Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Εργοδοτικές Εισφορές Γενικού Γραμματέα

Θέμα: Συμπληρωματική. Εργοδοτικές Εισφορές Γενικού Γραμματέα
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΑΘ9ΩΡΚ-ΛΣΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

Θέμα: Συμπληρωματική. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΕΔΩΡΚ-ΒΕΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Θέμα: Συμπληρωματική. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΧ5ΩΡΚ-ΝΥΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Τακτικές Αποδοχές Γενικού Γραμματέα

Θέμα: Συμπληρωματική. Τακτικές Αποδοχές Γενικού Γραμματέα
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Ω7ΩΡΚ-ΜΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών δήμου και έξοδα κίνησης

Θέμα: Συμπληρωματική. Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών δήμου και έξοδα κίνησης
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΨΨΩΡΚ-2ΛΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α

Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΒ7ΩΡΚ-ΗΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΦ4ΩΡΚ-ΓΓ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ 30/4/2021

Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ 30/4/2021
Ημ/νια: 14/09/2021 14:15:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΘΘΩΡΚ-6ΤΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250
Ημ/νια: 14/09/2021 13:46:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΡΚΩΡΚ-00Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 149/2021 ΚΑΙ 168/2021

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 149/2021 ΚΑΙ 168/2021
Ημ/νια: 14/09/2021 13:37:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΙΔΩΡΚ-Ρ5Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 14/09/2021 13:32:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΧΠΩΡΚ-ΡΔ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΑΝΑΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΌ 15/11/2019 ΕΩΣ 31/12/2020

Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΑΝΑΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΌ 15/11/2019 ΕΩΣ 31/12/2020
Ημ/νια: 14/09/2021 13:20:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ52ΩΡΚ-3ΕΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 24/01/2019 ΕΩΣ 5/11/2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 24/01/2019 ΕΩΣ 5/11/2019
Ημ/νια: 14/09/2021 13:02:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΠΞΩΡΚ-2ΨΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285
Ημ/νια: 14/09/2021 12:53:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΩΘΩΡΚ-Ε2Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ημ/νια: 14/09/2021 12:37:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΩΧΩΡΚ-7ΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝΛΟΓΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟ 10/1/2021 ΕΩΣ 31/5/2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝΛΟΓΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟ 10/1/2021 ΕΩΣ 31/5/2021
Ημ/νια: 14/09/2021 12:17:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61Ν1ΩΡΚ-ΖΘ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης
Ημ/νια: 14/09/2021 12:10:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΞ9ΩΡΚ-Λ1Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ημ/νια: 13/09/2021 10:26:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ2ΖΟΟΕΠΖ-ΡΒ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ μηνός Αυγούστου 2021

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 13/09/2021 14:41:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ6ΔΩΡΚ-ΗΡΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 13/09/2021 14:32:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΠΤΩΡΚ-Ν2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com