Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 23 λεπτά

Λήψη απόφασης περί Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικ. καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 και απογραφής έναρξης 01-01-2014 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικ. καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 και απογραφής έναρξης 01-01-2014 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:25:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1Δ0ΟΞΩΓ-4Α1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αποδοχής της Εισαγγελικής προτάσεως για τον ορισμό της Δημοτικής Επιχείρησης ως προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη, καθώς και τον ορισμό της Δημοτικής Επιχείρησης ως οριστικού Εποπτικού Συμβουλίου.

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί αποδοχής της Εισαγγελικής προτάσεως για τον ορισμό της Δημοτικής Επιχείρησης ως προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη, καθώς και τον ορισμό της Δημοτικής Επιχείρησης ως οριστικού Εποπτικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:22:11
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ6ΞΟΞΩΓ-ΑΥ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί άσκησης αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά των Θεοτίμης Βακαλούδη του Κωνσταντίνου και Αντιγόνης Λάμπρου του Νικολάου, συζ. Ιωάννη Αμούντζια και κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης (άρθρ. 982 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε...

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκησης αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά των Θεοτίμης Βακαλούδη του Κωνσταντίνου και Αντιγόνης Λάμπρου του Νικολάου, συζ. Ιωάννη Αμούντζια και κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης (άρθρ. 982 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με το από 23-07-2021 κατασχετήριο έγγραφο, που επιδόθηκε στην Δημοτική Επιχείρηση την 01-09-2021, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 110/2016 και 117/2018 διαταγών πληρωμής καθώς και άσκηση αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατά της Ευαγγελίας Χατζηδάκη του Μιχαήλ και κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης (άρθρ. 982 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με το από 23-07-2021 κατασχετήριο έγγραφο, σε εκτέλεση της προσωρινά εκτελεστής διάταξης της υπ΄ αριθμ. 13/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου με αριθμό πρώτου απογράφου εκτελεστού 92/2020.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:19:21
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω17ΔΟΞΩΓ-ΔΣ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου και του Μονομελούς πρωτοδικείου Βόλου για την αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως εις χείρας τρίτου, που επιβλήθηκε από τις Θεοτίμη Βακαλούδη και Αντιγόνη Λάμπρου,...

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου και του Μονομελούς πρωτοδικείου Βόλου για την αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως εις χείρας τρίτου, που επιβλήθηκε από τις Θεοτίμη Βακαλούδη και Αντιγόνη Λάμπρου, καθώς και την Ευαγγελία Χατζηδάκη αντίστοιχα.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:16:36
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ175ΟΞΩΓ-Φ72
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά των Θεοτίμης Βακαλούδη του Κωνσταντίνου και Αντιγόνης Λάμπρου του Νικολάου, συζ. Ιωάννη Αμούντζια και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατά της Ευαγγελίας Χατζηδάκη του...

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά των Θεοτίμης Βακαλούδη του Κωνσταντίνου και Αντιγόνης Λάμπρου του Νικολάου, συζ. Ιωάννη Αμούντζια και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατά της Ευαγγελίας Χατζηδάκη του Μιχαήλ και κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης (άρθρ. 982 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με το από 23-07-2021 κατασχετήριο έγγραφο.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:14:20
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΓΒΟΞΩΓ-2ΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί τροποποίηση της υπ. αριθμ. 5/2021 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περί ορισμού προμηθευτών των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2020-2021.

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί τροποποίηση της υπ. αριθμ. 5/2021 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περί ορισμού προμηθευτών των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2020-2021.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:11:38
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60Ι2ΟΞΩΓ-7ΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων των υπαλλήλων των βρεφονηπιακών σταθμών δομών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου του δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2021-2022.

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων των υπαλλήλων των βρεφονηπιακών σταθμών δομών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου του δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2021-2022.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:05:38
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω8ΧΟΞΩΓ-ΓΘΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τρί, 07/09/2021 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 06/09/2021 14:25:37
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΕΚΟΞΩΓ-ΔΛΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β
Ημ/νια: 31/08/2021 13:16:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΕ6ΟΞΩΓ-1ΕΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 63Β

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 63Β
Ημ/νια: 31/08/2021 13:16:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ37ΟΞΩΓ-Θ3Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 61Β

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 61Β
Ημ/νια: 31/08/2021 13:12:12
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ88ΟΞΩΓ-ΙΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 60Β

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 60Β
Ημ/νια: 31/08/2021 13:09:51
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΥΒΟΞΩΓ-Τ1Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 59Β

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 59Β
Ημ/νια: 31/08/2021 13:07:48
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω363ΟΞΩΓ-ΑΛΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 58Β

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 58Β
Ημ/νια: 31/08/2021 13:02:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΥ8ΟΞΩΓ-ΩΨΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6312

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6312
Ημ/νια: 31/08/2021 12:58:19
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΜΣΟΞΩΓ-8ΗΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6115

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6115
Ημ/νια: 31/08/2021 12:55:55
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΨΠΟΞΩΓ-ΖΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 57Β

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 57Β
Ημ/νια: 31/08/2021 12:51:45
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΝΦΟΞΩΓ-ΒΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6119

Πέμ, 19/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6119
Ημ/νια: 18/08/2021 11:53:03
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΨΞΟΞΩΓ-Υ6Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 56Β

Πέμ, 05/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 56Β
Ημ/νια: 03/08/2021 15:01:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΠΦΟΞΩΓ-5ΛΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 55Β

Πέμ, 05/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 55Β
Ημ/νια: 03/08/2021 14:56:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Μ80ΟΞΩΓ-3ΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com