Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 20/02/2019 14:45:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 650ΣΩΡΚ-ΛΤ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 20/02/2019 14:35:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ3ΜΩΡΚ-6Θ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού.
Ημ/νια: 20/02/2019 13:56:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΖ8ΩΡΚ-Χ7Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων"
Ημ/νια: 20/02/2019 13:34:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Ν3ΗΩΡΚ-ΞΕΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
Ημ/νια: 20/02/2019 13:30:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΦ4ΩΡΚ-ΤΧΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 20/02/2019 12:56:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΞΤΩΡΚ-ΣΞ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση-Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση-Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 20/02/2019 12:48:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΚΚΩΡΚ-ΜΞΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 20/02/2019 12:44:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΞΞΩΡΚ-Υ4Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχή γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχή γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».
Ημ/νια: 20/02/2019 11:26:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΙΩΩΡΚ-7ΚΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 20/02/2019 11:13:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟ3ΚΩΡΚ-ΡΨΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί καθορισμού της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2019, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί καθορισμού της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2019, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.
Ημ/νια: 19/02/2019 14:32:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΤΥΩΡΚ-Κ10
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 19/02/2019 14:21:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΙΣΩΡΚ-0ΘΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
Ημ/νια: 19/02/2019 13:29:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΗΧΩΡΚ-Κ4Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 651/28-01-2019 επιστολής του κ. Νικόλαου Δημητριάδη, σχετικά με δωρεά ακινήτου στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας του Δήμου μας.

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 651/28-01-2019 επιστολής του κ. Νικόλαου Δημητριάδη, σχετικά με δωρεά ακινήτου στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας του Δήμου μας.
Ημ/νια: 19/02/2019 13:25:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6Ζ7ΩΡΚ-Δ2Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
Ημ/νια: 19/02/2019 13:24:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΡΞΩΡΚ-0ΟΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017
Ημ/νια: 19/02/2019 12:59:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΙΕΩΡΚ-Υ6Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης Πρακτικού, Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης προσφορών, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Αριθμ. Διακήρυξης 631/28-01-2019 και Α/Α 79982), για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:...

Θέμα: «Περί έγκρισης Πρακτικού, Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης προσφορών, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Αριθμ. Διακήρυξης 631/28-01-2019 και Α/Α 79982), για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ», προϋπολογισμού 300.000,00 € (με Φ.Π.Α).
Ημ/νια: 19/02/2019 12:46:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΜΝΩΡΚ-7ΧΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ.οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) υπουργικής απόφασηςτου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκη.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ.οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) υπουργικής απόφασηςτου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκη.
Ημ/νια: 19/02/2019 12:39:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒΤΣΩΡΚ-Δ9Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση 4ου Τριμήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Ζαγοράς– Μουρεσίου.

Θέμα: Έγκριση 4ου Τριμήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Ζαγοράς– Μουρεσίου.
Ημ/νια: 19/02/2019 12:05:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΤΙΩΡΚ-ΞΦΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα: «Υποβολή πρότασης με τίτλο “Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων” στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ...

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα: «Υποβολή πρότασης με τίτλο “Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων” στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2018” , Γ’ Πρόσκληση- Νοέμβριος 2018, του ”Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ”, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας».
Ημ/νια: 19/02/2019 10:36:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ47ΩΡΚ-ΡΑΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com