Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021 ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018)

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021 ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018)
Ημ/νια: 27/05/2021 11:39:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΙΨΩΡΚ-ΕΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021 ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017)

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021 ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017)
Ημ/νια: 27/05/2021 11:37:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΛΥΩΡΚ-ΗΔΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός Παραλιών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός Παραλιών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 27/05/2021 09:52:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΤ2ΩΡΚ-5ΟΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΗΩΝΚΤΕΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2955

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΗΩΝΚΤΕΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2955
Ημ/νια: 27/05/2021 09:22:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΘΦΩΡΚ-6ΒΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 27/05/2021 08:54:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΣ9ΩΡΚ-ΝΛΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός Παραλιών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Καθαρισμός Παραλιών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 26/05/2021 14:53:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ0ΦΩΡΚ-Ω2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές Αποδοχές Γενικού Γραμματέα

Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές Αποδοχές Γενικού Γραμματέα
Ημ/νια: 26/05/2021 13:51:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΙΙΩΡΚ-ΧΛΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές Αποδοχές Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία - έμμισθη εντολή

Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές Αποδοχές Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία - έμμισθη εντολή
Ημ/νια: 26/05/2021 13:51:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΡΛΩΡΚ-ΕΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτικές Εισφορές Γενικού Γραμματέα

Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτικές Εισφορές Γενικού Γραμματέα
Ημ/νια: 26/05/2021 13:51:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤ1ΩΩΡΚ-ΡΚΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτικές Εισφορές Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία - έμμισθη εντολή

Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτικές Εισφορές Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία - έμμισθη εντολή
Ημ/νια: 26/05/2021 13:51:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΔΨΩΡΚ-ΞΚΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 26/05/2021 13:51:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΟ0ΩΡΚ-Θ6Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 26/05/2021 13:51:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΔΧΩΡΚ-ΙΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ημ/νια: 26/05/2021 13:51:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΠΓΩΡΚ-ΡΒΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. ακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Αποδέσμευση. ακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 26/05/2021 13:51:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΦΥΩΡΚ-Δ89
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ημ/νια: 26/05/2021 13:51:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΔ7ΩΡΚ-9ΧΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής ΚΑΕ 7123 συνολικού ποσού 500,00

Θέμα: Εντολή πληρωμής ΚΑΕ 7123 συνολικού ποσού 500,00
Ημ/νια: 25/05/2021 10:55:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΣΜΩΟΕΠΖ-Ξ4Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής ΚΑΕ 1381 συνολικού ποσού 495,23

Θέμα: Εντολή πληρωμής ΚΑΕ 1381 συνολικού ποσού 495,23
Ημ/νια: 25/05/2021 10:47:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ι63ΟΕΠΖ-8ΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής ΚΑΕ 0899 συνολικού ποσού 148,95

Θέμα: Εντολή πληρωμής ΚΑΕ 0899 συνολικού ποσού 148,95
Ημ/νια: 25/05/2021 10:45:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ9ΜΨΟΕΠΖ-61Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής ΚΑΕ 0832 συνολικού ποσού 140,50

Θέμα: Εντολή πληρωμής ΚΑΕ 0832 συνολικού ποσού 140,50
Ημ/νια: 25/05/2021 10:43:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Π9ΞΟΕΠΖ-5Υ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής ΚΑΕ 0899 συνολικού ποσού 84,99

Θέμα: Εντολή πληρωμής ΚΑΕ 0899 συνολικού ποσού 84,99
Ημ/νια: 25/05/2021 10:41:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΞΩΩΟΕΠΖ-920
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com