Συλλέκτης ροής

«Περί έγκρισης της Απόφασης Δημάρχου για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ‘Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» (ΑΜ 7337/2022)’»

Θέμα: «Περί έγκρισης της Απόφασης Δημάρχου για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ‘Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» (ΑΜ 7337/2022)’»
Ημ/νια: 06/06/2023 14:13:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ1ΦΩΩΡΚ-Ζ22
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022
Ημ/νια: 06/06/2023 13:30:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΧΓΩΡΚ-ΥΞ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκριση πρακτικού III διαγωνισμού για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη έτους 2023, των παραλιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου».

Θέμα: «Περί έγκριση πρακτικού III διαγωνισμού για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη έτους 2023, των παραλιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου».
Ημ/νια: 06/06/2023 13:28:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο4ΠΩΡΚ-ΓΟΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 21ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 21ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 06/06/2023 11:25:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ1ΜΩΡΚ-ΦΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΑΠΟ 02/06/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 02/06/2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΑΠΟ 02/06/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 02/06/2024
Ημ/νια: 06/06/2023 10:14:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΞΔΩΡΚ-ΓΟ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των υπ΄αριθμ. πρωτ. 4381/11-05-2023 και 4429/12-05-2023 αιτημάτων του Αθλητικού Ομίλου Ζαγοράς « Κένταυρος».

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των υπ΄αριθμ. πρωτ. 4381/11-05-2023 και 4429/12-05-2023 αιτημάτων του Αθλητικού Ομίλου Ζαγοράς « Κένταυρος».
Ημ/νια: 06/06/2023 09:13:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΒΜΩΡΚ-ΣΑ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252
Ημ/νια: 02/06/2023 13:35:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΒ8ΩΡΚ-ΘΧ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3004

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3004
Ημ/νια: 02/06/2023 13:19:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ8ΙΩΡΚ-ΕΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νια: 02/06/2023 09:19:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΦΤΩΡΚ-ΗΝ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.
Ημ/νια: 01/06/2023 12:25:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΘΖΟΞΩΓ-Ψ32
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την παροχή υπηρεσιών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για την χρήση 2022.

Θέμα: για την παροχή υπηρεσιών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για την χρήση 2022.
Ημ/νια: 01/06/2023 13:55:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΙΤΩΡΚ-ΑΡΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. πρωτ. 4367/11-05-2023 Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. πρωτ. 4367/11-05-2023 Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων.
Ημ/νια: 01/06/2023 13:38:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ0ΒΩΡΚ-5ΥΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την συντήρηση και επισκευή του ΚΗΥ 9252

Θέμα: για την συντήρηση και επισκευή του ΚΗΥ 9252
Ημ/νια: 01/06/2023 13:15:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ83ΦΩΡΚ-Λ4Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την συντήρηση και επισκευή του ΚΗΗ 3004

Θέμα: για την συντήρηση και επισκευή του ΚΗΗ 3004
Ημ/νια: 01/06/2023 13:06:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΗΤΩΡΚ-Χ92
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 328/2023 με Θέμα: «Κατάταξη των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων κ. Βαλασσά Ελευθερίας, κ. Γεωργίου Αριστοτέλη, κ. Παπούλια Κερασίας, κ. Πλίτση Αθανασίας, κ. Στέκα Κωνσταντίας και κ. Χατζηδάκη Ευαγγελίας, επιτυχόντων της 4Κ/2020...

Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 328/2023 με Θέμα: «Κατάταξη των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων κ. Βαλασσά Ελευθερίας, κ. Γεωργίου Αριστοτέλη, κ. Παπούλια Κερασίας, κ. Πλίτση Αθανασίας, κ. Στέκα Κωνσταντίας και κ. Χατζηδάκη Ευαγγελίας, επιτυχόντων της 4Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, σε μισθολογικό κλιμάκιο και βαθμό αντίστοιχα με την κατηγορία εκπαίδευσης και τον κλάδο που ανήκουν, βάσει των διατάξεων του Ν.4354/2015 και του Ν.4369/2016, όπως ισχύουν».
Ημ/νια: 01/06/2023 13:00:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Ρ8ΩΡΚ-ΙΕ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την εκτελεση της υπηρεσίας αναγόμωσης πυροσβεστήρων οχημάτων

Θέμα: για την εκτελεση της υπηρεσίας αναγόμωσης πυροσβεστήρων οχημάτων
Ημ/νια: 01/06/2023 12:43:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΡ0ΩΡΚ-ΣΘΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 326/2023 με θέμα: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» (ΑΜ 7337/2022)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 326/2023 με θέμα: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» (ΑΜ 7337/2022)
Ημ/νια: 01/06/2023 12:36:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΣΠ8ΩΡΚ-ΨΜ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού, στο όνομα κ. Σοκαρδέλιας Θεόδωρος του Κων/νου , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3570/20-04-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού, στο όνομα κ. Σοκαρδέλιας Θεόδωρος του Κων/νου , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3570/20-04-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 01/06/2023 10:36:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α2ΒΩΡΚ-8ΘΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023
Ημ/νια: 01/06/2023 10:36:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ18ΩΡΚ-ΝΓ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023
Ημ/νια: 01/06/2023 10:34:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ01ΩΡΚ-117
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com