Συλλέκτης ροής

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 34.720,00 ΚΑΕ 9499(γ) ΠΔΕ

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 11 ώρες 5 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 34.720,00 ΚΑΕ 9499(γ) ΠΔΕ
Ημ/νια: 26/11/2021 10:58:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ξ1ΗΟΕΠΖ-9ΗΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 31,99 ΚΑΕ 0899 Τ/Π

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 11 ώρες 5 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 31,99 ΚΑΕ 0899 Τ/Π
Ημ/νια: 26/11/2021 10:27:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖΓΜΟΕΠΖ-ΒΜ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 498,36 ΚΑΕ 1381 Τ/Π

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 11 ώρες 5 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 498,36 ΚΑΕ 1381 Τ/Π
Ημ/νια: 26/11/2021 10:24:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΞΓΞΟΕΠΖ-ΟΩΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 976,00 ΚΑΕ 1611 Τ/Π

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 11 ώρες 5 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 976,00 ΚΑΕ 1611 Τ/Π
Ημ/νια: 26/11/2021 10:22:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΗ5ΦΟΕΠΖ-Φ1Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 141,50 ΚΑΕ 0832 Τ/Π

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 11 ώρες 5 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 141,50 ΚΑΕ 0832 Τ/Π
Ημ/νια: 26/11/2021 10:20:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΕΥΜΟΕΠΖ-ΓΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 115,00 ΚΑΕ 0842 Τ/Π

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 11 ώρες 5 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 115,00 ΚΑΕ 0842 Τ/Π
Ημ/νια: 26/11/2021 10:19:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΝΕ6ΟΕΠΖ-1ΕΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 51,89 ΚΑΕ 0899 Τ/Π

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 11 ώρες 5 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 51,89 ΚΑΕ 0899 Τ/Π
Ημ/νια: 26/11/2021 10:17:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ8ΠΚΟΕΠΖ-ΞΘΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας ψηφιοποιημένων αρχείων, συνολικού ποσού 34.720,00 €

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 11 ώρες 5 λεπτά
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας ψηφιοποιημένων αρχείων, συνολικού ποσού 34.720,00 €
Ημ/νια: 26/11/2021 10:04:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΕΟΤΟΕΠΖ-Σ6Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, συνολικού ποσού 498,36 €

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 11 ώρες 5 λεπτά
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, συνολικού ποσού 498,36 €
Ημ/νια: 26/11/2021 10:01:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΥΠΦΟΕΠΖ-913
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου, συνολικού ποσού 976,00 €

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 11 ώρες 5 λεπτά
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου, συνολικού ποσού 976,00 €
Ημ/νια: 26/11/2021 09:58:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΛ56ΟΕΠΖ-ΞΡ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
Ημ/νια: 26/11/2021 12:31:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΖΜΩΡΚ-76Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΙ 4530

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΙ 4530
Ημ/νια: 26/11/2021 11:54:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥ5ΞΩΡΚ-Ι9Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 29ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 29ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 26/11/2021 11:33:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΖΒΩΡΚ-1ΤΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ
Ημ/νια: 26/11/2021 11:10:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΠΡΩΡΚ-33Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια επίπλων

Θέμα: Προμήθεια επίπλων
Ημ/νια: 26/11/2021 10:11:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΣΖΩΡΚ-ΑΦ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/7/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/9/2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/7/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/9/2021
Ημ/νια: 26/11/2021 10:01:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΓ4ΩΡΚ-5ΧΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 26/11/2021 09:19:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΨ8ΩΡΚ-ΙΧΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 9250 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 9250 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ
Ημ/νια: 26/11/2021 09:06:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΖΤΩΡΚ-ΤΜ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ 2021 ΙΟΥΛΙΟΥ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ 2021 ΙΟΥΛΙΟΥ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 26/11/2021 08:51:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ5ΠΩΡΚ-1ΣΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/311

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/311
Ημ/νια: 26/11/2021 08:28:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΒΑΩΡΚ-ΛΓΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com