Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/168,Ζ/169,Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/168,Ζ/169,Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175
Ημ/νια: 02/09/2021 12:04:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΞΧΩΡΚ-ΘΗ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/163,Ζ/164

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/163,Ζ/164
Ημ/νια: 02/09/2021 12:04:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΦΗΩΡΚ-ΘΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/161

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/161
Ημ/νια: 02/09/2021 12:03:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΧΤΩΡΚ-65Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/168

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/168
Ημ/νια: 02/09/2021 12:03:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 610ΨΩΡΚ-Κ1Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/157,Ζ/158,Ζ/159,Ζ/160,Ζ/161

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/157,Ζ/158,Ζ/159,Ζ/160,Ζ/161
Ημ/νια: 02/09/2021 12:03:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΖΤΩΡΚ-Σ7Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/163,Ζ/164,Ζ/165,Ζ/166,Ζ/167,Ζ/168,Ζ/169,Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/163,Ζ/164,Ζ/165,Ζ/166,Ζ/167,Ζ/168,Ζ/169,Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175
Ημ/νια: 02/09/2021 12:03:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Π0ΚΩΡΚ-5ΞΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ)
Ημ/νια: 01/09/2021 10:57:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω3ΤΩΡΚ-Η2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2021 09:35:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΡ0ΩΡΚ-ΝΨΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β
Ημ/νια: 31/08/2021 13:16:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΕ6ΟΞΩΓ-1ΕΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 63Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 63Β
Ημ/νια: 31/08/2021 13:16:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ37ΟΞΩΓ-Θ3Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 61Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 61Β
Ημ/νια: 31/08/2021 13:12:12
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ88ΟΞΩΓ-ΙΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 60Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 60Β
Ημ/νια: 31/08/2021 13:09:51
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΥΒΟΞΩΓ-Τ1Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 59Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 59Β
Ημ/νια: 31/08/2021 13:07:48
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω363ΟΞΩΓ-ΑΛΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 58Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 58Β
Ημ/νια: 31/08/2021 13:02:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΥ8ΟΞΩΓ-ΩΨΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6312

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6312
Ημ/νια: 31/08/2021 12:58:19
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΜΣΟΞΩΓ-8ΗΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6115

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6115
Ημ/νια: 31/08/2021 12:55:55
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΨΠΟΞΩΓ-ΖΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 57Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 57Β
Ημ/νια: 31/08/2021 12:51:45
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΝΦΟΞΩΓ-ΒΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 31/08/2021 14:28:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ9ΖΩΡΚ-Ι1Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ

Θέμα: ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ
Ημ/νια: 31/08/2021 14:00:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΒ9ΩΡΚ-ΛΚΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ

Θέμα: Αποδέσμευση. ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ
Ημ/νια: 31/08/2021 13:57:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν4ΛΩΡΚ-9ΔΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com