Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 17/07/2018 14:54:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΒΨΩΡΚ-ΙΕΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ημ/νια: 17/07/2018 13:46:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΜΒΩΡΚ-80Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί i) έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου ii) έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης και iii) ορισμός επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού.

Θέμα: Περί i) έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου ii) έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης και iii) ορισμός επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού.
Ημ/νια: 17/07/2018 11:42:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΚ0ΩΡΚ-ΒΣΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 17/07/2018 11:42:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕΕ3ΩΡΚ-ΘΨΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ημ/νια: 17/07/2018 11:21:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΩΓΩΡΚ-Α28
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/101,Ζ/102

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/101,Ζ/102
Ημ/νια: 17/07/2018 10:43:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 651ΙΩΡΚ-Ν41
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/96,Ζ/97,Ζ/98,Ζ/99,Ζ/100,Ζ/101,Ζ/102,Ζ/105,Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/96,Ζ/97,Ζ/98,Ζ/99,Ζ/100,Ζ/101,Ζ/102,Ζ/105,Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109
Ημ/νια: 17/07/2018 10:43:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΛΩΩΡΚ-5ΛΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/101

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/101
Ημ/νια: 17/07/2018 10:43:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΤ9ΩΡΚ-Ε7Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Α/18,Α/19,Α/20,Α/21,Ζ/96,Ζ/97,Ζ/98,Ζ/99,Ζ/100,Ζ/101,Ζ/102,Ζ/103,Ζ/104,Ζ/105,Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109,Ζ/110

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Α/18,Α/19,Α/20,Α/21,Ζ/96,Ζ/97,Ζ/98,Ζ/99,Ζ/100,Ζ/101,Ζ/102,Ζ/103,Ζ/104,Ζ/105,Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109,Ζ/110
Ημ/νια: 17/07/2018 10:43:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩΒΜΩΡΚ-76Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 17/07/2018 10:43:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΓ4ΩΡΚ-Κ3Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 16/07/2018 13:34:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΒ1ΩΡΚ-Ο40
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΚΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΚΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ημ/νια: 16/07/2018 13:33:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΛ0ΩΡΚ-ΞΤΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 16/07/2018 12:25:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΛΧΩΡΚ-9ΨΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ)
Ημ/νια: 16/07/2018 11:58:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 642ΨΩΡΚ-ΘΙ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑ-ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ MOTER NICE WIDE L

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑ-ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ MOTER NICE WIDE L
Ημ/νια: 16/07/2018 11:46:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΗΔΩΡΚ-ΦΨΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΣΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΣΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.
Ημ/νια: 16/07/2018 11:10:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛ06ΩΡΚ-ΓΜ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Α΄ ΕΞΑΜ. 2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Α΄ ΕΞΑΜ. 2018
Ημ/νια: 16/07/2018 10:02:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΑ8ΩΡΚ-ΨΣΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2018 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2018 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 16/07/2018 09:28:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 626ΑΩΡΚ-Ε33
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018.
Ημ/νια: 16/07/2018 08:56:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΨΦΩΡΚ-ΙΥΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 45Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 45Β
Ημ/νια: 13/07/2018 14:20:54
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΕΩΟΞΩΓ-ΚΕΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com