Ι8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σάβ, 18/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2021 10:55:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ4ΤΩΡΚ-Λ4Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3104 - ΚΗΗ 3036 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ

Σάβ, 18/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3104 - ΚΗΗ 3036 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ
Ημ/νια: 17/09/2021 09:28:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΘΤΩΡΚ-Ζ70
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση προς τους πυρόπληκτους.

Σάβ, 18/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση προς τους πυρόπληκτους.
Ημ/νια: 17/09/2021 08:02:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω85ΑΩΡΚ-ΕΨΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 375/2021 με Θέμα: «Καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο».

Παρ, 17/09/2021 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 375/2021 με Θέμα: «Καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο».
Ημ/νια: 17/09/2021 00:16:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΤ5ΩΡΚ-5Ψ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Χιώτη Μιχαήλ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».

Παρ, 17/09/2021 - 03:15
Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Χιώτη Μιχαήλ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 23:02:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΗΗ1ΩΡΚ-7Ω8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Τσιφουτούδη Ιωάννη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Δ΄».

Παρ, 17/09/2021 - 03:15
Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Τσιφουτούδη Ιωάννη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 23:00:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ23ΛΩΡΚ-Ξ18
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com