Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής ΚΑΕ 0899 συνολικού ποσού 55,47

Θέμα: Εντολή πληρωμής ΚΑΕ 0899 συνολικού ποσού 55,47
Ημ/νια: 25/05/2021 10:31:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΑΔΡΟΕΠΖ-74Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής ΚΑΕ 0899 συνολικού ποσού 137,88

Θέμα: Εντολή πληρωμής ΚΑΕ 0899 συνολικού ποσού 137,88
Ημ/νια: 25/05/2021 10:29:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΟΥΘΟΕΠΖ-ΚΦ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φυτών και χώματος, συνολικού ποσού 84,99 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φυτών και χώματος, συνολικού ποσού 84,99 €
Ημ/νια: 25/05/2021 10:11:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΝ1ΘΟΕΠΖ-ΑΓΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού και συναφούς εξοπλισμού, συνολικού ποσού 500,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού και συναφούς εξοπλισμού, συνολικού ποσού 500,00 €
Ημ/νια: 25/05/2021 10:10:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω11ΧΟΕΠΖ-ΜΡΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής, συνολικού ποσού 495,23 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής, συνολικού ποσού 495,23 €
Ημ/νια: 25/05/2021 10:08:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΓΜΣΟΕΠΖ-ΑΛΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/108,Β/116,Β/127

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/108,Β/116,Β/127
Ημ/νια: 25/05/2021 14:59:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΖΖΩΡΚ-ΜΕΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/108,Β/127,Β/116

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/108,Β/127,Β/116
Ημ/νια: 25/05/2021 14:58:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΡΒΩΡΚ-81Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/108,Β/127,Β/116

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/108,Β/127,Β/116
Ημ/νια: 25/05/2021 14:57:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΒ3ΩΡΚ-7ΞΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/108,Β/127,Β/116

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/108,Β/127,Β/116
Ημ/νια: 25/05/2021 14:56:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΑ0ΩΡΚ-ΝΣ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 25/05/2021 14:11:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Γ9ΩΡΚ-38Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Θέμα: Αποδέσμευση. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 25/05/2021 14:09:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΞΥΩΡΚ-ΙΧ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 25/05/2021 14:00:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ5ΡΩΡΚ-ΑΔΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 5ης ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (5η ΑΠΟ 36η)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 5ης ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (5η ΑΠΟ 36η)
Ημ/νια: 25/05/2021 13:51:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΘΕΩΡΚ-4Ν4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 449/2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 449/2018
Ημ/νια: 25/05/2021 09:36:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η1ΣΩΡΚ-1Τ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58/2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58/2020
Ημ/νια: 25/05/2021 09:09:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΔΛΩΡΚ-ΣΓΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ μηνός Απριλίου 2021

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ μηνός Απριλίου 2021
Ημ/νια: 24/05/2021 13:00:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΧΡΩΡΚ-ΠΗΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επιχορηγούμενες πληρωμές για Λοιπά έξοδα

Θέμα: Επιχορηγούμενες πληρωμές για Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 24/05/2021 12:18:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΑ1ΩΡΚ-ΣΝ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουνίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουνίου 2021
Ημ/νια: 24/05/2021 10:13:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΑ8ΩΡΚ-ΘΒΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουνίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουνίου 2021
Ημ/νια: 24/05/2021 09:58:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ77ΛΩΡΚ-ΕΒΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιουνίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιουνίου 2021
Ημ/νια: 24/05/2021 08:59:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΞΒΩΡΚ-ΓΞΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com