Συλλέκτης ροής

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 14/07/2022 13:50:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΟΩΩΡΚ-ΒΟ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμοί δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς (ΥΠΕΣ 42212/24-6-22)

Θέμα: Καθαρισμοί δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς (ΥΠΕΣ 42212/24-6-22)
Ημ/νια: 14/07/2022 13:20:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΖΘΩΡΚ-13Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 14/07/2022 12:33:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΩΛΩΡΚ-2ΒΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Μουρεσίου», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Μουρεσίου», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 14/07/2022 12:32:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω25ΚΩΡΚ-ΞΨΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2022

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2022
Ημ/νια: 14/07/2022 12:10:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ42ΛΩΡΚ-Ι6Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 13/07/2022 09:39:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩ97ΟΕΠΖ-95Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΑΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 ΤΗΣ Δ. Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΑΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 ΤΗΣ Δ. Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 13/07/2022 13:30:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΩΣΩΡΚ-1ΨΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΤΗΣ Δ. Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΤΗΣ Δ. Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 13/07/2022 13:11:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ55ΠΩΡΚ-Τ18
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 13/07/2022 12:54:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΚΝΩΡΚ-8ΙΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ2905/2022 & ΕΑΚ 338/2022 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ2905/2022 & ΕΑΚ 338/2022 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 13/07/2022 12:38:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΞΘΩΡΚ-ΙΞΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ2905/2022 & ΕΑΚ 338/2022 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ2905/2022 & ΕΑΚ 338/2022 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 13/07/2022 12:18:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΕΗΩΡΚ-ΔΡΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ2905/2022 & ΕΑΚ 338/2022 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ2905/2022 & ΕΑΚ 338/2022 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 13/07/2022 12:10:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ0ΓΩΡΚ-ΩΥ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης
Ημ/νια: 13/07/2022 10:13:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 602ΛΩΡΚ-013
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

20η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: 20η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 12/07/2022 23:10:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΖ8ΕΩΡΚ-ΞΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΙ ΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΙ ΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ημ/νια: 12/07/2022 13:15:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ22ΩΡΚ-ΨΔ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
Ημ/νια: 12/07/2022 12:41:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΞΚΩΡΚ-ΜΣΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων της ΔήμοςNET.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων της ΔήμοςNET.
Ημ/νια: 12/07/2022 12:35:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Ξ7ΩΡΚ-ΙΛ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 12/07/2022 10:50:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ3ΜΩΡΚ-79Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΪΟΥ 2022 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΪΟΥ 2022 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/07/2022 10:50:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ2ΡΩΡΚ-ΑΗΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)

Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)
Ημ/νια: 12/07/2022 10:50:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΥΚΩΡΚ-Λ6Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com