Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν16 2022

Θέμα: ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν16 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:50:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΡΗΡΩΡΚ-Σ2Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν15 2022

Θέμα: ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν15 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:48:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΛΔΩΡΚ-23Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν14 2022

Θέμα: ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν14 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:47:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ61ΩΡΚ-7ΑΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν13 2022

Θέμα: ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν13 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:45:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ838ΩΡΚ-6ΗΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τ&Τ SOLUTIONS ΑΠΟΦΑΣΗ Ν10 2022

Θέμα: Τ&Τ SOLUTIONS ΑΠΟΦΑΣΗ Ν10 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 20:24:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΝ4ΩΡΚ-ΘΣ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τ&Τ SOLUTIONS ΑΠΟΦΑΣΗ Ν9 2022

Θέμα: Τ&Τ SOLUTIONS ΑΠΟΦΑΣΗ Ν9 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 20:22:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΗ3ΩΡΚ-ΟΤΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΟΛΟΦΩΤΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν8 2022

Θέμα: ΚΟΛΟΦΩΤΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν8 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 20:20:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ4ΤΩΡΚ-ΙΙΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν7 2022

Θέμα: ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν7 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 20:18:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ251ΩΡΚ-5Ν1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν06 2022

Θέμα: ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν06 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 20:16:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 95ΝΞΩΡΚ-Χ6Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν5 2022

Θέμα: ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν5 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 20:11:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΘΙΩΡΚ-ΔΝ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν4 2022

Θέμα: ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν4 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 19:33:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Α7ΩΡΚ-ΩΑΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΨΑΛΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν3 2022

Θέμα: ΚΑΨΑΛΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν3 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 19:29:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΔΛΩΡΚ-ΑΥΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΠΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν21 2022

Θέμα: ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΠΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν21 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 19:09:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ4ΣΩΡΚ-Α9Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΟΝ ΕΠΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν20 2022

Θέμα: ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΟΝ ΕΠΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν20 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 19:05:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 910ΦΩΡΚ-ΠΥ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 18/07/2022 15:09:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΥΖΩΡΚ-0ΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2021)

Θέμα: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2021)
Ημ/νια: 18/07/2022 12:46:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 937ΘΩΡΚ-87Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 18/07/2022 12:46:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΩ2ΩΡΚ-34Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς" , Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς" , Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 18/07/2022 12:38:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΠΟΩΡΚ-250
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπού υλικού για την εγκατάσταση νέας δομημένης καλωδίωσης και την αντικατάσταση παλαιών καλωδίων και εξοπλισμού.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπού υλικού για την εγκατάσταση νέας δομημένης καλωδίωσης και την αντικατάσταση παλαιών καλωδίων και εξοπλισμού.
Ημ/νια: 18/07/2022 11:32:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΨΧΩΡΚ-ΗΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Μουρεσίου,με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Μουρεσίου,με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 15/07/2022 15:16:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΖ0ΩΡΚ-Ζ4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com