Συλλέκτης ροής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο όλων των σχολείων στις 24 & 25/1/22

Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο όλων των σχολείων στις 24 & 25/1/22
Ημ/νια: 24/01/2022 19:14:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ7ΗΩΡΚ-ΤΡΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών στην Δ.Ε.Μουρεσίου, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών στην Δ.Ε.Μουρεσίου, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 21/01/2022 14:54:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΓΠΩΡΚ-3ΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών στην Δ.Ε.Ζαγοράς, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών στην Δ.Ε.Ζαγοράς, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 21/01/2022 14:35:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΚΘΩΡΚ-Κ6Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί προγραμματισμού προσλή¬ψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021,σύμφωνα με την υπ’αριθ.πρωτ.:95989/26-12-2021εγκύκλιο του...

Θέμα: Περί προγραμματισμού προσλή¬ψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021,σύμφωνα με την υπ’αριθ.πρωτ.:95989/26-12-2021εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών».
Ημ/νια: 21/01/2022 13:46:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε8ΛΩΡΚ-142
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 01 ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 01 ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 21/01/2022 12:23:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΘ7ΩΡΚ-ΨΘ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου" , με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου" , με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 21/01/2022 11:28:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΞ5ΩΡΚ-ΣΕΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
Ημ/νια: 21/01/2022 11:12:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΦ0ΩΡΚ-ΠΓΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022.

Θέμα: Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022.
Ημ/νια: 21/01/2022 10:40:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΥΒΩΡΚ-ΘΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
Ημ/νια: 20/01/2022 14:47:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΚΕΩΡΚ-ΨΨ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9384

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9384
Ημ/νια: 20/01/2022 14:27:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΛΩΩΡΚ-0ΘΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 98297

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 98297
Ημ/νια: 20/01/2022 13:43:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΝ9ΩΡΚ-ΚΜΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/12/2021

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/12/2021
Ημ/νια: 20/01/2022 12:29:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΠ8ΩΡΚ-0ΝΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/12/2021

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/12/2021
Ημ/νια: 20/01/2022 12:26:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΛΠΩΡΚ-4ΨΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
Ημ/νια: 20/01/2022 12:24:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΖΩΩΡΚ-Ο3Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΗΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΗΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
Ημ/νια: 20/01/2022 12:24:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΓ8ΩΡΚ-05Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 20/01/2022 08:00:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Γ4ΩΡΚ-ΨΞΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 20/01/2022 08:00:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω53ΞΩΡΚ-Α2Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 19/01/2022 15:16:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ1ΦΩΡΚ-Χ7Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 19/01/2022 15:14:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90ΞΦΩΡΚ-ΛΡΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 19/01/2022 15:14:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΙΗΩΡΚ-ΥΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com