Συλλέκτης ροής

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ)
Ημ/νια: 17/03/2023 14:31:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΗΒΩΡΚ-637
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 6783/27-01-2023 ( ΑΔΑ:ΨΙ6146ΜΤΛ6-Δ3Κ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 6783/27-01-2023 ( ΑΔΑ:ΨΙ6146ΜΤΛ6-Δ3Κ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημ/νια: 17/03/2023 14:24:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΕ9ΩΡΚ-7Τ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«α) Έγκριση διενέργειας απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ», εγγεγραμμένη στον Κ.Α.:70-7331.13 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Κ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ...

Θέμα: «α) Έγκριση διενέργειας απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ», εγγεγραμμένη στον Κ.Α.:70-7331.13 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Κ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», β) καθορισμός των όρων της πρόσκλησης, της απευθείας ανάθεσης του ανωτέρω έργου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 69.958,63€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, γ) έγκριση της υπ’ αρίθμ. 11982/06.12.2022 συνταχθείσας μελέτης, δ) ορισμός αρμόδιου υπαλλήλου/ων ελέγχου των προσφορών και ε) ορισμός των οικονομικών φορέων στους οποίους θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση για υποβολή προσφοράς».
Ημ/νια: 17/03/2023 14:01:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΦΠΩΡΚ-53Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης ποσού 264.200,00€»

Θέμα: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης ποσού 264.200,00€»
Ημ/νια: 17/03/2023 13:23:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΟΕΩΡΚ-ΒΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ
Ημ/νια: 17/03/2023 13:14:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΚΠΩΡΚ-Δ6Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΩΣ ΝΕΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΩΣ ΝΕΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023
Ημ/νια: 17/03/2023 13:06:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ5ΜΩΡΚ-5Σ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΠΑΝ

Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΠΑΝ
Ημ/νια: 17/03/2023 13:01:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ4ΗΩΡΚ-ΒΨΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την άσκηση εδέσεως κατά της υπ. αριθμ. 207/2022 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βολου (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.)

Θέμα: για την άσκηση εδέσεως κατά της υπ. αριθμ. 207/2022 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βολου (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.)
Ημ/νια: 17/03/2023 12:53:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΠΓΩΡΚ-ΦΚ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την σύνταξη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμ. ΑΟ 510/2022

Θέμα: για την σύνταξη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμ. ΑΟ 510/2022
Ημ/νια: 17/03/2023 12:53:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΑΕΩΡΚ-606
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 17/03/2023 12:35:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Ψ4ΩΡΚ-ΟΞΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΔΗΜΟ

Θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 16/03/2023 14:39:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΡ3ΔΩΡΚ-Β2Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΧΕΠ: Β/368,Β/415,Β/414

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΧΕΠ: Β/368,Β/415,Β/414
Ημ/νια: 16/03/2023 14:19:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΜΔΩΡΚ-ΤΗΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
Ημ/νια: 16/03/2023 13:51:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΗ9ΩΡΚ-ΑΕΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας κτηνιατρικού υλικού

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας κτηνιατρικού υλικού
Ημ/νια: 16/03/2023 13:48:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒ8ΠΩΡΚ-ΘΟΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 16/03/2023 10:14:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ79ΩΡΚ-0ΙΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Α. Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2314/2023 μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη) για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου για τα έτη 2023-2024», προϋπολογισμού 209.222,72 €...

Θέμα: «Α. Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2314/2023 μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη) για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου για τα έτη 2023-2024», προϋπολογισμού 209.222,72 € Β. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Γ. Έγκριση όρων διακήρυξης Δ. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού Ε. Ορισμός χειριστή ΕΣΗΔΗΣ»
Ημ/νια: 16/03/2023 09:24:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΔΖΩΡΚ-Ξ6Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου Αναπτυξιακού Οργανισμού

Θέμα: Καλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου Αναπτυξιακού Οργανισμού
Ημ/νια: 16/03/2023 09:01:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΥΗΩΡΚ-ΤΚΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ελαστικών

Θέμα: Προμήθεια ελαστικών
Ημ/νια: 16/03/2023 08:51:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΥΣΩΡΚ-ΕΟΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για κατανομή υπόλοιπου ποσού από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε (2018, 2019)

Θέμα: Λήψη απόφασης για κατανομή υπόλοιπου ποσού από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε (2018, 2019)
Ημ/νια: 16/03/2023 08:33:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΗΕΩΡΚ-1ΩΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 07ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 07ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 16/03/2023 07:57:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΞΘΩΡΚ-ΩΒΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com