Συλλέκτης ροής

ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΟΝ ΕΠΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν20 2022

Θέμα: ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΟΝ ΕΠΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν20 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 19:05:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 910ΦΩΡΚ-ΠΥ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 18/07/2022 15:09:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΥΖΩΡΚ-0ΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2021)

Θέμα: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2021)
Ημ/νια: 18/07/2022 12:46:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 937ΘΩΡΚ-87Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 18/07/2022 12:46:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΩ2ΩΡΚ-34Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς" , Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς" , Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 18/07/2022 12:38:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΠΟΩΡΚ-250
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπού υλικού για την εγκατάσταση νέας δομημένης καλωδίωσης και την αντικατάσταση παλαιών καλωδίων και εξοπλισμού.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπού υλικού για την εγκατάσταση νέας δομημένης καλωδίωσης και την αντικατάσταση παλαιών καλωδίων και εξοπλισμού.
Ημ/νια: 18/07/2022 11:32:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΨΧΩΡΚ-ΗΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Μουρεσίου,με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Μουρεσίου,με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 15/07/2022 15:16:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΖ0ΩΡΚ-Ζ4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 15/07/2022 15:06:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΜΩΩΡΚ-69Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 15/07/2022 14:05:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΡΒΩΡΚ-ΑΚ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 15/07/2022 13:13:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω6ΨΩΡΚ-618
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)
Ημ/νια: 15/07/2022 12:43:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96ΜΧΩΡΚ-9ΒΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΥΠΕΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ")

Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΥΠΕΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ")
Ημ/νια: 15/07/2022 11:48:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 971ΖΩΡΚ-Τ96
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 4η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2022 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 4η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2022 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 15/07/2022 10:47:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ6ΚΩΡΚ-ΠΞΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ" Α.Μ. 6359/22

Θέμα: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ" Α.Μ. 6359/22
Ημ/νια: 15/07/2022 10:30:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΞΩΩΡΚ-Α4Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 15/07/2022 10:11:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΑΥΩΡΚ-ΣΙΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Αυγούστου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 14/07/2022 14:29:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ32ΩΡΚ-ΗΘ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Αυγούστου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 14/07/2022 14:22:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΖΑΝΩΡΚ-ΖΦ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Αυγούστου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 14/07/2022 14:15:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ5ΔΩΡΚ-ΨΤΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Αυγούστου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 14/07/2022 14:02:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΑ0ΩΡΚ-ΡΦ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 14/07/2022 13:56:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ50ΩΡΚ-ΒΓΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com