Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2020
Ημ/νια: 27/01/2020 12:01:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΥ8ΩΡΚ-6ΘΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Φεβρουαρίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Φεβρουαρίου 2020
Ημ/νια: 27/01/2020 11:46:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΣΙΩΡΚ-ΚΔΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2020
Ημ/νια: 27/01/2020 11:33:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΜΤΩΡΚ-ΗΔΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 03ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 03ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 27/01/2020 11:08:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ56ΥΩΡΚ-ΒΙΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Φεβρουαρίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Φεβρουαρίου 2020
Ημ/νια: 27/01/2020 10:20:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΡΔΩΡΚ-ΖΧΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Φεβρουαρίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Φεβρουαρίου 2020
Ημ/νια: 27/01/2020 10:00:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΗΘΩΡΚ-7ΤΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 12.2019

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 12.2019
Ημ/νια: 24/01/2020 11:51:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ010ΩΡΚ-ΚΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 12.2019

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 12.2019
Ημ/νια: 24/01/2020 11:49:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΓΧΩΡΚ-Ω86
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων Δ.Ε Μουρεσίου

Θέμα: Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων Δ.Ε Μουρεσίου
Ημ/νια: 24/01/2020 11:33:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι9ΜΩΡΚ-ΓΜΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 24/01/2020 11:27:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΡ0ΩΡΚ-Ι4Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2019 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»

Θέμα: «Περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2019 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»
Ημ/νια: 24/01/2020 11:04:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΠΚΩΡΚ-ΚΣΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του μόνιμου υπαλλήλου Κοπατσάρη Δήμου του Σωτηρίου, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του μόνιμου υπαλλήλου Κοπατσάρη Δήμου του Σωτηρίου, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης».
Ημ/νια: 24/01/2020 10:15:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛ94ΩΡΚ-Λ6Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας ετών 2020-2021 κατόπιν των υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Α.Ο.: 339/13-01-2020 & Δ.Α.Ο. : 658/21-01-2020 εγγράφων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας ετών 2020-2021 κατόπιν των υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Α.Ο.: 339/13-01-2020 & Δ.Α.Ο. : 658/21-01-2020 εγγράφων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.
Ημ/νια: 23/01/2020 14:11:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΧΦΩΡΚ-ΤΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 23/01/2020 10:22:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΘΕΩΡΚ-Τ8Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α

Θέμα: Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α
Ημ/νια: 23/01/2020 10:22:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΤΘΩΡΚ-0Ω3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου
Ημ/νια: 23/01/2020 10:22:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΙΚΩΡΚ-ΒΣΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου
Ημ/νια: 23/01/2020 08:56:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Φ0ΩΡΚ-89Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α

Θέμα: Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α
Ημ/νια: 23/01/2020 08:55:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω98ΖΩΡΚ-Σ5Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 23/01/2020 08:53:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω501ΩΡΚ-ΖΡΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α

Θέμα: Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α
Ημ/νια: 23/01/2020 08:51:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΩΤΩΡΚ-ΒΞΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com