Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 29 λεπτά

Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2019.

πριν από 6 ώρες 29 λεπτά
Θέμα: Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2019.
Ημ/νια: 15/02/2019 12:47:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΣ3ΩΡΚ-ΘΣΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών

πριν από 6 ώρες 29 λεπτά
Θέμα: Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών
Ημ/νια: 15/02/2019 08:45:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΙΟΩΡΚ-ΚΔΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ταχυδρομικά τέλη

πριν από 6 ώρες 29 λεπτά
Θέμα: Ταχυδρομικά τέλη
Ημ/νια: 15/02/2019 08:41:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ2ΙΩΡΚ-7ΥΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργαστηριακοί έλεγχοι πόσιμου νερού

πριν από 6 ώρες 29 λεπτά
Θέμα: Εργαστηριακοί έλεγχοι πόσιμου νερού
Ημ/νια: 15/02/2019 08:36:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΔΜΩΡΚ-ΓΜΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αλατιού

πριν από 6 ώρες 29 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια αλατιού
Ημ/νια: 15/02/2019 08:32:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΟ3ΩΡΚ-Θ3Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

πριν από 6 ώρες 29 λεπτά
Θέμα: Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
Ημ/νια: 15/02/2019 08:29:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΧΑΩΡΚ-ΩΕ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσίες εμβολιασμού και στείρωσης αδέσποτων

πριν από 6 ώρες 29 λεπτά
Θέμα: Υπηρεσίες εμβολιασμού και στείρωσης αδέσποτων
Ημ/νια: 15/02/2019 08:25:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω836ΩΡΚ-ΓΞΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα

πριν από 6 ώρες 29 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα
Ημ/νια: 15/02/2019 08:22:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΛΥΩΡΚ-4ΔΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

πριν από 6 ώρες 29 λεπτά
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 15/02/2019 08:19:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΜΝΩΡΚ-0ΙΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

πριν από 6 ώρες 29 λεπτά
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 15/02/2019 08:19:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΙΟΩΡΚ-Ψ4Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ «F.RE.E. 2019» (fair for leisure and travel)

Παρ, 15/02/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ «F.RE.E. 2019» (fair for leisure and travel)
Ημ/νια: 14/02/2019 14:38:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΕΠΩΡΚ-Ο9Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ «F.RE.E. 2019» (fair for leisure and travel)

Παρ, 15/02/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ «F.RE.E. 2019» (fair for leisure and travel)
Ημ/νια: 14/02/2019 12:30:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω07ΦΩΡΚ-ΨΚΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Παρ, 15/02/2019 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 14/02/2019 11:43:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΖΞΩΡΚ-ΠΦΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Κισσού)"

Παρ, 15/02/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Κισσού)"
Ημ/νια: 14/02/2019 11:29:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΑΑΩΡΚ-ΞΔ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Παρ, 15/02/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 14/02/2019 10:34:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ4ΕΩΡΚ-9ΛΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών - (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)».

Παρ, 15/02/2019 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών - (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)».
Ημ/νια: 14/02/2019 09:59:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΗ0ΩΡΚ-0ΩΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"

Παρ, 15/02/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 14/02/2019 09:39:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΕΠΩΡΚ-3ΓΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/16,Ζ/17,Ζ/18,Ζ/19,Ζ/20

Παρ, 15/02/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/16,Ζ/17,Ζ/18,Ζ/19,Ζ/20
Ημ/νια: 14/02/2019 09:11:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΘ0ΩΡΚ-ΦΩΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/20

Παρ, 15/02/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/20
Ημ/νια: 14/02/2019 09:11:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΝΩΩΡΚ-8ΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/16,Ζ/17,Ζ/18,Ζ/19,Ζ/20

Παρ, 15/02/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/16,Ζ/17,Ζ/18,Ζ/19,Ζ/20
Ημ/νια: 14/02/2019 09:11:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΙ0ΩΡΚ-89Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com