Συλλέκτης ροής

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 500/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, απασχολούμενους με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 500/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, απασχολούμενους με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
Ημ/νια: 11/08/2022 13:48:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΔΣΩΡΚ-Β7Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 499/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του πρώην ΟΑΕΔ».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 499/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του πρώην ΟΑΕΔ».
Ημ/νια: 11/08/2022 13:46:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΩΥΩΡΚ-Θ6Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 11/08/2022 12:58:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61Ρ5ΩΡΚ-ΣΟΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ
Ημ/νια: 11/08/2022 12:56:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ09ΩΡΚ-ΤΜΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 11/08/2022 12:05:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ4ΝΩΡΚ-Η1Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 11/08/2022 10:03:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΙ6ΩΡΚ-ΙΒΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 11/08/2022 08:55:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ8ΩΩΡΚ-2ΓΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 11/08/2022 08:48:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΦΧΩΡΚ-ΟΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 11/08/2022 08:16:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΡ9ΩΡΚ-5ΧΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 37Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 37Β
Ημ/νια: 10/08/2022 13:43:28
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ι8ΓΟΞΩΓ-0Τ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 36Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 36Β
Ημ/νια: 10/08/2022 13:36:40
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 629ΚΟΞΩΓ-Ν05
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 35Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 35Β
Ημ/νια: 10/08/2022 13:32:41
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΡΠΟΞΩΓ-ΨΦ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 34Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 34Β
Ημ/νια: 10/08/2022 13:27:10
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΣΞΟΞΩΓ-ΕΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 33Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 33Β
Ημ/νια: 10/08/2022 10:37:07
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΓΛΟΞΩΓ-5Α4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-80-8121

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-80-8121
Ημ/νια: 10/08/2022 10:32:46
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΞΩΟΞΩΓ-ΗΛΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-80-8111

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-80-8111
Ημ/νια: 10/08/2022 10:31:10
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΣΔΟΞΩΓ-Γ7Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6035

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6035
Ημ/νια: 10/08/2022 10:29:34
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν7ΣΟΞΩΓ-ΤΝΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 10/08/2022 13:36:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ26ΩΡΚ-ΓΜ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 10/08/2022 12:31:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΣΩΩΡΚ-Ω7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης
Ημ/νια: 10/08/2022 12:16:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε8ΣΩΡΚ-ΑΥ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com