Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΕΠ 28Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΤΕ

Θέμα: ΧΕΠ 28Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΤΕ
Ημ/νια: 21/05/2018 11:20:16
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΧ0ΟΞΩΓ-215
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΕΠ 27Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΧΕΠ 27Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 21/05/2018 11:02:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΡΓΟΞΩΓ-57Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΕΠ 26Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΧΕΠ 26Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 21/05/2018 10:57:54
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω18ΝΟΞΩΓ-Γ54
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΕΠ 25Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΧΕΠ 25Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 21/05/2018 10:51:13
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ7ΞΟΞΩΓ-40Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Υδρονομέων Άρδευσης) στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».

Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Υδρονομέων Άρδευσης) στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».
Ημ/νια: 21/05/2018 15:37:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΤΜΩΡΚ-ΗΗ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 540/2018 με Θέμα: «Ορισμός χρηστών και σημείου επαφής διασύνδεσης με το Π.Σ. ‘ΙΡΙΔΑ’ του Υπουργείου Εσωτερικών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 540/2018 με Θέμα: «Ορισμός χρηστών και σημείου επαφής διασύνδεσης με το Π.Σ. ‘ΙΡΙΔΑ’ του Υπουργείου Εσωτερικών».
Ημ/νια: 21/05/2018 15:11:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΝΒΩΡΚ-6ΛΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες(αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες(αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων)
Ημ/νια: 21/05/2018 14:49:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω96ΖΩΡΚ-ΜΚΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση μίσθωσης μεταφορικού μέσου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση μίσθωσης μεταφορικού μέσου
Ημ/νια: 21/05/2018 14:17:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΘΒΩΡΚ-ΟΕΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών του δικτύου ύδρευσης που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών του δικτύου ύδρευσης που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 21/05/2018 13:34:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΧΛΩΡΚ-ΩΚ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας λοιπών ειδών καθαριότητας

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας λοιπών ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 21/05/2018 12:16:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ94ΩΡΚ-0ΕΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 21/05/2018 12:02:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΔ9ΩΡΚ-ΖΣΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 21/05/2018 11:57:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΤ3ΩΡΚ-0ΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας αναλωσίμων

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας αναλωσίμων
Ημ/νια: 21/05/2018 11:11:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63Υ4ΩΡΚ-Ι43
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο " Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες(αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο " Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες(αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων)"
Ημ/νια: 21/05/2018 10:59:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΙ0ΩΡΚ-3Υ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 529/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο της ‘FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd’ με θέμα: ‘‘Αλλαγές & Νέες Διατάξεις Συμπλήρωσης του Δ.Α.Υ.Κ. σύμφωνα με τη Νέα Εγκύκλιο’’».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 529/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο της ‘FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd’ με θέμα: ‘‘Αλλαγές & Νέες Διατάξεις Συμπλήρωσης του Δ.Α.Υ.Κ. σύμφωνα με τη Νέα Εγκύκλιο’’».
Ημ/νια: 18/05/2018 14:38:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΤΥΩΡΚ-52Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Ξυρόβρυση και Αγιαννάκης της Τ.Κ.Αγ. Δημητρίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Ξυρόβρυση και Αγιαννάκης της Τ.Κ.Αγ. Δημητρίου)"
Ημ/νια: 18/05/2018 13:33:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΜ8ΩΡΚ-ΞΚ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Ημ/νια: 18/05/2018 13:29:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ96ΒΩΡΚ-Λ3Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών του δικτύου ύδρευσης που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου .

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών του δικτύου ύδρευσης που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου .
Ημ/νια: 18/05/2018 13:19:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68Ι7ΩΡΚ-Φ6Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 18/05/2018 13:03:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ35ΩΡΚ-Γ3Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Άγ. Ταξιάρχης της Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Άγ. Ταξιάρχης της Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 18/05/2018 12:29:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΠΗΩΡΚ-ΣΒΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com