Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 7112

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 2 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 7112
Ημ/νια: 09/07/2020 12:08:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓΔΡΟΕΠΖ-ΦΗ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1381

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 2 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1381
Ημ/νια: 09/07/2020 12:07:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ι4ΣΟΕΠΖ-1ΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1261

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 2 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1261
Ημ/νια: 09/07/2020 12:06:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ21ΠΟΕΠΖ-ΠΨΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1259

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 2 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1259
Ημ/νια: 09/07/2020 12:04:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω1ΧΝΟΕΠΖ-ΧΗΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0899

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 2 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0899
Ημ/νια: 09/07/2020 12:03:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9Ω4ΥΟΕΠΖ-Ξ3Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 2 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών
Ημ/νια: 09/07/2020 11:37:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω7ΦΟΟΕΠΖ-ΤΚ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 2 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής
Ημ/νια: 09/07/2020 11:36:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΖΓΤΟΕΠΖ-4ΧΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια γραφικής ύλης

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 2 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 09/07/2020 11:35:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ8ΗΩΟΕΠΖ-ΖΓ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια βιβλίων

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 2 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 09/07/2020 11:33:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΟΧ5ΟΕΠΖ-ΖΑ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την δαπάνη απολύμανσης των χώρων της Βιβλιοθήκης

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 2 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Αίτημα για την δαπάνη απολύμανσης των χώρων της Βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 09/07/2020 11:31:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 65ΟΑΟΕΠΖ-Χ96
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 4η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2020 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 4η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2020 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 09/07/2020 15:10:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ7ΞΩΡΚ-8ΛΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 09/07/2020 14:29:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΧ0ΩΡΚ-Ο1Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 09/07/2020 14:28:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ894ΩΡΚ-0ΔΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 09/07/2020 14:27:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΞΙΩΡΚ-Κ16
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 09/07/2020 14:26:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΒΛΩΡΚ-0ΟΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 09/07/2020 14:25:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔ1ΨΩΡΚ-4ΞΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 09/07/2020 14:24:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΣΧΩΡΚ-Ζ2Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 09/07/2020 14:22:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΠΧΩΡΚ-ΟΣΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΤΗΣ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΤΗΣ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)
Ημ/νια: 09/07/2020 12:40:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΚΣΩΡΚ-ΣΣ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών
Ημ/νια: 07/07/2020 10:36:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 66ΔΧΟΕΠΖ-5Σ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com