Συλλέκτης ροής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1259

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1259
Ημ/νια: 26/07/2022 12:27:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΗΥΛΟΕΠΖ-ΛΩ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0889

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0889
Ημ/νια: 26/07/2022 12:26:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩ6ΚΟΕΠΖ-7ΘΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων

Θέμα: Αίτημα για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων
Ημ/νια: 26/07/2022 12:01:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 97ΚΩΟΕΠΖ-Ν42
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ιστορικών βιβλίων

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ιστορικών βιβλίων
Ημ/νια: 26/07/2022 11:59:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΙΝ5ΟΕΠΖ-5ΟΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για έκτακτη εξόφληση για την επισκευή πόρτας εισόδου

Θέμα: Αίτημα για έκτακτη εξόφληση για την επισκευή πόρτας εισόδου
Ημ/νια: 26/07/2022 11:58:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ3Υ3ΟΕΠΖ-Π8Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο προσκεκλημένου καθηγητή αστρονομίας

Θέμα: Αίτημα για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο προσκεκλημένου καθηγητή αστρονομίας
Ημ/νια: 26/07/2022 11:56:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΦ15ΟΕΠΖ-Σ4Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 26/07/2022 11:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9Ρ8ΤΟΕΠΖ-57Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 26/07/2022 11:53:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΚΩ3ΟΕΠΖ-ΠΧΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 441/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 441/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών».
Ημ/νια: 26/07/2022 14:46:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ779ΩΡΚ-46Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

Θέμα: Συμπληρωματική. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Ημ/νια: 26/07/2022 10:21:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97Ω1ΩΡΚ-Ψ9Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΠΑΝ

Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΠΑΝ
Ημ/νια: 26/07/2022 10:19:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ7ΨΩΡΚ-Ζ2Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

Θέμα: Συμπληρωματική. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων
Ημ/νια: 26/07/2022 10:12:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ41ΟΩΡΚ-Θ23
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 698,78 ευρώ ΚΑΕ 1381

Θέμα: Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 698,78 ευρώ ΚΑΕ 1381
Ημ/νια: 25/07/2022 12:21:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΜΣΔΟΕΠΖ-ΕΨΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 144,00 ευρώ ΚΑΕ 0899

Θέμα: Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 144,00 ευρώ ΚΑΕ 0899
Ημ/νια: 25/07/2022 12:14:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΣΨ4ΟΕΠΖ-8ΦΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, συνολικού ποσού 698,78

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, συνολικού ποσού 698,78
Ημ/νια: 25/07/2022 12:04:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Χ8ΚΟΕΠΖ-Η2Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία σε ξενοδοχείο προσκεκλημένης συγγραφέως, συνολικού ποσού 144,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία σε ξενοδοχείο προσκεκλημένης συγγραφέως, συνολικού ποσού 144,00 €
Ημ/νια: 25/07/2022 11:58:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 61ΛΤΟΕΠΖ-97Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθ. 8/25-07-2022 έγκρισης πληρωμών τακτικών δαπανών

Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθ. 8/25-07-2022 έγκρισης πληρωμών τακτικών δαπανών
Ημ/νια: 25/07/2022 11:51:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ0Γ9ΟΕΠΖ-Γ00
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/95,Β/97,Β/86,Β/130

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/95,Β/97,Β/86,Β/130
Ημ/νια: 25/07/2022 10:59:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΘΜΩΡΚ-ΧΓ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/116,Β/117,Β/128,Β/133,Β/71,Β/90,Β/100,Β/108,Β/94,Β/60,Β/74,Β/102,Β/107,Β/110,Β/109,Β/93,Β/126,Β/101,Β/85,Β/91,Β/98,Β/79,Β/80,Β/87,Β/99,Β/132,Β/127,Β/134,Β/137,Β...

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/116,Β/117,Β/128,Β/133,Β/71,Β/90,Β/100,Β/108,Β/94,Β/60,Β/74,Β/102,Β/107,Β/110,Β/109,Β/93,Β/126,Β/101,Β/85,Β/91,Β/98,Β/79,Β/80,Β/87,Β/99,Β/132,Β/127,Β/134,Β/137,Β/139,Β/143,Β/156,Β/136,Β/147,Β/152
Ημ/νια: 25/07/2022 10:17:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΔΔΩΡΚ-ΣΧΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την δημοπράτηση ακινήτου ( Ξενοδοχείο ΚΙΣΣΟΣ) , ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος « Φιλίτσας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά εκ Κισσού» και καθορισμού της διάρκειας της μίσθωσης και του ποσού του μηνιαίου μισθώματος

Θέμα: Λήψη απόφασης για την δημοπράτηση ακινήτου ( Ξενοδοχείο ΚΙΣΣΟΣ) , ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος « Φιλίτσας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά εκ Κισσού» και καθορισμού της διάρκειας της μίσθωσης και του ποσού του μηνιαίου μισθώματος
Ημ/νια: 25/07/2022 09:57:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΣΣΩΡΚ-ΟΟΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com